Shri Krishna Janmashtami – Thursday August 25th 2016

ಕೃಷ್ನಯ ವಾಸುದೇವಾಯ
ದೇವಕಿ ನಂದ  ನಾಯಚ
ನಂದಗೋಪ  ಕುಮಾರಾಯ
ಶ್ರೀ  ಗೋವಿಂದಯ ನಮೋ  ನಮಃ

ಕೃಷ್ಣಯ ವಾಸುದೇವಾಯ  ಹರಯೇ  ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶ  ನಾಶಾಯ  ಗೋವಿಂದಾಯ  ನಮೋ ನಮಃ

KRISHNAYA VASUDEVAYA
DEVAKI NANDA NAYACHA
NANDAGOPA KUMARAYA
SRI GOVINDAYA NAMO NAMAHA

KRISHNAYA VASUDEVAYA HARAYE PARAMAATMANE
PRANATHAH KLESHA NAASHAAYA GOVINDAAYA NAMONAMAHA

Shri K G Bhimsen Doss has left this comment.

Difference between Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi.
Normally Shravana, Krishna Paksha Ashtami is celebrated as Sri Krishna Janmashtami. In such years, the Rohini star comes on Bhadrapada Krishna paksha Ashtami. So in places like Udupi (or those who follow solar panchanga) observe Sri Krishna Jayanthi in the month of Bhadrapada. Generally Iyegars follow this practice.
If the Rohini Nakshtra falls on Shravana Krishna Paksha Ashtami then both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi fall on the same day. This year both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi are on the same day.
O

P.S: Click on any picture to see it enlarged.

Shree-Krishnastami-2014

Flowers to our Lord.
Collages

Fried items.Shree-Krishnastami-20141

Pooja Preparation.Shree-Krishnastami-20142

Lord Krishna sitting with all decoration.Shree-Krishnastami-20143

Pooje as evening approaches.

Shree-Krishnastami-20144

Flowers offered to our Lord.Shree-Krishnastami-20145

Naivedya for the Lord.Shree-Krishnastami-20146
Shri Krishnastami is celebrated on Thursday August 25th 2016. Sri Krishnastami or Krishna Jayanthi marks the celebration of the birth of Lord Sri Krishna;the eighth avatar of Lord Vishnu. Lord Sri Krishna was born on the ‘Rohini’ nakshatra on Ashtami; that’s why it is called Krishnastami. In karnataka it is also known as Gokulashtami and Janmashtami. The festival occurs between August and September in our English calendar.

According to our Hindu mythology, Krishna was born to destroy Mathura’s demon King Kamsa, brother of his virtuous mother, Devaki. A celestial voice told Kamsa that he would be killed by the eighth child of Devaki. Alarmed by the message, Kamsa imprisoned Devaki and her husband Vasudeva. Taking no chances, Kamsa went on killing Devaki’s children soon after birth. Lord Krishna was born as the eighth child of Vasudeva at midnight. But at Krishna’s birth, under divine instructions, Vasudeva left the prison unnoticed with the baby. He crossed the mighty river Yamuna which was in spate due to heavy rains. Without any difficulty, he walked across the river protected from rain by the mighty serpent Shesha, and reached Gokul. In Gokul, on the same midnight, a girl named Yogamaya had been born to Yasoda, wife of Nanda a herdsman. The babies were exchanged, and Vasudeva came back to prison with the girl. When Kamsa was told that his sister had given birth to a child, Kamsa attempted kill the child. But the baby who was Goddess Maya, flew off to the heaven, warning Kamsa that Krishna, who would kill him, had already been born and was alive. Eventually, Krishna killed Kamsa, and released his parents from the prison, and brought peace and happiness to the common people.

In our Madhwa tradition, we are supposed to fast on this day, and late during the night; usually midnight we are supposed to give Arghya to Lord krishna. Here is the stotra to be said while giving Arghya to Lord Krishna. While giving the Arghya, hold a coin, a lemon and dried date in your right hand, and using a silver spoon offer 3 times milk and 3 times water to Lord krishna in a silver bowl, and keep repeating the below Stotra as well. Everyone in the household has to give Arghya to the Lord.

Argya Stotra

Arghya Stotra

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Krishna Arghya

Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||

Chandra Arghya

Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||

Another set from Prasanna.

Krishna Arghya mantra
jatah kamsavadharthay bhubharo harNayacha

kouravaNam vinashaya diatyanam nidhanaya cha
panDavanam hitarthaya dharma sansthapanay cha

grahaNaarghyam mya dattam devikya sahito hare||

chandra arghya
kshirodarNav sambhootham atrigotra samudbhavam
grahaNrghyam mya dattam rohiNya sahitah shashinah||

The food items performed are mostly sweet dishes, fried items and items with Avalakki. All these dishes are performed with extreme madi. If you are not able to do so, here are some useful tips:

1. The most important thing in any festival is the breaking of the coconut and offering it to god, so bring a coconut.

2. Keep also 5 fruits for offering to god, like Banana, Mango, Apple, Orange, Grapes, Plum, Pear and so on..

3. You can make the following dishes which have been mentioned here in the blog which need no cooking at all, add the seasonings after you do the Naivedaya to god.

4. If you don’t mind cooking on the gas stove, here are other recipes you can make as well

5. Bring lots of flowers which are again easily available; roses

6. Offer butter also to the Lord which again is available in all grocery stores.

7. Below are several links which has all the songs in praise of Lord Krishna posted in this blog.

8. Here are some links from dvaita.org as pdf files

9. We also place a silver cradle and keep the Ambegalu Krishna idol in the cradle and rock the cradle while singing the following song:

10. Recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya as many times as possible.

11. Little feet of Lord Krishna are drawn as well along with other rangolis.

11. Last but not the least, do as many namaskaras as you can and break the fast.

Once you finish the pooje, surrender yourself to the Almighty Lord by saying the following Stotra.

ಕಾಯೇನ  ವಾಚ ಮನಸೇನದ್ರಿಯಿರ್ವ
ಬುದ್ಧ್ಯತ್ಮನ  ವ  ಪ್ರಕೃತೆ  ಸ್ವಭಾವತ್
ಕರೋಮಿ  ಯದ್ಯಥ್   ಸಕಲಂ  ಪರಸ್ಮೈ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

KAYENA VACHA MANASENDRIYAIRVA
BUDDHYATMANA VA PRAKRITE SWABHAVATH
KAROMI YADYAD SAKALAM PARASMAI
SRIMAN NARAYANAYETI SAMARPAYAMI

May Lord Krishna Bless ALL

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ್ಪನಮಸ್ತು

Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi Pooja Preparation – Tips & Tricks

IMG_3103Many of you have asked me how I prepare for one of the most exciting and beloved Festivals we have, Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi or whatever name you wish to give this festival. It is celebrated all over the world. With the invent of internet, everyone wants to perform this festival and is looking for tips and tricks especially if you are working.  Based on decades of experience I have in observing as performed by my parents and performing the festival myself since I got married,  I am sharing some tips and tricks which will make it easy and not to stress out.

Remember, at the end of the day it is the Bhakthi and devotion which you can offer the Lord which is of utmost importance than the count of items you cook.

Since this year it is on a Saturday, and my daughter is joining us, it will once again be a Festival to perform with great enthusiasm and cook several dishes as well. Enough of my story right?

Attached below are some tips and tricks I follow.

Grocery List:

I buy all items new for this and Ganesha festival. Just a habit, nothing else. I am not listing how many lbs/kgs t buy, left to your discretion. With the list below you can prepare all items listed in Recipe Section.

Shree-Krishnastami-20141

 1. Rice Flour
 2. Maida or All purpose flour
 3. Besan
 4. Urda dal flour
 5. Red chilli powder
 6. Hing
 7. Oil
 8. Moong Dal
 9. Channa dal
 10. Dry Coconut Powder
 11. Salt
 12. Thick Poha
 13. Thin Poha
 14. Sooji
 15. Jaggery
 16. Sugar
 17. Jeera
 18. Mustard Seeds
 19. Ghee
 20. Butter
 21. Milk
 22. Butter Milk since Yogurt is not used during this vrata
 23. Coconut

Pooja List:

I am hoping you have the daily pooja items like Haldi, Kumkum, etc etc. This list is specific for this day and in no particular order you can arrange them as you wish.

 1. Flowers, buy assortment of all flowers as shown below:Collages
 2. Fruits, all fruits are allowed in this vrata.IMG_29333. Banana plant and Leaves if available IMG_31034. Argya Items, milk, water, lemon, coin and a dry date. Keep them ready!IMG_30035. Prepare all the lamps to light, Mangalarathi and aarathi  using Ghee or Oil.IMG_3004IMG_30056. Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Krishna from the front door.

Shree-Krishnastami-20143
O7. Prepare Gejje Vastra with Kumkum. No set number here, I use one set for each idol I keep.IMG_30158. Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked for Mangalaruthi.

9. Prepare the cradle for Lord Krishna. Once you are done giving the Argya, we rock the cradle and sing the lullaby. IMG_3089

10. If not anything else, just offer a coconut.IMG_1881

11. The detailed pooja procedure is posted at the following link:

Poorvaradhana celebrations at Mantralayam

2016aaradhane

Hope you all are having a wonderful time performing pooje to our beloved Rayaru. As always, sharing some pictures of
Poorvaradhana celebrations at Mantralayam. A million thanks to the webmaster of SRSMUTT.org

May our beloved Rayaru bless one and all.

Poorvaradhana at Mantralaya.

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane

 • August 19th – Friday– Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane

 • August 20th – Saturday – Sree Raghavendra Swamy Madya Aaradhane

 • August 21st – Sunday– Sree Raghavendra Swamy Uttara Aaradhane

Satsangha-pooje1

 

Rayaru1

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane  is celebrated all across India, and many other countries in Rayara Matta’s and also many households. My parents do Rayara Seva every year during Aaradhane, and I being a strong devotee  of Rayaru do it myself; no matter where I am in the world. I did it when I was in India, Dubai and continue doing here as well in the USA. So, if you are a devotee, than try doing as much or as little as possible to this great Guru of ours and get his blessings.

If you need to know how to do Seva, here is a link from the Mantralaya web site about who and how the seva should be performed. Read the link here:

In paragraph 10, it clearly states other ways of offering seva to Rayarau as such:

10.Are there other ways of performing Seva to Rayaru?

Yes. As stated before, if one is sincere and devoted to Hari, Vayu and Rayaru, there are many ways of performing Seva to Rayaru. The following section lists some of the main ones:

a) Sitting in one place and reciting Sri Raghavendra stotra 108 times.

b) Hejje namaskara (going around the Brindavana advancing one foot at a time and performing namaskara for each stride)

c) Urulu Seva – rolling on the body and going around the brindavana. This is forbidden for women.

d) Reciting Sri Raghavendra stotra 108 times while performing abhisheka for Rayara Brindavana with cow’s milk.

e) Going through religious works composed by great gyaanis; some of the popular ones are Sudha, Parimala, Sri Madhva Vijaya,Sri Raghavendra Vijaya etc.

In all of the above cases, the main ingredient is sincerity, pure heart and intense devotion.

I have added several lyrics on Shri Raghavendra Swamy in this blog, you can look for those at the lyrics page, or click on the Shri Raghavendra Swamy categories section and you will be listed with several songs. There are several songs as well on the audio on youtube page.

A new page is also created with all the lyrics for our beloved Rayaru.

Late Shri Mantralaya Swamigalu doing pooje can be watched here at youtube

Arathi being done to Shri Raghavendra Swamy brindavana at Mantralaya can be watched here

Listen to Sri Raghavendra Stotra here at youtube

You can also listen to all the songs recorded ever on Sri Raghavendra Swamy ever at KannadaAudio.com

Shri Vara Mahalakshmi Vrata – August 12th 2016

Shri Vara Mahalakshmi Vrata is performed by married Hindu women to seek the blessings of the Goddess Mahalakshmi, wife of Lord Vishnu.

The Vrata is observed on the Friday immediately preceding the full moon day of the month of
Sravana Masa. On the day of Pooje or Vrata, women clean their homes and decorate their front yards with rangolis. Later, they take a bath and deck wear pure silk saree and jewellery. The lady performing the pooje makes a mandala with the drawing of a lotus upon it. A kalasha filled with rice and topped with fresh mango and betel leaves, a coconut smeared with haldi and kumkum and cloth are placed on the mandala and Lakshmi is invoked therein.

After the worship of the kalasha, follows the worship of Ganesha, then the worship of the sacred thread. Now the main worship of Vara Lakshmi begins and the scared thread is worshipped a second time. It is then tied to the right hand of the lady. After the worship thamboola is given to 5 married ladies.

The same evening, we invite all the neighboring ladies(married women) and offer them tamboola; also called veeledele Adike, which is an offering of betel leaves, fruits, betel nuts, kumkum, haldi and dakshine. At this point the ladies also sing songs in praise of goddess Varalakshmi.

Attached below is a scanned vrata procedure in Kannada:

So, here comes the link which has the lyrics for all songs posted on this blog on Goddess Lakshmi.

And here comes the link which has colorful and many designs for drawing Rangoli

And can any festival be complete without authentic dishes? Here are some recipes posted in this blog:

Attached is the post link for the links I have for lyrics, and Shravana Friday Pooje procedure.

P.S: As always no food is prepared with onion or garlic.

Shri Vara Mahalakshmi Vrata pooje at Chandrika’s house six years back.

Shri Vara MahaLakshmi Vrata 1

Shri Vara MahaLakshmi Vrata 1

Pooja Vidhana -FREE COPY- As per Madhwa Sampradaya – Offering by TARA PRAKASHANA

I saw a message on Facebook about free copes of CD’s/DVD’s being offered for various festivals and thought what a noble cause to offer the same to the community. Many of you have asked for same on this web site as well.

I got in touch with the Author, and below is the message from them. Thanks so much Mr. Akshay Kumar.

Pooja-vidhana

Pooja Vidhana -FREE COPY- As per Madhwa Sampradaya – Offering by TARA PRAKASHANA

Yellara maneyalli Shrimad Acharyare helikkotta haage pooje nadedare yeshtu chenna.

Tara Prakashana, a non profit trust based in Bengaluru, and dedicated to the Preservation and dissemination of the ancient wisdom, is pleased to offer the following, FREE of cost. Puja vidhana as per Madhwa sampradaya :

 • Shri Varamahalakshmi vrata
 • Shri Krishna Janmashtami
 • Gowri vrata Ganesha Chaturthi
 • Tulasi vivaaha
 • Nithya puja vidhana – (English Instructions)

Most of the instructions are in Kannada. If you would like a FREE copy of the same, please send an email to info@taraprakashana.org . We will provide you a link to download a folder which has all the mentioned Vrata’s and Pooja vidhana.

Listen to this introductory message from, Dr. PR Mukund about this seve
https://soundcloud.com/akshay-kumar-249446208/introduction-to-tara-prakashanas-free-pooja-vidhana-mp3

This is a seve to Acharya Madhwa. Please do share it for the benefit of society! Do check out our website for more information about our ongoing projects.
www.taraprakashana.org

If any of you wish to help us in our efforts to serve Hari Vayu gurugalu, please contact us at info@taraprakashana.org

Shri Krishnaarpanamastu
Dhanyosmi

 

Update: Shravana Masa Lakshmi Pooja Vidhana

Preparation for Pooje – Step 1.

pooje-prep-lakshmi

Pooje Preparation of gejje vastra, flowers, lamps, and naivedya.

pooje-prep2

Offer Haldi Kumkum, flowers, gejje vastra, and light the lamps.

2013-lakshmipooje3

Light the Agarbathi.

2013-shravanamasa-lakshmipooje2

Break the coconut, perform naivedya, do mangalaruthi and aarathi for Goddess Lakshmi.

2013-shravanamasa-lakshmiPooje

Evening Lakshmi Pooja on 7/20/2012.

Rangoli designs for the Pooja, with Lakshmi Hrudaya.

A picture of jasmine garland made from flowers in my own garden for Lakshmi Pooja.

Pooja begins with lamps, flowers, Gejje Vastra:

After, Naivedya, Mangalaruthi, and Lakshmi Aarathi.


Shravana Shukravara Lakshmi pooja is performed on all the Friday’s. This year it is performed on :

 • August 5th – Friday

 • August 12th – Friday

 • August 19th – Friday

 • August 26th – Friday

I have scanned and attached a document which has the complete details on performing Sri Lakshmi Pooja during Fridays and also Shravana Masa. This shouldn’t be confused for Sri VaraMahaLakshmi Vrata. I will post a separate post providing all details for Sri VaraMahaLakshmi Vrata.

This document has all the details from doing the Achamana, to Sankalpa, Dhyana, Naivedya, and Maha Mangalarathi.

It is a PDF document and is in Kannada.

Attached below are other links posted here on Goddess Lakshmi.

Attached below are some other links where many more posts have been added on Lyrics and Goddess Lakshmi.

Attached below are links to various food prepared during the festival. As always, no onion and no garlic offered to God.

%d bloggers like this: