Updated:ತುಲಸೀ ಹಬ್ಬವಿವಾಹ ಉತ್ವಾನ ದ್ವಾದಶಿ – Uthwana Dwadashi/Tulasi Habba – November 23rdth 2015

ತುಲಸೀ ಹಬ್ಬವಿವಾಹ ಉತ್ವಾನ ದ್ವಾದಶಿ – Uthwana Dwadashi/Tulasi Habba – November 23rdth 2015
Last year’s pictures:

Collages2

Close up of our little Tulasi Plant:

IMG_1920
Lighting of Agarbathi:

IMG_1906

Aaruthi for Tulasi.
IMG_1912

Tulasi Pooje Preparation 2013:IMG_2807

IMG_2814

Uthwana Dwadashi – Tulasi Habba or Tulasi Pooje is celebrated a fortnight after Deepavali. It signifies the day Tulasi married Lord Vishnu. On this day, Tulasi katte is decorated like a bride. Amla trees are planted along with the tulsi plant.

Pooje to be done in the evening.

What’s Tulasi?

In most Hindu homes, you find a Tulasi plant growing out of a Tulasi katte . Tulasi is considered to be a holy plant and is worshiped every morning. Tulasi has medicinal value and is often used as a herb in curing the common cold and cough.

So what’s Tulasi Habba?
Tulasi came out of the ocean during Amrita Manthan as a younger sister of Lakshmi. She too was devoted to Lord Vishnu and wanted to marry him. But Lakshmi who was already married to him did not like the idea and cursed her to become a plant. Thus the tulasi plant was born. But the all merciful Lord Vishnu took pity and fulfilling her wish declared that when he will be in the form of a saligrama, found in most temples and madhwa houses, she will remain close to him in the form of a tulasi leaf. Therefore even today a saligrama will have a tulsi leaf along with it. In front of every Hindu home there will be a tulasi katte in which a plant grows round the year.
Although the prayers are offered to Tulasi everyday by watering the plant in the morning and lighting an oil lamp before it in the evening, on Kartik Shukla Dwadashi there will be an annual Tulasi Pooja in the evening when the tulasi katte will be beautifully decorated with clay lamps.

Attached below is a screen shot of the Tulasi Vivaha Slokas and Procedure as printed in the Uttaradi Matta Panchanga. If you click on the image a bigger picture will display which has the words very very clear.

tulasi-vivaha-sloka

Here is the link for all the Tulasi slokas at this weblog.

1. Slokas

2. Daily Tulasi Pooja Procedure

3. Tulasi Sankeerthaney Lyrics and Audio

4. Devaranama on Tulasi – ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ

5. Vrundavanadevi Namo Namo Lyrics

6. Tulasi Pooje Songs

Happy Deepavali – Diwali

Wish you all a HAPPY DEEPAVALI/DIWALI. We performed the Lakshmi Pooje after coming back from work today. It was quite late, but what a blessing to be able to do the pooja and get the blessings from Goddess Lakshmi.

Below are a few pictures. Hope you all had a wonderful festival. And once again thanks for all the support while I was sick. It was just humbling seeing how many of you prayed for me, and how many of you kept sending your best wishes, blessings and support. Thanks a million.

LP1 LP2 LP3

The Power of Positive Attitude

Last month when I wrote about my health, Ms. Sweta wrote the following comment in my blog:

Hello Madam,

This is such an optimistic post. Must admit that I am not surprised to see how brave you are. Even in your past blog posts you have mentioned how you overcame most chronic pains by God’s grace and will power . It is very inspirational that you are looking at this positively.

Many of you wrote to me saying that my post about my health was heartbreaking but also very optimistic, and many of you even wondered how I could be so positive.

I kept wondering myself ” When did Meera change so much?”.

Just like everyone else, I was also a  negative person a few years back. Anything went wrong, the blame used to always go straight to God and our Beloved Rayaru. I used to blame everyone around me, just like most of us do. I used to also go to the extent of even blaming the Country I lived on many occasions. I am literally laughing as I am typing this. I used to be the most wonderful person at work, and as soon as I entered home everything changed. I used to keep grumbling for everything.

After we moved here to US, a few, not really,  many things changed around me. A few scary incidents(mostly health related) deeply changed the way I looked at life in general. Seeing how unhappy everyone is, I promised to myself I am going to change the way I live. I want to be the person who everyone remembers with a smile on their face. I wanted to be the person who spreads joy to anyone I come across.

I realized I could make a difference in this world, even if it meant for 1 person.

Here are some things I do on a regular basis to keep my positive attitude and be optimistic.

  1. Be happy by choice. No one in this world has everything they need. Our needs are never ever fulfilled. I just try to be happy with what I have. I can keep crying over things which could have and didn’t happen, but I choose to ignore and forget those incidents after a day, and just move forward.
  2. Good, Bad or Ugly Keep Positive Attitude I always attribute it to something which is going to make me strong. One clear example was my sickness last month. For weeks, I didn’t know what was wrong. It could have been anything. I kept thinking everyday, even if it is something serious, I do have a Would be Doctor in the family, a loving and caring husband, parents and siblings  who cared for me, extended family who prayed for me,  the best insurance and above all 100% faith in our Beloved Rayaru.  This positive attitude kept me going for 99% of the time. There was of course days when I cried out of pain, and was steering towards negative thoughts, but got back on track very quickly.
  3. Share happiness. I have heard many people always complaining and never ever say they are happy. When you are happy and smiling, you spread the Joy to others. When you are always complaining, no one ever wants to even talk to you.
  4. Be inspired and inspire other people. I am not saying this to boast about myself, but I am one of the sought out Mentors at my company. Even before anyone goes to the HR department, the HR Manager was telling me she tells everyone ” Meera is not available as your Mentor”. Whether it is work, home or anywhere else, I love inspiring women in general and men as well to push themselves to do great things, and achieve success in life. I am inspired by many great people in my life.
  5. Believe in yourself. Swami Vivekananda Said “You cannot believe in God until you believe in yourself.This is key, no matter what you are doing, where you are working, you should be able to believe in yourself and your abilities. Also, believe in others.
  6. Always look for solutions. I keep telling everyone who works for me, don’t come to me with problems only, come also with 1 or 2 solutions. These solutions might not be the one I am looking for, I at least know you tried solving the problem. Same in everyday life, always look for solutions. If you build this approach, rather than dwelling on problems, you will be looking for solutions.
  7. Last but not the least, DON’T GOSSIP. This is something which bothers me a lot. If you cannot talk to a person about the issue you have, don’t say that to anyone else. I will never tolerate when someone is saying things to me behind someone’s back, I retaliate, I know this makes me a bad person, but I don’t care. The more you gossip, the more you keep worrying about who might go and tell whom, and it becomes a vicious circle. Think not once but twice before you speak.

I just thought of sharing my thoughts, share what you do in your everyday life to stay Positive. How do you remain Optimistic? How do you stop when you see people gossip? How do you solve problems?

ಯಾರಿಂದಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ – Yarindalu sukha shanthi labisalilla Lyrics

rayaru-veena

Ms. Shashikala has sent the lyrics for yet another amazing song. Thanks. Ms.Shashikala.

ಯಾರಿಂದಲೂ  ಸುಖ  ಶಾಂತಿ  ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ
ಯಾರು  ಬೇಡಿದರು  ಬದುಕು  ಬೆಳಗಾಲಿಲ್ಲ
ಪರಿ  ಪರಿ  ವಿಧದಲಿ ಭಕ್ತರ  ರಕ್ಷಿಸುತಿರುವಿರಿ
ನಿಮಗೆ  ಶರಣು  ಎಮ್ಮನು  ಪಾಲಿಸೈ ಗುರುವೇ

ತುಂಗಾ ತೀರದಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ  ನಿಂತು
ಕರುಣಾಕರನಾಗಿರುವಿರಿ ಲೋಕಪಾಲಕನಾಗಿರುವಿರಿ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮ  ಜನ್ಮ  ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲವೆ
ಜಯ  ಜಯ    ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ

ತಿಳಿದು  ತಿಳಿಯದೆ  ಮಾಡಿದ ಎಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ್ಳನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ
ಸಂಸಾರದ  ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ  ಸಿಕ್ಕಿರುವೆ  ರಕ್ಷಿಸಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ   ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ
ನೀವೆನ್ನ   ಕೈಪಿಡದೆರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ  ಬಿಡೆನು
ನಿಮ್ಮ  ನಿತ್ಯ  ಸೇವೆ  ನಿರಂತರ  ಧ್ಯಾನ
ಲಭಿಸಲಿ  ಉತ್ತಮೊತ್ತಮರೆ ಮಾನಸ  ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಜಯ  ಜಯಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ  ನಮಾಮಿ  ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ
ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ
ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ
ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣು  ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ  ಶರಣು

 

Yarindalu sukha shanthi labisalilla
Yaru bedidaru badhuku belagalilla
Pari pari vidhadali bhakthara rakshisuthiruviri
Nimage sharanu emmanu palisai guruve

Thunga thiradali neleyagi ninthu
Karunakaranagiruviri lakapalakanagiruviri
Nimma nama Janama sarthakavallve
Jaya jaya shri raghavendra guruve

Thilidu thiliyade madidha emma tappugallanella mannisi
Samsaradha birugalige sikkiruve rakshisi
Raghavendra namo namo namo namo
Nnivenna kaipidadere na nimma bidenu
Nimma nithya seve niranthara dhayana
Labhisali uttamotthamare manasa shirasa namami

Jaya jayashri raghavendra guruve namami shri raghavendra guruve
Namo namo namo namo raghavendrare raghavendrare raghavendrare
Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve
Nimma padagalige sharanu nimma padagalige shranu

ಶರಣು ಗುರುರಾಜ ಶರಣು ರವಿ ತೇಜ – Sharanu gururaja sharanu ravi teja Lyrics

thumb_IMG_4519_1024

Ms. Shashikala has posted the lyrics for an amazing song on our Beloved Rayaru. Thanks Ms. Shashikala for posting the same.

ಶರಣು  ಗುರುರಾಜ  ಶರಣು  ರವಿ  ತೇಜ
ನಂಬಿದವರ  ಬೇಡಿಕೆಗಳ  ನೀಡುವಂಥ ಯೋಗಿ ರಾಜ  II ಪ  II

ತುಂಗಾ ನದಿಯ  ತೀರವಾಸಿ ವರಮಂತ್ರಾಲಯ  ತಾಪಸಿ
ಬೃಂದಾವನ  ಜ್ಯೋತಿ  ರೂಪ  ನೀವೇ  ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ  II ಶರಣು  II

ಗುರುವು  ನೀವೇ  ತಂದೆ  ನೀವೇ  ನಮ್ಮಕಾಯುವ ದೈವ  ನೀವೇ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮಾಮೃತವ ಜಪಿಸಿ  ಚಿಂತೆಗಳನು  ಮರೆವೆ  ನಾನು  II ಶರಣು  II

Sharanu gururaja sharanu ravi teja
Nambidavara bedikegala niduvantha yogi raja II pa II
Thunga nadiya tiravasi varamanthralaya tapasi
brindavana jyothi roopa nive namage darideepa II sharanu II
Guruvu nive thande nive nammakayuva daiva nive
Nimma namamamruthava japise chinthegalanu mareve nanu II sharanu II

You can listen to the song on youtube here:

 

 

Updated: Deepavali-Diwali – November 9th-12th

Diwali dates – 2015

This year Diwali is celebrated from Novermber 9th-12th

November 9th – Neeru Thumbuva Habba

November 10th – Naraka Chaturdasi

November 11th – Lakshmi Pooja

November 12th – Bali Padyami

The word Diwali originated from the Sanskrit word “Deepavali” which means “rows of light”. This 5 day long Hindu festival is celebrated throughout the world with great enthusiasm and happiness. Diwali or deepavali is the festival signifying the victory of good against evil.

It usually occurs in October/November, and is one of the most popular and eagerly awaited festivals in India and all over the world. Diwali comes 3 weeks after Dasara.

November 9th – Neeru Thumbuva Habba

The first day of Diwali celebrations i.e. on Thrayodasi ತ್ರಯೋದಶಿ is called as Neeru Thumbuva Habba ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬ in Kannada. This day all the vessels which are used to fill or collect water are cleaned in the evening, decorated with mango leaves, flowers, and rangoli. I remember all the water geysers and boilers were washed, filled with fresh water and rangoli drawn on them this day.

The rangoli prepared is by soaking rice in water for a few hours and grinding the same into a smooth paste. My Mom used to take a piece of cloth, dip it into this rice paste and draw Rangoli every where from the front door to the kitchen. All corners of the house used to have rangoli, which used to be as white as milk. Just amazing.

Naraka Chaturdashi is celebrated on the second day of diwali celebrations. People wake up early in the morning apply the kumkum (ladies in the household do the arathi), on their foreheads and then take bath.

We used to all sit on a platform, usually called a Mane which is decorated with Rangoli designs, lamps lit on both sides. Everyone is applied Kumkum on the forehead, given betel leaf, nut, and arathi is done by elderly ladies in the house. They will take the oil cup and dip a flower  in it and apply it on everyones head. And the man are supposed to give money for the ladies doing the Aarathi. Such a nice tradition, isn’t it?

The story goes that Narakasura the daemon ruler of Pragjyotishpur after defeating Lord Indra had snatched away the magnificent earrings of Aditi, the Mother Goddess and imprisoned 16,000 daughters of the gods and saints in his harem. On the day previous to Naraka-chaturdashi, Lord Krishna killed the demon and liberated the imprisoned daughters and also recovered those precious earrings of Aditi. As a symbol of that victory Lord Krishna smeared his forehead with the demon’s blood and returned home in the very early morning of the Naraka-chaturdashi day. The womenfolk massaged scented oil to his body and gave him a good bath to wash away the filth from his body. Since then the custom of taking bath before sunrise on this day has become a traditional practice.

Another legend is about King Bali. His power and increasing influence posed a threat to the security of all ‘Devatas’ so they prayed Lord Vishnu to help them out. To help Devatas and to curb King Bali’s powers Lord Vishnu went to King Bali in the guise of a short-height ‘Brahmin’, and begged to give him only that much area of land that he could cover with in three steps because King Bali was well known for his philanthropy. King Bali saw just a short-height ‘Brahmin’ asking for a little piece of land so he proudly granted him his wish. That very moment that short-height ‘Brahmin’ disappeared and there was almighty Lord Vishnu in place of him. In his first step Lord Vishnu covered the heaven and in the second step the earth and asked King Bali where to put his third step. Then King Bali offered his head to Lord Vishnu. Lord Vishnu put his third step on his head and pushed him deep into the underground. But at the same time being impressed by his generosity Lord Vishnu gave King Bali the lamp of knowledge and allowed him to return to earth once a year to light millions of lamps.

The third day of Diwali is the most important day during which we perform Lakshmi Pooje; to the Goddess Lakshmi. Lakshmi Pooje falls on the dark night of Amavasya. Lakshmi Puja is performed in the evening to seek blessings of Goddess of Wealth.

I am sure you all will do the Lakshmi Pooje, and get her blessings. The most important song we sing while performing Lakshmi Pooje is Bhagyada Lakshmi Baramma song.

The fourth day of Diwali is called “Bali Padyami“. Bali would come out of Pathala Loka and rule Bhuloka as per the boon given by Lord Vishnu. Hence, it is known as ‘Bali Padyami’.

What is Naraka Chaturdashi?

November 10th – Naraka Chaturdasi

Naraka Chaturdashi is celebrated on the second day of diwali celebrations. People wake up early in the morning apply the kumkum (ladies in the household do the arathi), on their foreheads and then take bath.

The story goes that Narakasura the daemon ruler of Pragjyotishpur after defeating Lord Indra had snatched away the magnificent earrings of Aditi, the Mother Goddess and imprisoned 16,000 daughters of the gods and saints in his harem. On the day previous to Naraka-chaturdashi, Lord Krishna killed the demon and liberated the imprisoned daughters and also recovered those precious earrings of Aditi. As a symbol of that victory Lord Krishna smeared his forehead with the demon’s blood and returned home in the very early morning of the Naraka-chaturdashi day. The womenfolk massaged scented oil to his body and gave him a good bath to wash away the filth from his body. Since then the custom of taking bath before sunrise on this day has become a traditional practice.

Another legend is about King Bali. His power and increasing influence posed a threat to the security of all ‘Devatas’ so they prayed Lord Vishnu to help them out. To help Devatas and to curb King Bali’s powers Lord Vishnu went to King Bali in the guise of a short-height ‘Brahmin’, and begged to give him only that much area of land that he could cover with in three steps because King Bali was well known for his philanthropy. King Bali saw just a short-height ‘Brahmin’ asking for a little piece of land so he proudly granted him his wish. That very moment that short-height ‘Brahmin’ disappeared and there was almighty Lord Vishnu in place of him. In his first step Lord Vishnu covered the heaven and in the second step the earth and asked King Bali where to put his third step. Then King Bali offered his head to Lord Vishnu. Lord Vishnu put his third step on his head and pushed him deep into the underground. But at the same time being impressed by his generosity Lord Vishnu gave King Bali the lamp of knowledge and allowed him to return to earth once a year to light millions of lamps.

November 11th – Lakshmi Pooja

P.S: Past few years pooja pictures attached below….


The third day of Diwali is the most important day during which we perform Lakshmi Pooje; to the Goddess Lakshmi. Lakshmi Pooje falls on the dark night of Amavasya. Lakshmi Puja is performed in the evening to seek blessings of Goddess of Wealth.

I am sure you all will do the Lakshmi Pooje, and get her blessings. The most important song we sing while performing Lakshmi Pooje is Bhagyada Lakshmi Baramma song.

Some useful links for Lakshmi Pooja:

November 12th – Bali Padyami

The fourth day of Diwali is called “Bali Padyami“. Bali would come out of Pathala Loka  ಪಾತಾಳ ಲೋಕ and rule Bhuloka ಭೂಲೋಕ as per the boon given by Lord Vishnu. Hence, it is known as ‘Bali Padyami’.

King Bali of the netherworld, with his mighty power, had become a threat to the gods. To curb his powers, Lord Vishnu in the guise of a Brahmin boy (Vamana), visited him and begged for that much land he could cover with three footsteps.

So, with the first step, Vamana covered the entire heaven and with the second step the earth. When he asked Bali where he could keep his third step, Bali offered his head and put the Lord’s foot on his head. Lord Vishnu banishes Bali into the Pathala (nether land) by his third stride. Later, pleased by his generosity, Lord Vishnu grants him a boon to return to earth once in a year to light millions of lamps to dispel the darkness and ignorance and spread the radiance of love and wisdom.

Links to songs sung while performing Aarathi during Diwali.

Diwali Songs Part 1

Diwali Songs Part2

Dishes to be prepared for Diwali

Rangoli for Diwali

Goddess Lakshmi Songs

Rangoli For Lakshmi Pooja

Update : Can Prayer Heal the Sick?

Happy Dasara and Vijaya Dashami

Thanks a million for all your wishes, emails, prayers, texts and messages. I have undoubtedly done something very great in my previous births to have you all in my life. It is just unbelievable how many of you wrote to me, suggested prayers, sent me well wishes. THANK YOU!

Now back to my health issue. The pain continued as usual. Every step I took, I recited names of Shree Vadirajaru, Shree Raghvendra Swamy and Shree Bhoota Rajaru. I went back to the Doctor twice. She did ECG and many more blood tests. Everything came back normal, and the pain continued as is. I couldn’t sleep, nor sit. On Wednesday last week, it was just too much pain, and before going to bed, I looked at the photo of our Beloved Rayaru and asked him “Why am I suffering so much, what is the reason, is this going to be another long road for recovery just like my foot pain?”. I had tears in my eyes, even though I was very optimistic about Doctors reports and all, I am still  a human being. I can take only so much pain, right?

Around 5.30 AM Thursday morning I had an amazing dream, I was with my Husband Raghavendra in an old temple belonging to our beloved Rayaru. There were thousands of people. The Priest calls me and my Husband and gives us Panchamruta. I immediately consume, look around and everyone else is still holding it in their hands. I immediately apologize to the Priest and he says “No worries, I gave it to drink, see I will drink it to show that it is OK”. We moved forward,  and there are many people around Singing one of my favorite Rayaru songs “Raya Baro Thande Thayi Baro”. My Husband looks at me and says “Meera, you sing this song with so much devotion, why not sing here”. I tell him “No, Raghu I don’t want to sing in public”.He keeps telling me ” you are a great devotee of Rayaru, and hesitating to Sing”. I immediately sing the song. And at this point, I was startled and got woken up. To have received Panchamruta in a mutta and in my dream was an attestation that Rayaru cannot see us crying. 

It was an amazing dream and since that last Thursday, my pain has been going away slowly. Earlier, I used to take 3 800 mg Motrin. Now this week, it has reduced to 1 in the night. No more pain when I eat, or sneeze. Too much sitting still hurts, but when compared to how much pain I suffered, it is way better.

Once again, thanks a million to each one of you who sent me messages, emails, comments, texts. Many of you prayed for me. Many of you told me you were thinking of me. Many of you shared your own pains, aches and troubles. All of which showed how much I mean to you all. THERE IS NO WORD IN THE DICTIONARY TO THANK YOU ALL. IT IS A SMALL WORD. I AM HUMBLED, BLESSED TO HAVE YOU ALL. GOD IS GREAT, AND YES PRAYERS HEAL THE SICK.

From posts which talk mostly about food and festivals to this one, you may be wondering right? Let me give you all a few updates. The past few months had been busy, very hectic with work and festivals. You all saw the pictures I posted for many of the Shravana Masa festivals and Ganesha festival as well.

After Ganesha Festival, starting September 20th, I had severe cough. For someone who boasts to be the most healthy lady, it completely took over me. I don’t remember the last time I had cough in my life.

I tried everything from, Kashaya, Honey, Tulasi with Pepper, Cloves, you name it I had it. However, the cough got worse and worse to the point where I had to finally go to the Doctor.

Doctor confirmed it was a bacterial infection, gave prescription medicine. 7 days went by and nothing changed. Went back to the Doctor, and she gave me Robutussin with Codeine to sleep. Last Friday, the cough reduced a little bit.

As I was struggling here, my Daughter was suffering with severe mouth ulcers. She hadn’t seen us in months, and so we decided to drive to North Carolina on Saturday last week. We reached there and from Saturday night I started having severe chest pain.

The pain was on the right side, so we knew it was not a Heart Attack. Sneha did some tests, and gave some pain killers. By Sunday, it became worse. We decided better to be home, than in a different place and we drove back home Sunday night.

All the way, you know what I did. Kept praying to our Beloved Rayaru to help tolerate the pain. Monday morning, I woke up to pain which was so severe, and I felt very nauseated. We rushed to the Hospital, they checked the vital signs like BP, Pulse, heart and said it is not serious and asked us to wait.

After almost 3 hours the Doctor came back, did all other tests. I was all the way thinking something had gone wrong and I would be having some kind of surgery. I kept thinking it might be Appendix which might have burst, it might be a Cyst which might have burst, having the web at your finger tips doesn’t help either. You keep entering the symptoms and worry about all the issues which might have happened.

Finally, the Doctor told me I was not having a heart attack, nor was I having any serious issue. The severe cough I had for more than 2 weeks, had caused a problem called as Chondrocostal junction syndrome or Tietze syndrome.If you read about this on WIKIPEDIA, it says “The main presentation of the syndrome is significant, acute pain in the chest, along with tenderness and some swelling of the cartilages affected, which is commonly palpable on examination. Perceived pain is often exacerbated with respiration.[4] Although many times it can be extremely painful, to the point of being debilitating, Tietze’s Syndrome is considered to be a benign condition that generally resolves in 12 weeks. However, it can often be a chronic condition. The pain can be identical to a heart attack and can cause hyperventilating, anxiety attacks, passing out, panic attacks and temporary numbness/paralysis.”

The Doctor gave me even more high dose pain killers, asked me to do some heat therapy and sent us home.  What a relief to come home without any surgery.

The pain even now is quite severe. It is hard to sit or sleep, but I can keep walking all day and night long. I am trying to work from home as much as possible. The faith and belief I had and the prayers I kept saying might have made a difference for me to bear the pain. I now know how anyone feels when they are having severe pain, and the one and only thing which kept me sane was the name of our Beloved Rayaru.

I might have recited our Beloved Rayaru’s name almost a million times the last few weeks. I am also so glad the diagnosis was not something major. I really might have done something good to have just come out of this bad few weeks with just pain.

If you want to learn more Chondrocostal junction syndrome or Tietze syndrome, read this article on the wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tietze_syndrome

Like I said, prayer, faith and belief in our beloved Rayaru kept me going. God will not take away the pain, but he will definitely help us in managing the pain. He will give us the strength to overcome the pain. He will give us the belief that all is going to be OK. He will show us miracles will happen.

It is not possible in this world to be healthy all the time, we are humans and we will have to undergo sickness and pain. The prayer and faith we have will reduce the intensity. It reiterates to me that “God listens to our Prayers”.

Hopefully, in the next few weeks the pain will go away, and Meera can be herself.

Do you think prayers can heal the sick? What are your thoughts? Share your experiences.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,524 other followers

%d bloggers like this: