Reminder: Sree Raghavendra Swamy Birthday – March 8th

Canada Trip 226

A reminder to everyone who chanted “Sree Raghavendraya Namaha” to present as a gift to our beloved Rayaru. The japa count needs to be sent to the following link before 7th, Friday. For those of you in other countries, please send it on Friday so your gift reaches our beloved Rayaru on 8th 2014.

Details attached below to send your Japa Count. May Sree Raghvendra Swamy bless everyone who did their part in chanting.

============================== ============================== ===

http://saptaaha.com/japacount/

Sri Raghavendra Aksharamalika Stotra Lyrics

IMG_2354

Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/SriRaghavendraAksharamalikaStotra.php
Singer: Sri Vidyabhushana

Composer: Sri Krishnavadhuta
An introduction of Sri Krishnavadhuta is available at this link.: http://www.patwari.org/special/SpeechFromRNP-3.html

Thanks, Bhavana for the lyrics.

|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ||

ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಆನಂದರೂಪಾಯ ನಂದಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜಭಾಜೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನೇನ ಕಷ್ಟಪ್ರಹಾಣೇನ ಶಿಷ್ಟಸ್ತುತ ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ಈಡೇ ಭವತ್ಪಾದ ಪಾಥೋಜಮಾಧ್ಯಾಯ ಭೂಯೋಽಪಿ ಭೂಯೋ ಭಯಾತ್ ಪಾಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪ ||

ಉಗ್ರಂ ಪಿಶಾಚಾದಿಕಂ ದ್ರಾವಯಿತ್ವಾಶು ಸೌಖ್ಯಂ ಜನಾನಾಂ ಕರೋಶೀಷ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫ ||

ಊರ್ಜತ್ ಕೃಪಾಪೂರ ಪಾಥೋನಿಧೇಮಂಕ್ಷು ತುಷ್ಟೋಽನುಗೃಹ್ಣಾಸಿ ಭಕ್ತ್ವಾನ್ ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೬ ||

ಋಜೂತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ಪಾದಾರ್ಚನಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧೇಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೭ ||

ಋಭುಸ್ವಭಾವಾಪ್ತ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಕಲ್ಪದ್ರು ರೂಪೇಶ ಭೂಪಾದಿ ವಂದ್ಯ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೮ ||

ೠದ್ಧಂ ಯಶಸ್ತೇ ವಿಭಾತಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂತರ್ಮಹೋದಾರ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೯ ||

ಕ್ಲಿಪ್ತಾತಿ ಭಕ್ತೌಘ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ದಾತರ್ಭವಾಂಬೋಧಿ ಪಾರಂಗತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಾಯ ಮಾಕಾಂತ ಪಾದಾಬ್ಜ ಉಚ್ಚಾಯ ಲೋಕೇ ನಮಸ್ತೇ ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೧ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಭೂಮನ್ ಮಹಾಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ ಪರೇಶಾಂ ಚ ಕೃತ್ಯಾದಿ ನಾಶಿನ್ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೨ ||

ಓಂಕಾರ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಭಾವೇನ ಭಾವೇನ ಲಬ್ಧೋದಯ ಶ್ರೀಕ ಯೋಗೀಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೩ ||

ಔರ್ವಾನಲಪ್ರಖ್ಯ ದುರ್ವಾದಿದಾವಾನಲೈಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೇಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೪ ||

ಅಂಭೋಜಸಂಭೂತಮುಖ್ಯಾಮರಾರಾಧ್ಯ ಭೂನಾಥ ಭಕ್ತೇಶ ಭಾವಜ್ಞ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೫ ||

ಅಸ್ತಂಗತಾನೇಕಮಾಯಾದಿ ವಾದೀಶ ವಿದ್ಯೋತಿತಾಶೇಷ ವೇದಾಂತ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೬ ||

ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದಾನಾಯ ಬದ್ಧಾದರಾಶೇಷ ಲೋಕಾಯ ಸೇವಾನುಸಕ್ತಾಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೭ ||

ಖದ್ಯೋತಸಾರೇಷು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸಾರ್ಥೇಶು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಬಿಂಬಾಭ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೮ ||

ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಗರ್ವಾಂಬುಶೋಷಾರ್ಯಮಾತ್ಯುಗ್ರ ನಮ್ರಾಂಬುಧೇರ್ಯಾಮಿನೀ ನಾಥ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೯ ||

ಘೋರಾಮಯಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನೋದ್ದಾಮ ದೇದೀಪ್ಯ ಮಾನಾರ್ಕ ಬಿಂಬಾಭ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೦ ||

ಙಣತ್ಕಾರದಂಡಾಂಕ ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಾಂಕ ಕೌಪೀನ ಪೀನಾಂಕ ಹಂಸಾಂಕ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೧ ||

ಚಂಡೀಶ ಕಾಂಡೇಶ ಪಾಖಂಡ ವಾಕ್ಕಾಂಡ ತಾಮಿಶ್ರಮಾರ್ತಾಂಡ ಪಾಷಂಡ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೨ ||

ಛದ್ಮಾಣುಭಾಗಂ ನವಿದ್ಮಸ್ತ್ವದಂತಃ ಸುಸದ್ಮೈವ ಪದ್ಮಾವಧಸ್ಯಾಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೩ ||

ಜಾಡ್ಯಂಹಿನಸ್ತ್ವಿಜ್ವರಾರ್ಶಃಕ್ಷಯಾದ್ಯಾಶು ತೇ ಪಾದ ಪದ್ಮಾಂಬುಲೇಶೋಽಪಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೪ ||

ಝಶಧ್ವಜೀಯೇಷ್ವಲಭ್ಯೋರುಚೇತಃ ಸಮಾರೂಢಮಾರೂಢ ವಕ್ಷೋಂಗ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೫ ||

ಞಾಂಚಾವಿಹೀನಾಯ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ತುಷ್ಟಾಯ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೬ ||

ಟೀಕಾರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ವಿಖ್ಯಾಪನಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಲೋಕೋಪಕರ್ತಃ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೭ ||

ಠಂಕುರ್ವರೀಣಾಮ ಮೇಯಪ್ರಭಾವೋದ್ಧರಾಪಾದ ಸಂಸಾರತೋ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೮ ||

ಡಾಕಿನ್ಯಪಸ್ಮಾರ ಘೋರಾಧಿಕೋಗ್ರ ಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನೋದಗ್ರ ವೀರಾಗ್ರ್ಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೯ ||

ಢಕ್ಕಾಧಿಕಧ್ವಾನ ವಿದ್ರಾವಿತಾನೇಕ ದುರ್ವಾದಿಗೋಮಾಯು ಸಂಘಾತ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೦ ||

ಣಾತ್ಮಾದಿಮಾತ್ರರ್ಣಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಕ ಶ್ರೀಪತಿಧ್ಯಾನಸನ್ನದ್ಧಧೀಸಿದ್ಧ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೧ ||

ತಾಪತ್ರಯ ಪ್ರೌಢ ಬಾಧಾಭಿಭೂತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ತಾಪತ್ರಯಂ ಹಂಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೨ ||

ಸ್ಥಾನತ್ರಯಪ್ರಾಪಕಜ್ಞಾನದಾತಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೩ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಯೋಗೇನ ಯೋಗೇನ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾ ದೇಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೪ ||

ಧಾವಂತಿ ತೇ ನಾಮಧೇಯಾಭಿ ಸಂಕೀರ್ತನೇನೈನ ಸಾಮಾಶು ವೃಂದಾನಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೫ ||

ನಾನಾ ವಿಧಾನೇಕ ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖೌಘತಃ ಸಾಧ್ವಸಂಸಂಹರೋದಾರ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೬ ||

ಪಾತಾ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಮಾತಾ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಮಿತ್ರಂ ತ್ವಮೇವೇತ್ಯಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೭ ||

ಫಾಲಸ್ಥದುರ್ದೈವವರ್ಣಾವಳೀಕಾರ್ಯಲೋಪೇಽಪಿ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಶಕ್ತೋಽಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೮ ||

ಬದ್ಧೋಸ್ಮಿ ಸಂಸಾರ ಪಾಶೇನ ತೇಽಂಘ್ರಿಂ ವಿನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ನೇತ್ಯಮೇಮಿ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೯ ||

ಭಾವೇ ಭಜಾಮೀಹ ವಾಚಾ ವದಾಮಿ ತ್ವದೀಯಂ ಪದಂ ದಂಡವನ್ನೌಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೦ ||

ಮಾನ್ಯೇಷು ಮಾನ್ಯೋಽಸಿ ಮತ್ಯಾ ಚ ಧೃತ್ಯಾ ಚ ಮಾಮದ್ಯಮಾನ್ಯಂ ಕುರುದ್ರಾಗ್ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೧ ||

ಯಂಕಾಮಮಾಕಾಮಯೇ ತಂ ನ ಚಾಪಂ ತತಸ್ತ್ವಂ ಶರಣ್ಯೋ ಭವೇತ್ಯೇಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೨ ||

ರಾಜಾದಿ ವಶ್ಯಾದಿ ಕುಕ್ಷಿಂಭರಾನೇಕಚಾತುರ್ಯವಿದ್ಯಾಸು ಮೂಢೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಯೇಶು ತೇ ಭಕ್ತವರ್ಗೇಶು ಕುರ್ವೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾಂಗಲೇಶಸ್ಯ ಮಾಂ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೪ ||

ವಾರಾಂಗನಾದ್ಯೂತಚೌರ್ಯಾನ್ಯ ದಾರಾರತತ್ವಾದ್ಯವದ್ಯತ್ವತೋ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೫ ||

ಶಕ್ತೋ ನ ಶಕ್ತಿಂ ತವ ಸ್ತೋತುಮಾಧ್ಯಾತುಮೀದೃಕ್ವಹಂ ಕರೋಮೀಶ ಕಿಂ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೬ ||

ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗಂ ಮಮಾರಾನ್ನಿರಕುರ್ವಮಂದೋಹರೀರಾಂಘ್ರಿರಾಗೋಽಸ್ತುಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೭ ||

ಸನ್ಮಾರ್ಗಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾದೇಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೮ ||

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದೋಽಹಂ ಸಮಾನೇಷ್ಟಕೀರ್ತ್ಯಾ ತಂವಾಂಘ್ರಿಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸಂರಕ್ಷ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೯ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಹೀನತ್ವ ಹೇತೋಃ ಸ್ವಕೀಯೈಃ ಸುದೂರೀಕೃತೋಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ವಾಚ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೦ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರಸ್ತ್ವಂ ಭವಾಂಭೋಧಿ ಮಜ್ಜಜ್ಜನಾನಾಮಿತಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೧ ||

ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತೇನ ಗೀತೇನ ಮಾತ್ರಕ್ಷರಾದ್ಯೇನ ಗಾಥಾಸ್ತವೇನೇಢ್ಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೨ ||

|| SrI rAghavEMdra akSharamAlikA stOtra ||

aj~jAna nASAya vij~jAna pUrNAya suj~jAnadAtrE namastE gurO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 1 ||

AnaMdarUpAya naMdAtmaja SrIpadAMBOjaBAjE namastE gurO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 2 ||

iShTapradAnEna kaShTaprahANEna SiShTastuta SrIpadAMBOja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 3 ||

IDE BavatpAda pAthOjamAdhyAya BUyO&pi BUyO BayAt pAhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 4 ||

ugraM piSAcAdikaM drAvayitvASu sauKyaM janAnAM karOSISha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 5 ||

Urjat kRupApUra pAthOnidhEmaMkShu tuShTO&nugRuhNAsi BaktvAn viBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 6 ||

RujUttama prANa pAdArcanaprApta mAhAtmya saMpUrNa siddhESa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 7 ||

RuBusvaBAvApta BaktEShTakalpadru rUpESa BUpAdi vaMdya praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 8 ||

RUddhaM yaSastE viBAti prakRuShTaM prapannArtihaMtarmahOdAra BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 9 ||

kliptAti BaktauGa kAmyArtha dAtarBavAMbOdhi pAraMgata prAj~ja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 10 ||

EkAMta BaktAya mAkAMta pAdAbja uccAya lOkE namastE viBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 11 ||

aiSvaryaBUman mahABAgyadAyin parESAM ca kRutyAdi nASin praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 12 ||

OMkAra vAcyArthaBAvEna BAvEna labdhOdaya SrIka yOgISa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 13 ||

aurvAnalapraKya durvAdidAvAnalaiH sarvataMtra svataMtrESa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 14 ||

aMBOjasaMBUtamuKyAmarArAdhya BUnAtha BaktESa BAvaj~ja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 15 ||

astaMgatAnEkamAyAdi vAdISa vidyOtitASESha vEdAMta BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 16 ||

kAmyArthadAnAya baddhAdarASESha lOkAya sEvAnusaktAya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 17 ||

KadyOtasArEShu pratyarthisArthESu madhyAhna mArtAMDa biMbABa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 18 ||

garviShTha garvAMbuSOShAryamAtyugra namrAMbudhEryAminI nAtha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 19 ||

GOrAmayadhvAMta vidhvaMsanOddAma dEdIpya mAnArka biMbABa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 20 ||

~gaNatkAradaMDAMka kAShAyavastrAMka kaupIna pInAMka haMsAMka BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 21 ||

caMDISa kAMDESa pAKaMDa vAkkAMDa tAmiSramArtAMDa pAShaMDa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 22 ||

CadmANuBAgaM navidmastvadaMtaH susadmaiva padmAvadhasyAsi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 23 ||

jADyaMhinastvijvarArSaHkShayAdyASu tE pAda padmAMbulESO&pi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 24 ||

JaSadhvajIyEShvalaByOrucEtaH samArUDhamArUDha vakShOMga BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 25 ||

~jAMcAvihInAya yAdRucCika prApta tuShTAya sadyaH prasannO&si BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 26 ||

TIkArahasyArtha viKyApanagraMtha vistAra lOkOpakartaH praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 27 ||

ThaMkurvarINAma mEyapraBAvOddharApAda saMsAratO mAM praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 28 ||

DAkinyapasmAra GOrAdhikOgra grahOccATanOdagra vIrAgrya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 29 ||

DhakkAdhikadhvAna vidrAvitAnEka durvAdigOmAyu saMGAta BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 30 ||

NAtmAdimAtrarNalakShyArthaka SrIpatidhyAnasannaddhadhIsiddha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 31 ||

tApatraya prauDha bAdhABiBUtasya Baktasya tApatrayaM haMsi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 32 ||

sthAnatrayaprApakaj~jAnadAtastridhAmAMGriBaktiM prayacCa praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 33 ||

dAridrya dAridrya yOgEna yOgEna saMpanna saMpatti mA dEhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 34 ||

dhAvaMti tE nAmadhEyABi saMkIrtanEnaina sAmASu vRuMdAni BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 35 ||

nAnA vidhAnEka janmAdi duHKaughataH sAdhvasaMsaMharOdAra BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 36 ||

pAtA tvamEvEti mAtA tvamEvEti mitraM tvamEvEtyahaM vEdmi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 37 ||

PAlasthadurdaivavarNAvaLIkAryalOpE&pi Baktasya SaktO&si BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 38 ||

baddhOsmi saMsAra pASEna tE&MGriM vinAnyA gatirnEtyamEmi praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 39 ||

BAvE BajAmIha vAcA vadAmi tvadIyaM padaM daMDavannaumi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 40 ||

mAnyEShu mAnyO&si matyA ca dhRutyA ca mAmadyamAnyaM kurudrAgviBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 41 ||

yaMkAmamAkAmayE taM na cApaM tatastvaM SaraNyO BavEtyEmi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 42 ||

rAjAdi vaSyAdi kukShiMBarAnEkacAturyavidyAsu mUDhO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 43 ||

lakShyESu tE BaktavargESu kurvEkalakShyaM kRupApAMgalESasya mAM |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 44 ||

vArAMganAdyUtacauryAnya dArAratatvAdyavadyatvatO mAM praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 45 ||

SaktO na SaktiM tava stOtumAdhyAtumIdRukvahaM karOmISa kiM BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 46 ||

ShaDvairivargaM mamArAnnirakurvamaMdOharIrAMGrirAgO&stuBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 47 ||

sanmArgasacCAstra satsaMga sadBakti suj~jAna saMpatti mAdEhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 48 ||

hAsyAspadO&haM samAnEShTakIrtyA taMvAMGriM prapannO&smi saMrakSha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 49 ||

lakShmI vihInatva hEtOH svakIyaiH sudUrIkRutOsmyadya vAcyO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 50 ||

kShEmaMkarastvaM BavAMBOdhi majjajjanAnAmiti tvAM prapannO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 51 ||

kRuShNAvadhUtEna gItEna mAtrakSharAdyEna gAthAstavEnEDhya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 52 ||

ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ – Om Jaya Siva Omkara Lyrics

ऒं जय शिव ऒंकारा प्रभु हर शिव ऒंकारा ।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ऎकानन चतुरानन पंचानन राजे । स्वामि
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

दॊ भुज चार चतुर्भुज दशभुज तॆ सॊहे ।
तीनॊ रूप निरखता त्रिभुवन मन मॊहे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ।
चंदन विगमन चंदा भॊलॆ शुभकारी
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

श्वॆतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ।
ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

कर मध्ये च कमंडल चक्र त्रिशूलधरता ।
जगकरता जगहरता जगपालन करता ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवॆका ।
प्रणवाक्षर के मध्ये यॆ तीनों ऎका ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

त्रिगुणस्वामीजि की आरति जॊ कॊयि जन गावे ।
कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ಪ್ರಭು ಹರ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಅರ್ಧಾಂಗೀ ಧಾರಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಏಕಾನನ ಚತುರಾನನ ಪಂಚಾನನ ರಾಜೆ | ಸ್ವಾಮಿ
ಹಂಸಾಸನ ಗರುಡಾಸನ ವೃಷವಾಹನ ಸಾಜೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ದೋ ಭುಜ ಚಾರ ಚತುರ್ಭುಜ ದಶಭುಜ ತೇ ಸೋಹೆ |
ತೀನೋ ರೂಪ ನಿರಖತಾ ತ್ರಿಭುವನ ಮನ ಮೋಹೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ವನಮಾಲಾ ಮುಂಡಮಾಲಾ ಧಾರೀ |
ಚಂದನ ವಿಗಮನ ಚಂದಾ ಭೋಲೇ ಶುಭಕಾರೀ
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪೀತಾಂಬರ ಬಾಘಾಂಬರ ಅಂಗೆ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಸನಕಾದಿಕ ಭೂತಾದಿಕ ಸಂಗೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಚ ಕಮಂಡಲ ಚಕ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಧರತಾ |
ಜಗಕರತಾ ಜಗಹರತಾ ಜಗಪಾಲನ ಕರತಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಜಾನತ ಅವಿವೇಕಾ |
ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರ ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಯೇ ತೀನೊಂ ಏಕಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ತ್ರಿಗುಣಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೀ ಆರತಿ ಜೋ ಕೋಯಿ ಜನ ಗಾವೆ |
ಕಹತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ ಮನವಾಂಚಿತ ಫಲ ಪಾವೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

OM jaya Siva OMkArA prabhu hara Siva OMkArA |
brahmA viShNu sadASiva ardhAMgI dhArA |
OM jaya Siva OMkArA ||

EkAnana caturAnana paMcAnana rAje | svAmi
haMsAsana garuDxAsana vRuShavAhana sAje |
OM jaya Siva OMkArA ||

dO Buja cAra caturBuja dashaBuja tE sOhe |
tInO rUpa niraKatA triBuvana mana mOhe |
OM jaya Siva OMkArA ||

akShamAlA vanamAlA muMDamAlA dhArI |
chaMdana vigamana chaMdA bhOlE shubhakArI
OM jaya Siva OMkArA ||

SvEtAMbara pItAMbara bAGaaMbara aMge |
brahmAdika sanakAdika BUtAdika saMge |
OM jaya Siva OMkArA ||

kara madhye ca kamaMDala cakra triSUladharatA |
jagakaratA jagaharatA jagapAlana karatA |
OM jaya Siva OMkArA ||

brahmA viShNu sadASiva jAnata avivEkA |
praNavAkShara ke madhye yE tInoM EkA |
OM jaya Siva OMkArA ||

triguNasvAmIji kI Arati jO kOyi jana gAve |
kahata SivAnaMda svAmI manavAMchita phala pAve |
OM jaya Siva OMkArA ||

Thanks, Bhavana for the lyrics.

Sri Raghavendra Mangalashtaka Lyrics

I recite Sri Raghavendra Mangalashtaka every Thursday. So, here comes the lyrics in 3 different languages. In order to understand the significance of reciting this stotra, read the meaning of each paragraph below:

IMG_2533

Anyone recognized the brindavana picture posted above? It is the Brindavana created by Sri Appanacharya for Sree Raghavendra Swamy in Bichale near Mantralaya. I have posted several pictures of Bichale earlier.

Composed by : Sri Appanaacharya

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪದಾರವಿಂದಮಧುಪಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಂಶಾಧಿಪಃ
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೋಡುಗಣೋಡುಪಃ ಶ್ರಿತಜಗದ್ಗೀರ್ವಾಣಸತ್ಪಾದಪಃ |
ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಮನಸಾ ಕೃತಾಚ್ಯುತಜಪಃ ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾತಪಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಕರ್ಮಂದೀಂದ್ರಸುಧೀಂದ್ರಸದ್ಗುರುಕರಾಂಭೋಜೋದ್ಭವ ಸಂತತಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯಧ್ಯಾನವಶೀಕೃತಾಖಿಲಜಗದ್ವಾಸ್ತವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಃ |
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾದಿವಿದೂಷಕಾಖಿಲಮೃಷಾವಾದೀಭಕಂಠೀರವಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೨||

ಸಾಲಂಕಾರಕಕಾವ್ಯನಾಟಕಕಲಾಕಾಣಾದಪಾತಂಜಲ
ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ಮೃತಿಜೈಮಿನೀಯಕವಿತಾಸಂಗೀತಪಾರಂಗತಃ |
ವಿಪ್ರಕ್ಷತ್ರವಿಡಂಘ್ರಿಜಾತಮುಖರಾನೇಕಪ್ರಜಾಸೇವಿತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೩||

ರಂಗೋತ್ತುಂಗತರಂಗಮಂಗಳಕರಶ್ರೀತುಂಗಭದ್ರಾತಟ
ಪ್ರತ್ಯಸ್ಥದ್ವಿಜಪುಂಗವಾಲಯಲಸನ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಖ್ಯೇ ಪುರೇ |
ನವ್ಯೇಂದ್ರೋಪಲನೀಲಭವ್ಯಕರಸದ್ಬೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೪||

ವಿದ್ವದ್ರಾಜಶಿರಃ ಕಿರೀಟಖಚಿತಾನರ್ಘ್ಯೋರುರತ್ನಪ್ರಭಾ
ರಾಗಾಘೌಘಹಪಾದುಕದ್ವಯಚರಃ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಾಲಾಧರಃ |
ಭಾಸ್ವದ್ದಂಡಕಮಂಡಲೋಜ್ವಲಕರಾ ರಕ್ತಾಂಬರಾಡಂಬರಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೫||

ಯದ್ಬೃಂದಾವನಸತ್ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾಭಿಷೇಕಸ್ತುತಿ
ಧ್ಯಾನಾರಾಧನ ಮೃದ್ವಿಲೇಪನಮುಖಾನೇಕೋಪಚಾರಾನ್ ಸದಾ |
ಕಾರಂಕಾರಮಭಿಪ್ರಯಾಂತಿ ಚತುರೋ ಲೋಕಾಃ ಪುಮರ್ಥಾನ್ ಸದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೬||

ವೇದವ್ಯಾಸಮುನೀಶಮಧ್ವಯತಿರಾಟ್ಟೀಕಾರ್ಯವಾಖ್ಯಾಮೃತಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾದ್ವೈತಮತಂ ಹಲಾಹಲಸಮಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ತಯೇ |
ಸಂಖ್ಯಾವತ್ಸುಖದಾಂ ದಶೋಪನಿಷದಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಸಮಾಖ್ಯನ್ಮುದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೭||

ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಲೋಕಜಾಲಕಗುರುಃ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಿವ್ರಾಢ್ಭರುಃ
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ದೇವಗುರುಃ ಶ್ರಿತಾಮರತರುಃ ಪ್ರತ್ಯೂಹಗೋತ್ರಸ್ವರುಃ |
ಚೇತೋತೀತಶಿರುಸ್ತಥಾ ಜಿತವರುಃ ಸತ್ಸೌಖ್ಯಸಂಪತ್ಕರುಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೮||

ಯಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ವನಿಶಂ ಗುರೋರ್ವ್ರತಿಪತೇಃ ಸನ್ಮಂಗಲಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ
ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ವಸೇವಿವಿದುಷಾಂ ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಬಾಭಾಷಿತಂ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಸಂಪದಂ ಶುಭಪದಂ ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯಕಂ
ಕೀರ್ತಿಂ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಬಾಂಧವಸುಹೃನ್ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಯಾತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೯||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Lyrics in Sanskrit
श्रीमद्रामपदारविंदमधुपः श्रीमध्ववंशाधिपः
सच्छिष्योडुगणोडुपः श्रितजगद्गीर्वाणसत्पादपः ।
अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजपः पापांधकारातपः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ १॥

कर्मंदींद्रसुधींद्रसद्गुरुकरांभोजोद्भव संततं
प्राज्यध्यानवशीकृताखिलजगद्वास्तव्यलक्ष्मीधवः ।
सच्छास्त्रादिविदूषकाखिलमृषावादीभकंठीरवः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ २॥

सालंकारककाव्यनाटककलाकाणादपातंजल
त्रय्यर्थस्मृतिजैमिनीयकवितासंगीतपारंगतः ।
विप्रक्षत्रविडंघ्रिजातमुखरानेकप्रजासेवितः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ३॥

रंगोत्तुंगतरंगमंगळकरश्रीतुंगभद्रातट
प्रत्यस्थद्विजपुंगवालयलसन् मंत्रालयाख्ये पुरे ।
नव्येंद्रोपलनीलभव्यकरसद्बृंदावनांतर्गतः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ४॥

विद्वद्राजशिरः किरीटखचितानर्घ्योरुरत्नप्रभा
रागाघौघहपादुकद्वयचरः पद्माक्षमालाधरः ।
भास्वद्दंडकमंडलोज्वलकरा रक्तांबराडंबरः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ५॥

यद्बृंदावनसत्प्रदक्षिणनमस्काराभिषेकस्तुति
ध्यानाराधन मृद्विलेपनमुखानेकोपचारान् सदा ।
कारंकारमभिप्रयांति चतुरो लोकाः पुमर्थान् सदा
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ६॥

वेदव्यासमुनीशमध्वयतिराट्टीकार्यवाख्यामृतं
ज्ञात्वाद्वैतमतं हलाहलसमं त्यक्त्वा समाख्याप्तये ।
संख्यावत्सुखदां दशोपनिषदां व्याख्यां समाख्यन्मुदा
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ७॥

श्रीमद्वैष्णवलोकजालकगुरुः श्रीमत्परिव्राढ्भरुः
शास्त्रे देवगुरुः श्रितामरतरुः प्रत्यूहगोत्रस्वरुः ।
चेतोतीतशिरुस्तथा जितवरुः सत्सौख्यसंपत्करुः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ८॥

यः संध्यास्वनिशं गुरोर्व्रतिपतेः सन्मंगलस्याष्टकं
सद्यः पापहरं स्वसेविविदुषां भक्त्यैव बाभाषितं ।
भक्त्या व्यक्ति सुसंपदं शुभपदं दीर्घायुरारोग्यकं
कीर्तिं पुत्रकळत्रबांधवसुहृन्मूर्ति प्रयाति ध्रुवम् ॥ ९॥

॥ इति श्री अप्पण्णाचार्यकृतं श्रीराघवेंद्रमंगळाष्टकं संपूर्णं ॥

And now in Baraha Kannada:
|| shreerAghavEMdra maMgalAShTakam ||

shreemadraamapadaaraviMdamadhupaH shreemadhvavaMshaadhipaH
sacCiShyODu gaNODupaH shritajagadgeervaaNasatpaadapaH |
atyarthaM manasaa kRutaachyutajapaH paapaaMdhakaaraatapaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 1 ||

karmaMdIMdra sudhIMdra sadguru karAMBOjOdbhavaH saMtataM
praajyadhyaanavasheekRutaakhilajagadvaastavyalakShmeedhavaH |
sacCAstrAtividooShakaakhilamRuShAvAdIBakaMThIravaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 2 ||

saalaMkaarakakaavyanaaTakakalaakaaNaadapaataMjala
trayyarthasmRutijaimineeyakavitaasaMgeetapaaraMgataH |
viprakShatraviDaMGrijaatamukharaanEkaprajaasEvitaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 3 ||

raMgOttuMgataraMgamaMgalakarashreetuMgabhadraataTa
pratyasthadvijapuMgavaalayalasanmaMtraalayaakhyE purE |
navyEMdrOpalaneelabhavyakarasadbRuMdaavanaaMtargataH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 4 ||

vidvadraajashiraHkireeTakhachitaanarghyOruratnaprabhaa
raagaaghoughahapaadukaadvayacharaH padmaakShamaalaadharaH |
bhaasvaddaMDakamaMDaloojjvalakarO raktAMbaraaDaMbaraH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 5 ||

yadvRuMdaavanasapradakShiNanamaskaaraabhiShEkastuti
dhyaanaaraadhanamRudvilEpanamukhaanEkOpachaaraan sadaa |
kaaraMkaaramabhiprayaaMti chaturO lOkaaH pumarthaan sadaa
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 6 ||

vEdavyaasamuneeshamadhvayatiraaTTeekaaryavaakyaamRutaM
j~jaatvaa&dvaitamataM halaahalasamaM tyaktvaa samaakhyaaptayE |
saMkhyaavatsukhadaaM dashOpaniShadaaM vyaakhyaaM samaakhyaan mudaa
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 7 ||

shreemadvaiShNavalOkajaalakaguruH shreematparivraaDBaruH
shaastrE dEvaguruH shritaamarataruH pratyoohagOtrasvaruH |
chEtO&tItashirustathA jitavaruH satsoukhyasaMpatkaruH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 8 ||

yaH saMdhyaasvanishaM gurOrvratipatEH sanmaMgalasyAShTakaM
sadyaH paapaharaM svasEvividuShAM bhaktyaiva baabhaaShitam |
bhaktyaa vakti susaMpadaM shubhapadaM deerghaayuraarOgyakaM
keertiM putrakalatrabaaMdhavasuhRunmoorteeH prayaati dhruvam || 9 ||

|| iti shreemadappaNAchaaryakRutaM shreeraaghavEMdramaMgalaaShTakam ||

Sri Guru Raghavendra Mangalasthtakam by Sri Vidhya Bhushana written by Sri Appanacharya here:
http://www.youtube.com/watch?v=lX-KpW2gnzM

ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ – Winter Melon Majjige Huli

I was surprised to see that I hadn’t posted my most favorite dish ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ  – Winter Melon Majjige Huli. Yesterday, when we went to H-Mart we brought ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ Winter Melon, ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ Sweet pumpkin and many more Indian vegetables. My Husband wanted to eat ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ  – Winter Melon Majjige Huli, so here comes the recipe for the same.

Ingredients:

 • 1/2 ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ or Winter Melon washed, peeled and chopped into equal size
 • 1 cup Yogurt – ಮೊಸರು
 • 8-10 green chillies ( Mine was quite spicy, use less if you don’t eat that spicy)
 • 1 tsp Jeera
 • 2 tsp coriander seeds
 • 4 tsp fresh coconut or dry coconut
 • 4 tsp Channa dal soaked in water
 • 1 inch fresh Ginger coriander leaves
 • 5-6 springs fresh
 • For seasoning – Oil, Mustard seeds, jeera, hing, turmeric
 • Salt to taste

Method:

 1. Cook ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ or Winter Melon either on your stove top or in a microwave
 2. Grind together into a smooth paste – Coconut, green chillies, Jeera, corainder seeds, Channa dal, coriander leaves, and ginger majjige-huil-ingre
 3. Beat the yogurt so it is smooth
 4. Make the seasoning and now add  ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ or Winter Melon.
 5. When the  ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ or Winter Melon is cooked, add the ground mixture
 6. Let it boil for 3-4 minutes. Now add beaten yogurt and salt to tastemajjige-huli
 7. Serve with Rice.

IMG_0974[1]

ಏಹಿ ತ್ರಿಜಗದೀಶ – Ehi Trijagadisa Lyrics

Composer:Sri Tyagaraja
Singer: Sri M. Balamuralikrishna
Contributor: Ms.Bhavana Damle
rAga:sAraMga ( ಸಾರಂಗ )

ಏಹಿ ತ್ರಿಜಗದೀಶ ಶಂಭೋ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಪಂಚನದೀಶ ||ಪ.||

ವಾಹಿನೀಶ ರಿಪುನುತ ಶಿವಸಾಂಬ
ದೇಹಿ ತ್ವದೀಯ ಕರಾಬ್ಜಾವಲಂಬಂ ||ಅ.ಪ.||

ಗಂಗಾಧರ ಧೀರ ನಿರ್ಜರ ರಿಪು ಪುಂಗವ ಸಂಹಾರ
ಮಂಗಳಕರ ತ್ರಿಪುರ ಭಂಗ ವಿಧೃತ ಸು-
ಕುರಂಗಾಪ್ತ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಭೃನ್ಗ ಶುಭಾಂಗ ||೧||

ವಾರಣಾಜಿನ ಚೇಲ ಭವ ನೀರಧಿ ತಾರಣ ಸುರಪಾಲ
ಕ್ರೂರ ಲೋಕಾಭ್ರ ಸಮೀರಣ ಶುಭ್ರ
ಶರೀರ ಮಾಮಕಾಘ ಹರ ಪರಾತ್ಪರ ||೨||

ರಾಜಶೇಖರ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಗರಾಜಾತ್ಮಜಾ ರಮಣ
ರಾಜರಾಜ ಪರಿಪೂಜಿತ ಪದ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜರಾಜ ವೃಷ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ||೩||

Ehi trijagadISa SaMbhO mAM
pAhi paMcanadISa ||pa.||

vAhinISa ripunuta SivasAMba
dEhi tvadIya karAbjAvalaMbaM ||a.pa.||

gaMgAdhara dhIra nirjara ripu puMgava saMhAra
maMgaLakara tripura bhaMga vidhRuta su-
kuraMgApta hRudayAbja bhRunga SubhAMga ||1||

vAraNAjina cEla bhava nIradhi tAraNa surapAla
krUra lOkAbhra samIraNa Subhra
SarIra mAmakAgha hara parAtpara ||2||

rAjaSEkhara karuNAsAgara nagarAjAtmajA ramaNa
rAjarAja paripUjita pada tyAga-
rAjarAja vRuSha rAjAdhirAja ||3||

Audio link:
http://www.raagabox.com/search/?mid=1002926#

Kalabhairavashtakam Lyrics

Composed by Sri Adi Shankaracharya
Contributor: Ms. Bhavana Damle
Singers: Bombay sisters

ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ
ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿಂದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಂ |
ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃಂದವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೧||

ಭಾನುಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ
ನೀಲಕಂಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ |
ಕಾಲಕಾಲಮಂಬುಜಾಕ್ಷಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೨||

ಶೂಲಟಂಕಪಾಶದಂಡಪಾಣಿಮಾದಿಕಾರಣಂ
ಶ್ಯಾಮಕಾಯಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಂ |
ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವಪ್ರಿಯಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೩||

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಂ |
ವಿಕ್ವಣನ್ಮನೋಜ್ಞಹೇಮಕಿಂಕಿಣೀಲಸತ್ಕಟಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೪||

ಧರ್ಮಸೇತುಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಾಶಕಂ
ಕರ್ಮಪಾಶಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮದಾಯಕಂ ವಿಭುಂ |
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಕೇಶಪಾಶಶೋಭಿತಾಂಗಮಂಡಲಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೫||

ರತ್ನಪಾದುಕಾಪ್ರಭಾಭಿರಾಮಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ
ನಿತ್ಯಮದ್ವಿತೀಯಮಿಷ್ಟದೈವತಂ ನಿರಂಜನಂ|
ಮೃತ್ಯುದರ್ಪನಾಶನಂ ಕರಾಲದಂಷ್ಟ್ರಭೂಷಣಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೬||

ಅಟ್ಟಹಾಸಭಿನ್ನಪದ್ಮಜಾಂಡಕೋಶಸಂತತಿಂ
ದೃಷ್ಟಿಪಾತನಷ್ಟಪಾಪಜಾಲಮುಗ್ರಶಾಸನಂ |
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾಧರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೭||

ಭೂತಸಂಘನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿದಾಯಕಂ
ಕಾಶಿವಾಸಿಲೋಕಪುಣ್ಯಪಾಪಶೋಧಕಂ ವಿಭುಂ |
ನೀತಿಮಾರ್ಗಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೮||

ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೆ ಮನೋಹರಂ
ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ವಿಚಿತ್ರಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ |
ಶೋಕಮೋಹ ಲೋಭದೈನ್ಯ ಕೋಪತಾಪನಾಶನಂ
ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಂ ||೯||

dEvarAjasEvyamAnapAvanAMGripaMkajaM
vyAlayaj~jasUtramiMduSEKaraM kRupAkaraM |
nAradAdiyOgivRuMdavaMditaM digaMbaraM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||1||

BAnukOTiBAsvaraM BavAbdhitArakaM paraM
nIlakaMThamIpsitArthadAyakaM trilOcanaM |
kAlakAlamaMbujAkShamakShaSUlamakSharaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||2||

SUlaTaMkapASadaMDapANimAdikAraNaM
SyAmakAyamAdidEvamakSharaM nirAmayaM |
BImavikramaM praBuM vicitratAMDavapriyaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||3||

BuktimuktidAyakaM praSastacAruvigrahaM
BaktavatsalaM sthiraM samastalOkavigrahaM |
vikvaNanmanOj~jahEmakiMkiNIlasatkaTiM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||4||

dharmasEtupAlakaM tvadharmamArganASakaM
karmapASamOcakaM suSarmadAyakaM viBuM |
svarNavarNakEshapASaSOBitAMgamaMDalaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||5||

ratnapAdukApraBABirAmapAdayugmakaM
nityamadvitIyamiShTadaivataM niraMjanaM|
mRutyudarpanASanaM karAladaMShTrabhUShaNaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||6||

aTTahAsaBinnapadmajAMDakOSasaMtatiM
dRuShTipAtanaShTapApajAlamugraSAsanaM |
aShTasiddhidAyakaM kapAlamAlikAdharaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||7||

BUtasaMGanAyakaM viSAlakIrtidAyakaM
kASivAsilOkapuNyapApaSOdhakaM viBuM |
nItimArgakOvidaM purAtanaM jagatpatiM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||8||

kAlaBairavAShTakaM paThaMti ye manOharaM
j~jAnamuktisAdhakaM vicitrapuNyavardhanaM |
SOkamOha lOBadainya kOpatApanASanaM
tE prayAMti kAlaBairavAMGrisannidhiM dhruvaM ||9||

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,601 other followers

%d bloggers like this: