Harivarasanam Viswamohanam Kannada Lyrics

The Kannada lyrics was contributed by Mr. krismaly. Thanks sir for the lyrics.

The English lyrics is posted here:

Harivarasanam Viswamohanam English Lyrics
ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ – ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ
ಹರಿದದೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಂ
ಅರಿವಿಮರ್ಧನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಂ
ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಂ
ಅರುಣಭಾಸುರಮ್ ಭೂತನಾಯಕಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಪ್ರಣಯಸತ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಂ
ಪ್ರಣತಕಲ್ಪಕಂ ಸುಪ್ರಭಾಂಜಿತಮ್
ಪ್ರಣವಮನ್ಧಿರಮ್ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ತುರುಗವಾಹನಂ ಸುಂದರಾನನಂ
ವರಗಧಾಯುಧಂ ವೇದವರ್ಣಿತಂ
ಗುರುಕೃಪಾಕರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ತ್ರಿಭುವನಾರ್ಚಿತಂ ದೇವತಾತ್ಮಕಂ
ತ್ರಿನಯನಂ ಪ್ರಭುಂ ದಿವ್ಯದೆಶಿಕಂ
ತ್ರಿದಶಪೂಜಿತಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಭವಭಯಾಪಹಂ ಭಾವುಕಾವಹಂ
ಭುವನಮೋಹನಂ ಭೂತಿಭುಶಣಂ
ಧವಳವಾಹನಂ ದಿವ್ಯವಾರಣಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಕಾಲಮ್ರುಧುಸ್ಮಿತಂ ಸುಂಧರಾನನಂ
ಕಲಭಕೊಮಳಂ ಗಾತ್ರಮೊಹನಂ
ಕಳಭಕೇಸರಿ ವಾಜಿವಾಹನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಶ್ರೀತಜನಪ್ರಿಯಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರಧಂ
ಶ್ರುತಿವಿಭೂಷಣಂ ಸಾಧುಜೀವನಂ
ಶೃತಿ ಮನೋಹರಂ ಗೀತ ಲಾಲಸಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

Attached is the youtube video link:

https://www.youtube.com/watch?v=ezKWPd9rH0M&index=6&list=RDL9FekdPOs1M

 

Chanda Kochhar’s letter to her daughter

Every time I talk to my Mom, she tells me some interesting articles she has read, a great recipe she saw on TV, or many times miracles of our beloved Rayaru. Today when I talked to her, she mentioned about a letter a Mom had written to her Daughter in a Kannada newspaper. I told her”Mom, it will be all over internet and I will read it”. And yes, the letter was posted by Ms. Melinda Gates on Facebook. I called back my Mom and told her I read the letter. I re-posted the same to my daughter, women colleagues at work, my whatsapp groups. I also read it loud to my Husband.

I have heard so many women tell me how hard it is to work, how hard it is to survive in this Male dominated society, how women pull down women at work and at home. Have I seen these things happen to me, YES. I have also seen this happen to my Mom, my Sister, my colleagues. As working women, we have gone through many challenges ourselves. We go through challenges everyday. But, most working women have a loving and caring family which makes it worth all the trouble we take at home and at work.

The letter Mrs. Chanda has written resonates so very well with all working women.

Read the letter, and share your thoughts.

The entire letter can be read from this link:

Chanda Kochhar’s Letter to her Daughter

Some quotes from her letter is posted below:

I believe in fate but I also believe that hard work and diligence plays a very important role in our lives. In a larger sense, we all write our own destiny. Take destiny in your own hands, dream of what you want to achieve, and write it in your own way. As you go ahead in life, I want you to climb the path to success one step at a time. Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps that make the journey complete.

As you go forward, you will sometimes have to take difficult decisions, decisions that others might scorn at. But you must have the courage to stand up for what you believe in. Make sure you have that conviction to do what you know is right, and once you have it, don’t let skeptics distract you from your path.

Shri Ramanavami at Mantralayam

Amazing pictures of  Shri Ramanavami celebration at Mantralayam. Take a look at your leisure. A million thanks to the webmaster at Mantralaya for posting such amazing pictures.

May Lord Rama bless us all.

http://srsmatha.org/shri-ramanavami-at-mantralayam/

 

Jaya Mangalam Nitya Shubha Mangalam On Lord Venkateshwara

Yet another visitor requested the lyrics for Jaya Mangalam Nitya Shubha Mangalam On Lord Venkateshwara.
As always, I searched on Google and found this amazing video on youtube. The song is in Telugu. I can definitely write down the lyrics as I listen but not knowing the language, it would be hard.
So, anyone who knows the lyrics, please post it in English. It is just an amazing song on our Lord.

How blessed am I to have wonderful readers like Mrs. Shobha R who saw my request and immediately sent the lyrics for this amazing song in Kannada. Attached below are the lyrics for the song in Kannada. I will hopefully translate to English as well.

Thanks a million Shobha. May Lord Venkateshwara bless you and your family.
SRI VENKATESHA MANGALAM
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಕೊಂಡಪೈ ವಿಲಸಿಲ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸುನಿಕಿ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ನಾಥುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯುನಿಕಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕುನಿಕಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಅಧ್ವೈತ ಮೂರ್ತಿಕಿ ಅಸಮಾನ ಕೀರ್ತಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ನಿಖಿಲ ಲೋಕೇಸುನಿಕಿ ವಕುಳವರ ಪುತ್ರುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಆಧ್ಯಂತ ರಹಿತುನಿಕಿ ಆನಂದ ರೂಪುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

 

Important Dates – 2016-2017

Mr.B K T Raju shared an image for important dates such as  festival lists, Ekadashi and Aaradhane dates for 2016 and 2017. This is very handy and can be saved in your smart phones, laptops and desktops. Thanks Sir for the list. This is amazing. It also has Ekadashi dates.

P.S: Make sure you check with your local calendars for some changes in dates.

FestivalLists

Raamaninthaa Cheluva Lyrics

Moola-Rama-Devaru

Moola Rama Devrau – Courtesy SRSMUTT.org

The below song on Sri Ramadevaru is written by Sri Khadri Narahari which is full of tough words. Contributed by Sri. Canchi Ravi for the occasion of Rama Navami. Thanks Sir for all your service to this blog.

ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ
ಸೀತಾ ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ || (ಪ.)

ರಾಮ ಜಗದಭಿರಾಮ ದುರಿತವಿ
ರಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ತಾರಕ ನಾಮ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ || (ಅ. ಪ.)

ನೀಲಮಣಿಗಳ ಸಾಲಕುಂತಲ | ಜಾಲ ನೋಡಲು ಬಾಲಚಂದ್ರನ |
ಪೋಲುತಿರುವುದು ಫಾಲಭಾಗ ವಿಶಾಲ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ |
ಭೂಲತೆಯಿಂದ್ರ ಕಾರ್ಮುಕವು | ಸೋಗೆಗಂಗಳ ಢಾಳಿಗಳು ಪುಂಡರೀಕವು | ಕೂರ್ಮಸಮ
ಕಪೋಲ ಚಂಪಕನಾಸಿಕವು | – ಲಾಲಿತ ಮುಕ್ತಾ ಫಲಗಳ |
ಸೋಲಿಸುವುದು ರದನಂಗಳ ಚೆಂದವು |
ಲಾಲಿಪ ಚೆಂದುಟಿ ನವಕುರುವಿಂದವು |
ಮೇಲಹ ನುಡಿಗಳು ವರಮಕರಂದವು
ಬಾಲಕಿ ನಸುನಗೆ ಬಹುತರ ಮಂದವು || ೧.

ಮೀರಿ ಬರೆದಡೆ ಬಾರದಿರುತಿಹ | ಕೋರೆಮೀಸೆಯು ಚಾರಚಬುಕವು |
ದಾರವಹ ಶ್ರೀ ಕಾರಕರ್ಣಗ-ಳೀ ರಮಾ ರಮಣಿ |
ವಾರಿಜಾರಿಯೇ ವದನವು-ವಕ್ತ್ರವನು ವಿ
ಚಾರಿಸೆ ಕರ್ಪೂರ ಸದನವು – ಶಂಖದಿಂದದಿ ತೋರುವ ಕಂಠವು ತುಳಸೀ
ಹಾರದಿಂದ ಶೋಭಿತವು ||
ಭೂರಿಸುಬಾಹುಗಳು ಕರಿಕರಂಗಳು
ನೇರಜಗಳ ನಿಂದಿಸುವ ಕರಂಗಳು
ವಾರಿಜಮುಖರೇಖಾ ಜಾಲಂಗಳು
ಶ್ರೀರಂಜಿತ ಕರತಲಾವಾಸಂಗಳು || ೨.

ಫೀನವೃಕ್ಷವು ಮಾನಿತತ್ರಿವ | ಳೀನಿಬಿದದುದರಾನುಯುತ ನಾ
ಭೀನಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಸರ ಕಟಿ-ಯಾನೃಪಗಮ್ಮ |
ಶ್ರೀನುತರಂಭಾ ಸ್ತಂಭಗಳು-ತೊಡೆಗಳ ಸ |
ಮಾನ ಜಾನು ಜಂಘೆಗಳು – ಭದ್ರರೇಖೆಗಳು |
ಮಾನಸ ಸಂಭವನುಪಮಾನಗಳು – ಎಲ್ಲವ ವರ್ಣಿಪೊಡೆ |
ದೀನಜನಾವನ ಸುಗುಣ ತರಂಗನು
ಮೌನೀಂದ್ರಾ ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಶುಭಾಂಗನು
ಏನೆಂಬೆನು ಬಹು ಕರುಣಾಪಾಂಗನು
ಮಾನಿನಿ ಶ್ರೀಮತ್ಖಾದ್ರಿ ನೃಸಿಂಗನು || ೩.

ooooooo

Yenu Karana Malagideyo Sreenatha Lyrics

An amazing song on Lord Rama shared by Shri. Canchi Ravi. Thanks sir.

On the occasion of Vasanta Navaratri and Sri Rama Navami fast approaching, Shri Canchi Ravi has sent us a less known but beautiful song on Lord Rama. This is written by Bhrigu amsha Sri Vijaya Dasaru on Darbhashayana Ramadevaru with all his pleasant imaginations. Each charana contains 5 lines while in ‘Bhajanamrutakalasha ‘ book only four lines are given. This is available in CD.

ಏನು ಕಾರಣ ಮಲಗಿದೆಯೋ ಶ್ರೀನಾಥ | (ಪ.)
ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ದರ್ಭಶಯನ || (ಅ.ಪ.)

ಸೀತೆ ಪೋದಳು ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಲಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ

ಸೇತುಗಟ್ಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಕೋತಿಗಳ ಕೈಲಿ ರಣವಾಗದೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಪಾತಕಾಹರ ದೈತ್ಯ ಭಂಜನ ತಿಳಿಸುವುದು
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ರೂಪ ದರ್ಭಶಯನ || ೧.

ವನವಾಸ ತಿರುಗಲಾರೆನು ಎಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಧೀಶ ಮಾರ್ಗವನು ಕೊಡನೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ದನುಜ ಬಲ್ಲಿದನು ಎಂಬೋ ವ್ಯಾಕುಲದಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ರಾಮ ತಿಳಿಸುವುದು
ಹನುಮ ವಂದಿತ ಪಾದ ಶ್ರೀ ದರ್ಭಶಯನ || ೨.

ಅನಿಲಾರಿ ಅಹರಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಜ ಸಂಭವಗೆ ನೀ ಒಲಿದು ಬಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಮುನಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಹಿಗ್ಗಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಾನಕಿಕಾಂತ ತಿಳಿಸುವುದು
ಎನಗೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದರ್ಭಶಯನ || ೩

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,601 other followers

%d bloggers like this: