ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ – Jo Jo Yashodeya Nanda Lyrics

Mr. Lakshman and Ms.Bhavana have once again provided the lyrics of jO jO yashOdeya naMda. Attached below are the lyrics in Kannada and English. Thanks Lakshman, and Bhavana.

IMG_1857

Composer: Sri Purandaradasaru

ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ ಮುಕುಂದನೆ ಜೋ ಜೋ ಕಂಸ ಕುಠಾರಿ
ಜೋ ಜೋ ಮುನಿಗಳ ಹೃದಯಮಂದಿರ ಜೋ ಜೋ ಲಕುಮಿಯ ರಮಣ |ಪ.|

ಹೊಕ್ಕಳ ಹೂವಿನ ತಾವರೆಗಣ್ಣಿನ ಇಕ್ಕಿದ್ದ ಮಕರಕುಂಡಲದ
ಜಕ್ಕರಿಸುವ ಕದಪಿನ ಸುಳಿಗುರುಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುದ್ದು ಮೊಗದ
ಸೊಕ್ಕಿದ ಮದಕರಿಯಂದದಿ ನೊಸಲಲಿ ಇಕ್ಕಿದ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ
ರಕ್ಕಸರೆದೆದಲ್ಲಣ ಮುರವೈರಿಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ ಜೋ ಜೋ || ೧||

ಕಣ್ಣ ಬೆಳಗು ಪಸರಿಸಿ ನೋಡುತ ಅರೆಗಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ನಸುನಗುತ
ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ಬಾಯೊಳು ಢವಳಿಸುತ ಪನ್ನಗಶಯನ ನಾಟಕದಿ
ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮುದ್ದು ನೋಡೆನುತ ಗೋಪಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ತೋರಿದಳು
ಚಿನ್ನತನದ ಸೊಬಗಿನ ಖಣಿಯೇ ಹೊಸ ರನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಬೊಂಬೆ ಜೋ ಜೋ ||೨||

ನಿಡಿತೋಳ್ಗಳ ಪಸರಿಸುತಲಿ ಗೋಪಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲ್ ಮಲಗಿ ಬಾಯ ತೆರೆಯೆ
ಒಡಲೊಳು ಚತುರ್ದಶ ಭುವನವಿರಲು ಕಂಡು ನಡುನಡುಗಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದಳು
ತಡೆಯದೆ ಅಡಿಗಳನಿಡುತಲಿ ಬಂದು ಮದದೇರ ಮುಖವ ನೋಡುತ ನಿಂದು
ಕಡು ದಯಾಸಾಗರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನ ಸಲಹಬೇಕೆಂದು ಜೋ ಜೋ ||೩||

jO jO yashOdeya naMda mukuMdane jO jO kaMsa kuThAri
jO jO munigaLa hRudayamaMdira jO jO lakumiya ramaNa |pa.|

hokkaLa hUvina tAvaregaNNina ikkidda makarakuMDalada
jakkarisuva kadapina suLiguruLina cikka bAyi muddu mogada
sokkida madakariyaMdadi nosalali ikkida kastUri tilaka
rakkasarededallaNa muravairiye makkaLa mANika jO jO || 1||

kaNNa beLagu pasarisi nODuta aregaNNa mucci nasunaguta
saNNa beraLu bAyoLu DhavaLisuta pannagashayana nATakadi
ninna magana muddu nODenuta gOpi tanna patige tOridaLu
chinnatanada sobagina khaNiyE hosa ranna muttina boMbe jO jO ||2||

niDitOLgaLa pasarisutali gOpiya toDe mEl malagi bAya tereye
oDaloLu caturdasha bhuvanaviralu kaMDu naDunaDugi kaNNa muccidaLu
taDeyade aDigaLaniDutali baMdu madadEra mukhava nODuta niMdu
kaDu dayAsAgara puraMdara viThala biDade rakShisu enna salahabEkeMdu jO jO ||3||

Audio link: http://www.dhingana.com/jo-jo-yashodeya-nanda-mukundane-song-aarathi-belagiro-kannada-21f25b1

Rasam -> Sambar = Rasambar

Isn’t it a very intriguing title? Have you ever wondered what to do with the left over Rasam (ಸಾರು ), or all the thick dal leftover. Don’t you feel bad wasting or throwing away all the protein since as vegetarians all the protein we get is from the thick dal leftover at the bottom of Rasam.

And don’t tell anyone at home you used this trick. They will not even know.

Rasambhar

This is when I store the Rasam in the Refrigerator, and later within a day or two convert it to Sambar (ಹುಳಿ).  This Sambar (ಹುಳಿ) is than used with Idli, Vada and Chatni. So, delicious.

Anyway, let us see how to convert Rasam to Sambar.

Ingredients:

 1. 2 cups leftover Rasam (ಸಾರು )
 2. 2 cups Vegetables ( carrot, beans, potatoes etc)
 3. 1 large Onion
 4. 2 tsp Sambar Powder
 5. 1 Large Tomato
 6. Salt to taste
 7. 2 sprigs curry leaves
 8. Oil, mustard seeds, Jeera seeds, Asafotedia or Hing and Turmeric

Method:

 1. In a non-stcik pan heat Oil
 2. Add mustard seeds, jeera seeds, Asafotedia or Hing, curry leaves and Turmeric
 3. Next, add onion and fry for 4-5 minutes,
 4. Add tomatoes
 5. Add the Sambar powder
 6. I pre-boil all the vegetables in the microwave. Add these vegetables to the pan
 7. When this comes to a boil, and the vegetables are cooked add the 2 cups leftover Rasam (ಸಾರು )
 8. Add salt to taste and let this boil until for 7-8 minutes.
 9. Your Rasambar is ready to serve with Idli, Vada and Chatni.

Rasam-Sambhar

You can find recipe for Sambar Powder here:

ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲ – Kamala Komala Karatala Lyrics

Ms. Bhavana Damle and Mr. Lakshman have been tirelessly providing lyrics for anyone who comments. I am sure 1/2 of all the lyrics you find on this website now are provided by either one of them. I really don’t know how to thank both of them. However, I know I can ask our Lord to bless them with his choicest blessings.

Attached below are lyrics for an amazing song on Lord Krishna contributed by Mr.Lakshman in English, and translated by Ms. Bhavana in Kannada.

IMG_0888

Composer: Shree Purandara Dasaru

kamala kOmala. rAgA: saurASTra/tilang. tripuTa tALA.

1: kamala kOmala karatala lAlita pAda pallava nI dArai krSNa
kAmini bhAmini rUpada candava nODabandene bhAme nAnu
2: nanda nandana yadukula vandyana indu vadana nI dArai krSNa
manjuLa bhASiNi kuravaga gandhini kanjanAbhane bAlE nAnu
3: udidashayana nI navanIta kaddava jAra cOra nI dArai krSNa
kAmini sundari nIraja lOcana cOranallave bAlE nAnu
4: mandaradharane parimaLa cennane kambukandhara nI dArai krSNa
cancala lOcane kuTila kuntaLe kOmalAngane bhAme nAnu
5: kamalAramaNa kaluSa nivAraNa niSkAbharaNa nI dArai krSNa
kAmuka kAmini campaka gandhini purandara viTTalane bAlE nAnu

೧: ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲ ಲಾಲಿತ ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮಿನಿ ಭಾಮಿನಿ ರೂಪದ ಚಂದವ ನೋಡಬಂದೆನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು ||

೨: ನಂದ ನಂದನ ಯದುಕುಲ ವಂದ್ಯನ ಇಂದು ವದನ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಮಂಜುಳ ಭಾಷಿಣಿ ಕುರವಗ ಗಂಧಿನಿ ಕಂಜನಾಭನೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

೩: ಉದಧಿಶಯನ ನೀ ನವನೀತ ಕದ್ದವ ಜಾರ ಚೋರ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮಿನಿ ಸುಂದರಿ ನೀರಜ ಲೋಚನೆ ಚೋರನಲ್ಲವೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

೪: ಮಂದರಧರನೆ ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನನೆ ಕಂಬುಕಂಧರ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಚಂಚಲ ಲೋಚನೆ ಕುಟಿಲ ಕುಂತಳೆ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು ||

Audio link: https://soundcloud.com/vigneshsublimes/kamala-komala-purandara

೫: ಕಮಲಾರಮಣ ಕಲುಶ ನಿವಾರಣ ನಿಷ್ಕಾಭರಣ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮುಕ ಕಾಮಿನಿ ಚಂಪಕ ಗಂಧಿನಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು – Enu Saviyo Ninna Kolalu Lyrics

This is a composition of Sri Purandaradasaru. And contributed by Ms. Bhavana Damle.

IMG_0888

ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು
ಗೊಲ್ಲ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತು ಮರುಳು ||ಪ.||

ಬರೆಗಡಿಗೆಯ ಕಡೆಯುವರೋ
ಗೋ-ಕರು ಎಂದು ಗೂಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಾನ್ಹಿಂಡುವರೋ
ತಿರುಗಿ ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಡುವರೋ
ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ತೀಡುವರೋ ||೧|

ಮಕ್ಕಳ ಬಡಿದಳಿಸುವರೋ
ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಯಾನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾನಿಕ್ಕುವರೋ
ಉಕ್ಕುವ ಹಾಲು ಲೆಕ್ಕಿಸರೋ
ಬೋರಲಿಕ್ಕಿದ ಮಡಿಕೆಗೆ ನೀರ ಚೆಲ್ಲುವರೋ ||೨||

ಆ ನಾದಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋ
ನಿನ್ನಾಧೀನವಾಗಿಹುದಯ್ಯ ಈ ಜಗ ನೋಡೋ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ದಯ ಮಾಡೋ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀ ಎನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರೋ ||೩||

Enu saviyO ninna koLalu
golla mAniniyarigella mADitu maruLu ||pa.||

baregaDigeya kaDeyuvarO
gO-karu eMdu gULiya biTTu ettAn~hiMDuvarO
tirugi kannaDiya nODuvarO
hirihiri higgi kaNNige kuMkuma tIDuvarO ||1|

makkaLa baDidaLisuvarO
bekku mariyAnetti muddAnikkuvarO
ukkuva hAlu lekkisarO
bOralikkida maDikege nIra celluvarO ||2||

A nAdA innomme mADO
ninnAdhInavAgihudayya I jaga nODO
bhaktavatsala daya mADO
puraMdaraviThala nI enna kaiya biDadirO ||3||

Audio link: http://mio.to/album/99-kannada_devotional/27455-Yenu_Saviyo_Ninna_Kolalu/#/album/99-kannada_devotional/27455-Yenu_Saviyo_Ninna_Kolalu/

Shri Padmanabha Teerthara Aradhana Mahotsava – Navabrindavana – 2013

My Brother Ramesh so badly wanted to show us Navabrindavana  during our trip to Mantralaya. However, because of the roads and a Driver who had no clue where he was driving, we were unable to visit Navabrindavana.

screenshot.56Image Courtesy: http://www.raghavendramutt.org/

We did see a Mrithike Brindavana of Shri Padmanabha Teertharu in Mulbagalu.  Shri Padmanabha Teertharu is considered to be an Avatara or Amsha of Adi-sesha. As I said, no pictures were allowed. :)

Yesterday night as I visited the Mantralaya website, I saw pictures of Shri Padmanabha Teerthara Aradhana pictures. Decided to share with you all.

For those of you who have not heard of Shri Padmanabha Teertharu, here is some details:

 • Birth Name :  Shobana Bhatta
 • Birth place : North Karnataka, near Godavari River
 • Ashrama Gurugalu :  Our very own Shree Madhwacharya
 • Mruttika Brindavana : Mulabagilu
 • Brindavana : Anegondi now called  Navabrindavana
 • Sanyasa name : Padmanabha Teertharu

Attached below is the link for images for the Aradhana Mahotsava – Navabrindavana – 2013

Updated: Gita Jayanthi – December 12th/13th 2013

The Shukla Ekadashi prior to Vaikuntha Ekadashi was the day when Lord Krishna imparted the Bhagawad Gita to his greatest devotee Arjuna. This day is celebrated as Gita Jayanthi. It is also an important Ekadashi in many many parts of India, and of course to Madhwas.

On this day Lord Krishna spoke to Arjuna about the ultimate goal of human life in 700 verses in 18 Chapters.

The Bhagavad Gita is considered to be the greatest spiritual books the world has ever known. In a very clear and wonderful way Lord Krishna describes the science of self-realization and the exact process by which a human being can establish their eternal relationship with God.

I still remember singing the the first sloka in the Bhagavad Gita in my school:

dharmakshetre kurukshetre samaveda yuyutsavaha
mamaka pandavaschaiva kimakurvata sanjayaha

P.S: The SSVT temple lists December 12th as Ekadashi and Gita Jayanthi. However, the Uttaradi Mutta lists it as 13th. So, please verify the dates at the country you reside in.

Apple Crisp

As I mentioned in my earlier post, my Daughter Sneha baked Apple Crisp for the Thanksgiving dinner. It is quick, easy and the most delicious American dessert I have eaten. For some reason, I cannot bake. I am a great cook, however hesitate to bake. Sneha, on the other hand is quite opposite. She loves to bake, and doesn’t like cooking.

Anyway, the Apple crisp is something which can never go wrong. You can approximate all ingredients. Mix and Match any fruit you like. You will never stop after one serving, such an amazing recipe. Thanks, Dear Sneha.

apple-crisp3

I made Apple Crisp yesterday. I modified Sneha’s recipe to include some healthy ingredients. Attached below are both recipes:

Recipe from Sneha

Ingredients:

 • 2 big green apples
 • 1 cup brown sugar
 • 1 stick butter
 • 3/4 cup all purpose flour or maida
 • 3/4 cup oats ( Regular or Apple Cinnamon Flavor)
 • Cinnamon to taste
 • 2 tsp oil to grease the pan

Method:

 • Wash and Slice the apples thin. You can remove the skin if you wish. We didn’t.
 • In a bowl, mix the oats, flour, brown sugar, cinnamon.
 • Thinly cut the butter, and mix with the dry ingredients.
 • See the images below
 • Brush the baking dish with oil
 • Now arrange the apple slices in layers.
 • See the image below
 • On top of the apple slices, spread the dry ingredients.
 • Press lightly
 • Bake in an over preheated 350 degrees for 30-35 minutes
 • Serve with cold vanilla pecan Ice cream.

apple-crisp1 apple-crisp2

Recipe from Meera

Ingredients:

 • 2 big green apples
 • 1 cup brown sugar
 • 1/4 stick butter
 • 3/4 cup whole wheat pastry flour
 • 3/4 Apple Cinnamon Flavored Oats
 • 2 tsp oil to grease the pan

Method:

 • Wash and Slice the apples thin. You can remove the skin if you wish. We didn’t.
 • In a bowl, mix the oats, whole wheat pastry flour, brown sugar.
 • Thinly cut the butter, and mix with the dry ingredients.
 • See the images above
 • Brush the baking dish with oil
 • Now arrange the apple slices in layers.
 • See the image above
 • On top of the apple slices, spread the dry ingredients.
 • Press lightly
 • Bake in an over preheated 350 degrees for 30-35 minutes
 • Serve with cold vanilla pecan Ice cream.

apple-crisp3

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,529 other followers

%d bloggers like this: