Archive for the ‘Music’ Category

48 Days Historic Yagna Mahotsava @ Kamadenu Kshethra

IMG_2688

This time during my visit to Bangalore, I had the opportunity once again to visit the very famous Kamadenu Kshethra. My parents, husband, brother-in-law Ramesh and his wife Vasanthi (related to the founder of Kamadenu Kshethra) and their daughter Arpitha accompanied me. I was personally asked to visit Kamadenu Kshethra by the Founder Sree. Gurusesh Guru.

The founder Sree. Gurusesh Guru has sent me some details about the upcoming 48 Days Historic Yagna Mahotsava @ Kamadenu Kshethra being conducted from 5.6.2014 – 27.7.2014. Please visit Kamadenu Kshethra and get the blessings of our beloved Rayaru.

Attached below are the brochure for the program details in Kannada and English.

The Devotees can also contribute their donations for SEVAS through fund transfer to the below mentioned account

Bank Name INDIAN OVERSEAS BANK

Branch Sunkadakatte

Branch Code 2309

Name of the Account SRI GURURAGHAVENDRA SEVASHRAMA (R)

IFS Code IOBA0002309

Account no 230901000001200

ಬಾರೊ ಮನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ Baro Manege Govinda Lyrics

IMG_0888

Mr. Lakshman contributed the song in English, and I used Baraha to convert in Kannada. Amazing lyrics, Thanks Lakshman.
bAro manege gOvinda. rAgA: madhyamAvati. aTa tALA. Shripadaraya.

P: bAro manege gOvinda ninnanghri kamalava tOrO enage mukunda
nalidADu manadali mArapita Ananda nandana kanda
A: cArutara sharIra karuNA vArinidhi bhavaghOra nAshana
vArijAsana vandya nIraja sArasadguNa hE ramApatE
C1: nODO dayadindenna karapaduma shiradali nIDO bhaktaprasanna nalidADo manadali
bEDikombeno ninna Ananda ghanna mADadiru anumAnava koNDADuvenu tava pAda mahimegaLanu
jODisuve karagaLanu caraNake kUDiso tava dAsajanaroLu
2:hEsi viShayagaLalli toLalyADi nA balu klEsha paDuvudu balli ghanayuvatiyara sukha
lEsu embudanu kolli Ase biDisilli Esu janumada dOSadindali
Isuvenu idaroLage indige mOsavAyitu AdudAgali shrIsha nI kaipiDidu rakSisu
3: nIne gatiyenagindu uddhariso bEgane dInajanarige bandhu nA ninna sEvaka
shrInivaasa endendu kAruNyasindhu prANapati hrudayAbjamaNTapa
sthAnadoLagabhi vyApta cinmaya dhyAna gOcaranAgi kaNNige kANisuve shrIrangaviThala

 

ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು
ರಾಗ: ಮಧ್ಯಮಾವತಿ (ಸಾರಂಗ)
ತಾಳ: ಆಟ (ದೀಪಚಂದಿ)

ಬಾರೊ ಮನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ – ನಿನ್ನಂಘ್ರಿಕಮಲವ |
ತೋರೊ ಎನಗೆ ಮುಕುಂದ ನಲಿದಾಡು ಮನದಲಿ ||
ಮಾರಪಿತ ಆನಂದ ನಂದನ – ಕಂದ ||ಪ||

ಚಾರುತರ ಶರೀರ ಕರುಣಾ – |
ವಾರಿನಿಧಿ ಭವಘೋರನಾಶನ ||
ವಾರಿಜಾಸನವಂದ್ಯ ನಿರಜ |
ಸಾರಸದ್ಗುಣ ಹೇ ರಮಾಪತೇ ||ಅ ಪ||

ನೋಡೋ ದಯದಿಂದೆನ್ನ – ಕರಪದುಮ ಶಿರದಲಿ |
ನೀಡೋ ಭಕ್ತಪ್ರಸನ್ನ ನಲಿದಾಡೊ ಮನದಲಿ |
ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ಘನ್ನ |
ಮಾಡದಿರು ಅನುಮಾನವ – ಕೊಂ – ||

ಡಾಡುವೆನು ತವ ಪಾದಮಹಿಮೆಗಳನು |
ಜೋಡಿಸುವೆ ಕರಗಳನು ಚರಣಕೆ||
ಕೂಡಿಸೊ ತವ ದಾಸಜನರೊಳು ||೧||

ಹೇಸಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ – ತೊಳಲ್ಯಾಡಿ ನಾ ಬಲು |
ಕ್ಲೇಶ ಪಡುವುದು ಬಲ್ಲಿ ಘನಯುವತಿಯರ ಸುಖ ||
ಲೇಸು ಎಂಬುದನು ಕೊಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲಿ |
ಏಸು ಜನುಮದ ದೋಷದಿಂದಲಿ |
ಈಸುವೆನು ಇದರೊಳಗೆ ಇಂದಿಗೆ ||
ಮೋಸವಾಯಿತು ಆದುದಾಗಲಿ |
ಶ್ರೀಶ ನೀ ಕೈಪಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸು ||೨||

ನೀನೆ ಗತಿಯೆನಗಿಂದು – ಉದ್ಧರಿಸೊ ಬೇಗನೆ |
ದೀನಜನರಿಗೆ ಬಂಧು – ನಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂದೆಂದು – ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು |
ಪ್ರಾಣಪತಿ ಹೃದಯಾಬ್ಜಮಂಟಪ ||
ಸ್ಥಾನದೊಳಗಭಿವ್ಯಾಪ್ತ ಚಿನ್ಮಯ |
ಧ್ಯಾನಗೋಚರನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ||
ಕಾಣಿಸುವೆ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ||೩||

 

Update: Sri Yantroddharaka Stotra – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧರಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Lord-Anjaneya

Mr. Amith Kumar has provided the PDF for the 16 slokas of Sri Yantroddharaka Stotra – ಶ್ರೀ  ಯಂತ್ರೋದ್ಧರಕ   ಸ್ತೋತ್ರ. Thanks so much Amith.

Attached below is the same.

1

2

For those of you who want this in languages such as Tamil, English, Sanskrit, Telugu, Marathi, Malayalam, Gujarathi, and finally Bengali.

http://yousigma.com/religionandphilosophy/stotra/yantrodharakapranadevarastotraalllanguages.pdf

This very famous stotra composed by Sri Vyasaraja Thirtharu is very popular. It was requested by Ms. Bhargavi. Mr. Laxman provided the same in English. Thanks so much Mr. Laxman.

I spent a around 1/2 hour and with the sheet of paper I had, and the comment from Mr. Laxman was able to convert the stotra in baraha in Kannada. Attached below are the lyrics in Kannada and English in PDF format.

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್

ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವ ಶತೃ ನಿವಾರಣಂ II೧II

ನಾನಾರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿ ವಿರಾಜಿತಮ್

ಸರ್ವದಾಭೀಷ್ಠದಾತರಾಂ ಸತಾಂ ವೈ ಧೃಢಮಾವಹೇ II೨II

ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥ ಗಿರೌಸದಾ

ತುಂಗಾಂಬೋಧಿ ತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನ ಪರಿಶೋಭಿತೇ II೩II

ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ

ಧೂಪದೀಪಾದಿ ನೈವೇದೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚಶಕ್ತಿತಃ II೪II

ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹನೂಮತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಯತೀಂದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಪ್ರಣಿಧಾನತಃ II೫II

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ

ವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇ ಭೀಷ್ಟಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಖಲು II೬II

ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಯಶಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಯಶಃ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಧನಂ II೭II

ಸರ್ವಥಾ ಮಾಸ್ತು ಸಂದೇಹೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ

ಯಃಕರೋತ್ಯತ್ರ ಸಂದೇಹಂ ಸಯಾತಿ ನರಕಂ ಧೃವಮ್II ೮II
Iಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿ ಕೃತ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪ್ರಾಣದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂI
IIಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು II

I have sung this many times myself, so if and when time permits I wiill also post the audio for the same on youtube.

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ——-Sri Raghavendra Aksharamalika Stotra Lyrics

IMG_2354

Audio link:

http://www.kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/SriRaghavendraAksharamalikaStotra.php

Singer: Sri Vidyabhushana

Composer: Sri Krishnavadhuta
An introduction of Sri Krishnavadhuta is available at this link.: http://www.patwari.org/special/SpeechFromRNP-3.html

Thanks, Bhavana for the lyrics.

|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ||

ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಆನಂದರೂಪಾಯ ನಂದಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜಭಾಜೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನೇನ ಕಷ್ಟಪ್ರಹಾಣೇನ ಶಿಷ್ಟಸ್ತುತ ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ಈಡೇ ಭವತ್ಪಾದ ಪಾಥೋಜಮಾಧ್ಯಾಯ ಭೂಯೋಽಪಿ ಭೂಯೋ ಭಯಾತ್ ಪಾಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪ ||

ಉಗ್ರಂ ಪಿಶಾಚಾದಿಕಂ ದ್ರಾವಯಿತ್ವಾಶು ಸೌಖ್ಯಂ ಜನಾನಾಂ ಕರೋಶೀಷ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫ ||

ಊರ್ಜತ್ ಕೃಪಾಪೂರ ಪಾಥೋನಿಧೇಮಂಕ್ಷು ತುಷ್ಟೋಽನುಗೃಹ್ಣಾಸಿ ಭಕ್ತ್ವಾನ್ ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೬ ||

ಋಜೂತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ಪಾದಾರ್ಚನಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧೇಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೭ ||

ಋಭುಸ್ವಭಾವಾಪ್ತ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಕಲ್ಪದ್ರು ರೂಪೇಶ ಭೂಪಾದಿ ವಂದ್ಯ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೮ ||

ೠದ್ಧಂ ಯಶಸ್ತೇ ವಿಭಾತಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂತರ್ಮಹೋದಾರ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೯ ||

ಕ್ಲಿಪ್ತಾತಿ ಭಕ್ತೌಘ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ದಾತರ್ಭವಾಂಬೋಧಿ ಪಾರಂಗತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಾಯ ಮಾಕಾಂತ ಪಾದಾಬ್ಜ ಉಚ್ಚಾಯ ಲೋಕೇ ನಮಸ್ತೇ ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೧ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಭೂಮನ್ ಮಹಾಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ ಪರೇಶಾಂ ಚ ಕೃತ್ಯಾದಿ ನಾಶಿನ್ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೨ ||

ಓಂಕಾರ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಭಾವೇನ ಭಾವೇನ ಲಬ್ಧೋದಯ ಶ್ರೀಕ ಯೋಗೀಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೩ ||

ಔರ್ವಾನಲಪ್ರಖ್ಯ ದುರ್ವಾದಿದಾವಾನಲೈಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೇಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೪ ||

ಅಂಭೋಜಸಂಭೂತಮುಖ್ಯಾಮರಾರಾಧ್ಯ ಭೂನಾಥ ಭಕ್ತೇಶ ಭಾವಜ್ಞ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೫ ||

ಅಸ್ತಂಗತಾನೇಕಮಾಯಾದಿ ವಾದೀಶ ವಿದ್ಯೋತಿತಾಶೇಷ ವೇದಾಂತ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೬ ||

ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದಾನಾಯ ಬದ್ಧಾದರಾಶೇಷ ಲೋಕಾಯ ಸೇವಾನುಸಕ್ತಾಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೭ ||

ಖದ್ಯೋತಸಾರೇಷು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸಾರ್ಥೇಶು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಬಿಂಬಾಭ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೮ ||

ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಗರ್ವಾಂಬುಶೋಷಾರ್ಯಮಾತ್ಯುಗ್ರ ನಮ್ರಾಂಬುಧೇರ್ಯಾಮಿನೀ ನಾಥ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೯ ||

ಘೋರಾಮಯಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನೋದ್ದಾಮ ದೇದೀಪ್ಯ ಮಾನಾರ್ಕ ಬಿಂಬಾಭ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೦ ||

ಙಣತ್ಕಾರದಂಡಾಂಕ ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಾಂಕ ಕೌಪೀನ ಪೀನಾಂಕ ಹಂಸಾಂಕ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೧ ||

ಚಂಡೀಶ ಕಾಂಡೇಶ ಪಾಖಂಡ ವಾಕ್ಕಾಂಡ ತಾಮಿಶ್ರಮಾರ್ತಾಂಡ ಪಾಷಂಡ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೨ ||

ಛದ್ಮಾಣುಭಾಗಂ ನವಿದ್ಮಸ್ತ್ವದಂತಃ ಸುಸದ್ಮೈವ ಪದ್ಮಾವಧಸ್ಯಾಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೩ ||

ಜಾಡ್ಯಂಹಿನಸ್ತ್ವಿಜ್ವರಾರ್ಶಃಕ್ಷಯಾದ್ಯಾಶು ತೇ ಪಾದ ಪದ್ಮಾಂಬುಲೇಶೋಽಪಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೪ ||

ಝಶಧ್ವಜೀಯೇಷ್ವಲಭ್ಯೋರುಚೇತಃ ಸಮಾರೂಢಮಾರೂಢ ವಕ್ಷೋಂಗ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೫ ||

ಞಾಂಚಾವಿಹೀನಾಯ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ತುಷ್ಟಾಯ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೬ ||

ಟೀಕಾರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ವಿಖ್ಯಾಪನಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಲೋಕೋಪಕರ್ತಃ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೭ ||

ಠಂಕುರ್ವರೀಣಾಮ ಮೇಯಪ್ರಭಾವೋದ್ಧರಾಪಾದ ಸಂಸಾರತೋ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೮ ||

ಡಾಕಿನ್ಯಪಸ್ಮಾರ ಘೋರಾಧಿಕೋಗ್ರ ಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನೋದಗ್ರ ವೀರಾಗ್ರ್ಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೯ ||

ಢಕ್ಕಾಧಿಕಧ್ವಾನ ವಿದ್ರಾವಿತಾನೇಕ ದುರ್ವಾದಿಗೋಮಾಯು ಸಂಘಾತ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೦ ||

ಣಾತ್ಮಾದಿಮಾತ್ರರ್ಣಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಕ ಶ್ರೀಪತಿಧ್ಯಾನಸನ್ನದ್ಧಧೀಸಿದ್ಧ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೧ ||

ತಾಪತ್ರಯ ಪ್ರೌಢ ಬಾಧಾಭಿಭೂತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ತಾಪತ್ರಯಂ ಹಂಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೨ ||

ಸ್ಥಾನತ್ರಯಪ್ರಾಪಕಜ್ಞಾನದಾತಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೩ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಯೋಗೇನ ಯೋಗೇನ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾ ದೇಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೪ ||

ಧಾವಂತಿ ತೇ ನಾಮಧೇಯಾಭಿ ಸಂಕೀರ್ತನೇನೈನ ಸಾಮಾಶು ವೃಂದಾನಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೫ ||

ನಾನಾ ವಿಧಾನೇಕ ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖೌಘತಃ ಸಾಧ್ವಸಂಸಂಹರೋದಾರ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೬ ||

ಪಾತಾ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಮಾತಾ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಮಿತ್ರಂ ತ್ವಮೇವೇತ್ಯಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೭ ||

ಫಾಲಸ್ಥದುರ್ದೈವವರ್ಣಾವಳೀಕಾರ್ಯಲೋಪೇಽಪಿ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಶಕ್ತೋಽಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೮ ||

ಬದ್ಧೋಸ್ಮಿ ಸಂಸಾರ ಪಾಶೇನ ತೇಽಂಘ್ರಿಂ ವಿನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ನೇತ್ಯಮೇಮಿ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೯ ||

ಭಾವೇ ಭಜಾಮೀಹ ವಾಚಾ ವದಾಮಿ ತ್ವದೀಯಂ ಪದಂ ದಂಡವನ್ನೌಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೦ ||

ಮಾನ್ಯೇಷು ಮಾನ್ಯೋಽಸಿ ಮತ್ಯಾ ಚ ಧೃತ್ಯಾ ಚ ಮಾಮದ್ಯಮಾನ್ಯಂ ಕುರುದ್ರಾಗ್ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೧ ||

ಯಂಕಾಮಮಾಕಾಮಯೇ ತಂ ನ ಚಾಪಂ ತತಸ್ತ್ವಂ ಶರಣ್ಯೋ ಭವೇತ್ಯೇಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೨ ||

ರಾಜಾದಿ ವಶ್ಯಾದಿ ಕುಕ್ಷಿಂಭರಾನೇಕಚಾತುರ್ಯವಿದ್ಯಾಸು ಮೂಢೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಯೇಶು ತೇ ಭಕ್ತವರ್ಗೇಶು ಕುರ್ವೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾಂಗಲೇಶಸ್ಯ ಮಾಂ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೪ ||

ವಾರಾಂಗನಾದ್ಯೂತಚೌರ್ಯಾನ್ಯ ದಾರಾರತತ್ವಾದ್ಯವದ್ಯತ್ವತೋ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೫ ||

ಶಕ್ತೋ ನ ಶಕ್ತಿಂ ತವ ಸ್ತೋತುಮಾಧ್ಯಾತುಮೀದೃಕ್ವಹಂ ಕರೋಮೀಶ ಕಿಂ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೬ ||

ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗಂ ಮಮಾರಾನ್ನಿರಕುರ್ವಮಂದೋಹರೀರಾಂಘ್ರಿರಾಗೋಽಸ್ತುಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೭ ||

ಸನ್ಮಾರ್ಗಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾದೇಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೮ ||

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದೋಽಹಂ ಸಮಾನೇಷ್ಟಕೀರ್ತ್ಯಾ ತಂವಾಂಘ್ರಿಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸಂರಕ್ಷ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೯ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಹೀನತ್ವ ಹೇತೋಃ ಸ್ವಕೀಯೈಃ ಸುದೂರೀಕೃತೋಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ವಾಚ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೦ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರಸ್ತ್ವಂ ಭವಾಂಭೋಧಿ ಮಜ್ಜಜ್ಜನಾನಾಮಿತಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೧ ||

ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತೇನ ಗೀತೇನ ಮಾತ್ರಕ್ಷರಾದ್ಯೇನ ಗಾಥಾಸ್ತವೇನೇಢ್ಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೨ ||

|| SrI rAghavEMdra akSharamAlikA stOtra ||

aj~jAna nASAya vij~jAna pUrNAya suj~jAnadAtrE namastE gurO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 1 ||

AnaMdarUpAya naMdAtmaja SrIpadAMBOjaBAjE namastE gurO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 2 ||

iShTapradAnEna kaShTaprahANEna SiShTastuta SrIpadAMBOja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 3 ||

IDE BavatpAda pAthOjamAdhyAya BUyO&pi BUyO BayAt pAhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 4 ||

ugraM piSAcAdikaM drAvayitvASu sauKyaM janAnAM karOSISha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 5 ||

Urjat kRupApUra pAthOnidhEmaMkShu tuShTO&nugRuhNAsi BaktvAn viBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 6 ||

RujUttama prANa pAdArcanaprApta mAhAtmya saMpUrNa siddhESa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 7 ||

RuBusvaBAvApta BaktEShTakalpadru rUpESa BUpAdi vaMdya praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 8 ||

RUddhaM yaSastE viBAti prakRuShTaM prapannArtihaMtarmahOdAra BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 9 ||

kliptAti BaktauGa kAmyArtha dAtarBavAMbOdhi pAraMgata prAj~ja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 10 ||

EkAMta BaktAya mAkAMta pAdAbja uccAya lOkE namastE viBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 11 ||

aiSvaryaBUman mahABAgyadAyin parESAM ca kRutyAdi nASin praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 12 ||

OMkAra vAcyArthaBAvEna BAvEna labdhOdaya SrIka yOgISa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 13 ||

aurvAnalapraKya durvAdidAvAnalaiH sarvataMtra svataMtrESa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 14 ||

aMBOjasaMBUtamuKyAmarArAdhya BUnAtha BaktESa BAvaj~ja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 15 ||

astaMgatAnEkamAyAdi vAdISa vidyOtitASESha vEdAMta BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 16 ||

kAmyArthadAnAya baddhAdarASESha lOkAya sEvAnusaktAya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 17 ||

KadyOtasArEShu pratyarthisArthESu madhyAhna mArtAMDa biMbABa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 18 ||

garviShTha garvAMbuSOShAryamAtyugra namrAMbudhEryAminI nAtha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 19 ||

GOrAmayadhvAMta vidhvaMsanOddAma dEdIpya mAnArka biMbABa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 20 ||

~gaNatkAradaMDAMka kAShAyavastrAMka kaupIna pInAMka haMsAMka BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 21 ||

caMDISa kAMDESa pAKaMDa vAkkAMDa tAmiSramArtAMDa pAShaMDa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 22 ||

CadmANuBAgaM navidmastvadaMtaH susadmaiva padmAvadhasyAsi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 23 ||

jADyaMhinastvijvarArSaHkShayAdyASu tE pAda padmAMbulESO&pi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 24 ||

JaSadhvajIyEShvalaByOrucEtaH samArUDhamArUDha vakShOMga BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 25 ||

~jAMcAvihInAya yAdRucCika prApta tuShTAya sadyaH prasannO&si BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 26 ||

TIkArahasyArtha viKyApanagraMtha vistAra lOkOpakartaH praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 27 ||

ThaMkurvarINAma mEyapraBAvOddharApAda saMsAratO mAM praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 28 ||

DAkinyapasmAra GOrAdhikOgra grahOccATanOdagra vIrAgrya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 29 ||

DhakkAdhikadhvAna vidrAvitAnEka durvAdigOmAyu saMGAta BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 30 ||

NAtmAdimAtrarNalakShyArthaka SrIpatidhyAnasannaddhadhIsiddha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 31 ||

tApatraya prauDha bAdhABiBUtasya Baktasya tApatrayaM haMsi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 32 ||

sthAnatrayaprApakaj~jAnadAtastridhAmAMGriBaktiM prayacCa praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 33 ||

dAridrya dAridrya yOgEna yOgEna saMpanna saMpatti mA dEhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 34 ||

dhAvaMti tE nAmadhEyABi saMkIrtanEnaina sAmASu vRuMdAni BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 35 ||

nAnA vidhAnEka janmAdi duHKaughataH sAdhvasaMsaMharOdAra BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 36 ||

pAtA tvamEvEti mAtA tvamEvEti mitraM tvamEvEtyahaM vEdmi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 37 ||

PAlasthadurdaivavarNAvaLIkAryalOpE&pi Baktasya SaktO&si BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 38 ||

baddhOsmi saMsAra pASEna tE&MGriM vinAnyA gatirnEtyamEmi praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 39 ||

BAvE BajAmIha vAcA vadAmi tvadIyaM padaM daMDavannaumi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 40 ||

mAnyEShu mAnyO&si matyA ca dhRutyA ca mAmadyamAnyaM kurudrAgviBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 41 ||

yaMkAmamAkAmayE taM na cApaM tatastvaM SaraNyO BavEtyEmi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 42 ||

rAjAdi vaSyAdi kukShiMBarAnEkacAturyavidyAsu mUDhO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 43 ||

lakShyESu tE BaktavargESu kurvEkalakShyaM kRupApAMgalESasya mAM |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 44 ||

vArAMganAdyUtacauryAnya dArAratatvAdyavadyatvatO mAM praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 45 ||

SaktO na SaktiM tava stOtumAdhyAtumIdRukvahaM karOmISa kiM BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 46 ||

ShaDvairivargaM mamArAnnirakurvamaMdOharIrAMGrirAgO&stuBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 47 ||

sanmArgasacCAstra satsaMga sadBakti suj~jAna saMpatti mAdEhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 48 ||

hAsyAspadO&haM samAnEShTakIrtyA taMvAMGriM prapannO&smi saMrakSha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 49 ||

lakShmI vihInatva hEtOH svakIyaiH sudUrIkRutOsmyadya vAcyO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 50 ||

kShEmaMkarastvaM BavAMBOdhi majjajjanAnAmiti tvAM prapannO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 51 ||

kRuShNAvadhUtEna gItEna mAtrakSharAdyEna gAthAstavEnEDhya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 52 ||

ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ – Om Jaya Siva Omkara Lyrics

ऒं जय शिव ऒंकारा प्रभु हर शिव ऒंकारा ।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ऎकानन चतुरानन पंचानन राजे । स्वामि
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

दॊ भुज चार चतुर्भुज दशभुज तॆ सॊहे ।
तीनॊ रूप निरखता त्रिभुवन मन मॊहे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ।
चंदन विगमन चंदा भॊलॆ शुभकारी
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

श्वॆतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ।
ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

कर मध्ये च कमंडल चक्र त्रिशूलधरता ।
जगकरता जगहरता जगपालन करता ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवॆका ।
प्रणवाक्षर के मध्ये यॆ तीनों ऎका ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

त्रिगुणस्वामीजि की आरति जॊ कॊयि जन गावे ।
कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ಪ್ರಭು ಹರ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಅರ್ಧಾಂಗೀ ಧಾರಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಏಕಾನನ ಚತುರಾನನ ಪಂಚಾನನ ರಾಜೆ | ಸ್ವಾಮಿ
ಹಂಸಾಸನ ಗರುಡಾಸನ ವೃಷವಾಹನ ಸಾಜೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ದೋ ಭುಜ ಚಾರ ಚತುರ್ಭುಜ ದಶಭುಜ ತೇ ಸೋಹೆ |
ತೀನೋ ರೂಪ ನಿರಖತಾ ತ್ರಿಭುವನ ಮನ ಮೋಹೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ವನಮಾಲಾ ಮುಂಡಮಾಲಾ ಧಾರೀ |
ಚಂದನ ವಿಗಮನ ಚಂದಾ ಭೋಲೇ ಶುಭಕಾರೀ
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪೀತಾಂಬರ ಬಾಘಾಂಬರ ಅಂಗೆ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಸನಕಾದಿಕ ಭೂತಾದಿಕ ಸಂಗೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಚ ಕಮಂಡಲ ಚಕ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಧರತಾ |
ಜಗಕರತಾ ಜಗಹರತಾ ಜಗಪಾಲನ ಕರತಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಜಾನತ ಅವಿವೇಕಾ |
ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರ ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಯೇ ತೀನೊಂ ಏಕಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ತ್ರಿಗುಣಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೀ ಆರತಿ ಜೋ ಕೋಯಿ ಜನ ಗಾವೆ |
ಕಹತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ ಮನವಾಂಚಿತ ಫಲ ಪಾವೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

OM jaya Siva OMkArA prabhu hara Siva OMkArA |
brahmA viShNu sadASiva ardhAMgI dhArA |
OM jaya Siva OMkArA ||

EkAnana caturAnana paMcAnana rAje | svAmi
haMsAsana garuDxAsana vRuShavAhana sAje |
OM jaya Siva OMkArA ||

dO Buja cAra caturBuja dashaBuja tE sOhe |
tInO rUpa niraKatA triBuvana mana mOhe |
OM jaya Siva OMkArA ||

akShamAlA vanamAlA muMDamAlA dhArI |
chaMdana vigamana chaMdA bhOlE shubhakArI
OM jaya Siva OMkArA ||

SvEtAMbara pItAMbara bAGaaMbara aMge |
brahmAdika sanakAdika BUtAdika saMge |
OM jaya Siva OMkArA ||

kara madhye ca kamaMDala cakra triSUladharatA |
jagakaratA jagaharatA jagapAlana karatA |
OM jaya Siva OMkArA ||

brahmA viShNu sadASiva jAnata avivEkA |
praNavAkShara ke madhye yE tInoM EkA |
OM jaya Siva OMkArA ||

triguNasvAmIji kI Arati jO kOyi jana gAve |
kahata SivAnaMda svAmI manavAMchita phala pAve |
OM jaya Siva OMkArA ||

Thanks, Bhavana for the lyrics.

ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Shiva Panchakshara Stotra

Thanks Ms. Bhavana Damle for the lyrics.

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜ ವೃಂದ ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ|
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶಿ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ವಸಿಷ್ಠ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ಗೌತಮಾರ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತ ಶೇಖರಾಯ|
ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈ ವ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ|
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯ: ಪಠೆತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ|
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ ||

|| ಇತಿ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

nAgEMdrahArAya trilOcanAya BasmAMgarAgAya mahESvarAya|
nityAya SuddhAya digambarAya tasmai na kArAya nama: SivAya ||

maMdAkinI salila caMdana carcitAya naMdISvara pramathanAtha mahESvarAya|
maMdArapuShpa bahupuShpa supUjitAya tasmai ma kArAya nama: SivAya ||

SivAya gaurI vadanAbja vRuMda sUryAya dakShAdhvara nASakAya|
SrInIlakaMThAya vRuShadhvajAya tasmai Si kArAya nama: SivAya ||

vasiShTha kuMBOdBava gautamArya munIMdradEvArcita SEKarAya|
caMdrArka vaiSvAnaralOcanAya tasmai va kArAya nama: SivAya ||

yakShasvarUpAya jaTAdharAya pinAkahastAya sanAtanAya|
divyAya dEvAya digaMbarAya tasmai ya kArAya nama: SivAya ||

paMcAkSharamidaM puNyaM ya: paThet Siva sannidhau|
SivalOkamavApnOti SivEna saha mOdate ||

|| iti Siva paMcAkShara stOtraM saMpUrNam ||

Shivashtakam Lyrics

I have been listening to this song as a child when it was played on Radio on Monday’s. I can still feel the atmosphere of my home and S.P.Balasubramaniam’s voice on the radio. I used to sing along and that’s how I learnt the lyrics.

TBlock2

Attached is the lyrics in Kannada and English. Please find attached below the video sung by S.P.Balasubramaniam.

ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಥಂ ಸದಾನಂದ ಭಾಜಾಮ್ |
ಭವದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 1 ||

ಗಳೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿ ಪಾಲಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟ ಗಂಗೋತ್ತರಂಗೈ ರ್ವಿಶಾಲಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 2||

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ ಮಂಡಯಂತಂ ಮಹಾ ಮಂಡಲಂ ಭಸ್ಮ ಭೂಷಾಧರಂ ತಮ್ |
ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾ ಮೋಹಮಾರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 3 ||

ವಟಾಧೋ ನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪ ನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಮಹೇಶಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 4 ||

ಗಿರೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಾ ಸಂಗೃಹೀತಾರ್ಧದೇಹಂ ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾಪನ್ನ ಗೇಹಮ್ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್-ವಂದ್ಯಮಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 5 ||

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಪದಾಂಭೋಜ ನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಮ್ |
ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 6 ||

ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಗಾತ್ರಂ ಗಣಾನಂದಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೇಶಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ |
ಅಪರ್ಣಾ ಕಳತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 7 ||

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾ ಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ|
ಶ್ಮಶಾನೇ ವಸಂತಂ ಮನೋಜಂ ದಹಂತಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 8 ||

ಸ್ವಯಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನರಶ್ಶೂಲ ಪಾಣೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ತ್ವಿಹಪ್ರಾಪ್ಯರತ್ನಮ್ |
ಸುಪುತ್ರಂ ಸುಧಾನ್ಯಂ ಸುಮಿತ್ರಂ ಕಳತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರೈಸ್ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಿ ||

prabhuM praaNanaathaM vibhuM viSvanaathaM jagannaatha naathaM sadaanaMda bhaajaam |
bhavadbhavya bhootESvaraM bhootanaathaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 1 ||

gaLE ruMDamaalaM tanau sarpajaalaM mahaakaala kaalaM gaNESaadi paalam |
jaTaajooTa gaMgOttaraMgai rviSaalaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 2||

mudaamaakaraM maMDanaM maMDayaMtaM mahaa maMDalaM bhasma bhooShaadharaM tam |
anaadiM hyapaaraM mahaa mOhamaaraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 3 ||

vaTaadhO nivaasaM mahaaTTaaTTahaasaM mahaapaapa naaSaM sadaa suprakaaSam |
gireeSaM gaNESaM surESaM mahESaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 4 ||

gireeMdraatmajaa saMgRuheetaardhadEhaM girau saMsthitaM sarvadaapanna gEham |
parabrahma brahmaadibhir-vaMdyamaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 5 ||

kapaalaM triSoolaM karaabhyaaM dadhaanaM padaambhOja namraaya kaamaM dadaanam |
baleevardhamaanaM suraaNaaM pradhaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 6 ||

SaraccaMdra gaatraM gaNaanaMdapaatraM trinEtraM pavitraM dhanESasya mitram |
aparNaa kaLatraM sadaa saccaritraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 7 ||

haraM sarpahaaraM citaa bhoovihaaraM bhavaM vEdasaaraM sadaa nirvikaaraM|
SmaSaanE vasaMtaM manOjaM dahaMtaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 8 ||

svayaM yaH prabhaatE naraSSoola paaNE paThEt stOtraratnaM tvihapraapyaratnam |
suputraM sudhaanyaM sumitraM kaLatraM vicitraissamaaraadhya mOkShaM prayaati ||

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ – Shree Margabandhu Stotram

Ms. Bhavana Damle sent this stotra today. Ms. Bhavana says “This stotra is composed by Sri Appayya Dikshita. If recited with devotion during journey our wishes will be fulfilled and Lord Shiva will protect us during the journey. So, it is called Margabandhu Stotram. A translation of this Stotra is available at thia link. http://www.hindupedia.com/en/Margabandhu_stotram”

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಫಾಲಾವನಮ್ರತ್ಕಿರೀಟಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾರ್ಚಿಷಾ ದಗ್ಧಪಂಚೇಷುಕೀಟಮ್ |
ಶೂಲಾಹತಾರಾತಿಕೂಟಂ ಶುದ್ಧಮರ್ಧೇಂದುಚೂಡಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಂಗೆ ವಿರಾಜದ್ಭುಜಂಗಂ ಅಭ್ರಗಂಗಾತರಂಗಾಭಿರಾಮೋತ್ತಮಾಂಗಂ |
ಓಂಕಾರವಾಟೀಕುರಂಗಂ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ನಿತ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ನಿಹ್ನುತಾಶೇಷಲೋಕೇಶವೈರಿಪ್ರತಾಪಂ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಗೇಂದ್ರಚಾಪಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನಮೀಶಂ ಕಾಲಕಂಠಂ ಮಹೇಶಂ ಮಹಾವ್ಯೋಮಕೇಶಂ |
ಕುಂದಾಭದಂತಂ ಸುರೇಶಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ ||
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಮಂದಾರಭೂತೇರುದಾರಂ ಮಂದರಾಗೇಂದ್ರಸಾರಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯದೂರಂ |
ಸಿಂದೂರದೂರಪ್ರಚಾರಂ ಸಿಂಧುರಾಜಾತಿಧೀರಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಪ್ಪಯ್ಯಯಜ್ವೇಂದ್ರ ಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣೆ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಧತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇಭಯಂ ಚಾಶುತೋಷೋ ಮಹೇಶಃ |

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

|| ಇತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀಮಾರ್ಗಬಂಧುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

phAlAvanamratkirITaM phAlanEtrArchiShA dagdhapaMchEShukITam |
shUlAhatArAtikUTaM shuddhamardhEMduchUDaM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

aMge virAjadbhujaMgaM abhragaMgAtaraMgAbhirAmOttamAMgaM |
OMkAravATIkuraMgaM siddha saMsEvitAMghriM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

nityaM chidAnaMdarUpaM nihnutAshEShalOkEshavairipratApaM |
kArtasvarAgEMdrachApaM kRuttivAsaM bhajE divyasanmArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

kaMdarpadarpaghnamIshaM kAlakaMThaM mahEshaM mahAvyOmakEshaM |
kuMdAbhadaMtaM surEshaM kOTisUryaprakAshaM bhajE mArgabaMdhuM ||
shaMbho mahAdEva dEva ||

maMdArabhUtErudAraM maMdarAgEMdrasAraM mahAgauryadUraM |
siMdUradUraprachAraM siMdhurAjAtidhIraM bhajE mArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

appayyayajvEMdra gItaM stOtrarAjaM paThEdyastu bhaktyA prayANe |
tasyArthasiddhiM vidhatte mArgamadhyEbhayaM chAshutOShO mahEshaH |

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

|| iti appayya dIkShitapraNItaM shrImArgabaMdhustOtraM saMpUrNaM ||

Bhajeham Bhajeham Bhajeham Shivoham Lyrics

lord-shiva

Lyrics on Lord Shiva

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾದಿವಾಸಂ
ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಓಂಕಾರಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಮಹೇಶಂ
ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||

bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

prasIda prabhO sarvabhUtAdivAsaM
bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

OMkAramUlaM turIyaM mahEshaM
bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

OM namaH shivAya OM namaH shivAya |||

ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ – Ondu Bari Smarane Salade Lyrics

shrimadhwacharyaru

Composer: Sri Vadirajaru

Contributed : Ms. Bhavana Damle

ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ||ಪ.||
ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಮಧ್ವರಾಯರ ||ಅ.ಪ.||

ಹಿಂದನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲಿ ನೊಂದು ಯೋನಿಗಳಲಿ ಬಂದು
ಇಂದಿರೇಶ ಹರಿಯ ಪಾದವ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ||೧||

ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ ನೊಂದು
ಅಕಳಂಕಚರಿತ ಹರಿಯ ಪಾದಭಾಕುತಿ ಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ||೨||

ಆರುಮಂದಿ ವೈರಿಗಳನು ಸೇರಲಿಸದಂತೆ ಜರಿದು
ಧೀರನಾಗಿ ಹರಿಯ ಪಾದವ ಸೇರಬೇಕೆ೦ಬುವರಿಗೆ ||೩||

ಘೋರ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಗೆ ಪರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪಾದೆ
ಏರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ||೪||

ಹೀನಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ ಜರಿದು
ತಾನು ಬದುಕರಿಯದಿರಲು ತೋರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಧ್ವಮುನಿಯ ||೫||

oMdu bAri smaraNe sAlade ||pa.||
AnaMdatIrthara pUrNapraj~jara sarvaj~jarAyara madhvarAyara ||a.pa.||

hiMdanEka janmagaLali noMdu yOnigaLali baMdu
iMdirESa hariya pAdava hoMdabEkeMbuvarige ||1||

prakRuti baMdhadalli siluki sakala viShayagaLali noMdu
akaLaMkacarita hariya pAdaBAkuti bEkeMbuvarige ||2||

ArumaMdi vairigaLanu sEralisadaMte jaridu
dhIranAgi hariya pAdava sErabEke0buvarige ||3||

GOra saMsArAMbudhige paramaj~jAnaveMba pAde
Eri mellane hariya pAda sErabEkeMbuvarige ||4||

hInabuddhiyiMda SrI hayavadananna jaridu
tAnu badukariyadiralu tOri koTTa madhvamuniya ||5||

Another link shared by Ms. Bhavana.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 947 other followers

%d bloggers like this: