May 2022 Important Dates

USA: Please refer local calendars, we refer Shree Krishna Vrindavana, NJ calendar.

May 1st – Vaishaka Masa Begins

May 3rd – Akshaya Thritiya

May 12th – Ekadashee

May 14th – Narashima Jayanthi

May 15th – Hunnime, Poornima, Lunar Eclipse

May 19th – Sankatahara Chathurthy

May 25th – Ekadashee

May 30th – Amavasya

India

May 1st – Vaishaka Masa Begins

May 3rd – Akshaya Thritiya

May 12th – Ekadashee

May 14th – Narashima Jayanthi

May 15th – Hunnime, Poornima, Lunar Eclipse

May 19th – Sankatahara Chathurthy

May 26th – Ekadashee

May 30th – Amavasya

Shree Narashima Devara Arghya Mantra

Paritranaya Sadhunam Jatho Vishnuhu nruKesari

Gruhanargyam Maya dattam 

Salakshmihi nruharihi swayam ||

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರ

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ಜಾತೋ ವಿಷ್ಣು: ನೃಕೇಸರಿ

ಗೃಹಾಣಾರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಾಯಾ ದತ್ತ0

ಸಲಕ್ಷ್ಮಿ: ನೃಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ||

Blog Hits a New Record -1.7 Crore 17 Million Views

Last year 12th September 2021, I had posted about 1.6 crores 16 million views.  As I was spending sometime today, I saw the statistics and was blown away.

The first person I would tell was my Mother. I know she is somewhere up there and watching over me and blessing me as always.

I lost track especially being very busy with work in USA and now spending some time here in India. I have been blessed to attend my Ajji’s annual ceremony, visit several temples here in Bangalore, especially the Rayaru mutta at Chickpete which is almost 290 years old. I took some pictures and video with permission from the temple authorities, I will post it soon.

Today being Narashima Jayanthi, we visited NR Colony mutta. Mantralaya Swamigalu had come and we got Mudra Dharane from Swamigalu. Will post video soon.

Planning on visiting Udupi, Sonde and other nearby places. Also visiting Mantralaya. I will share all details and hope to take several pictures and videos.

I am truly thankful to all of you for all your support and hope to continue spreading my knowledge and do whatever little I can do to promote Hinduism.

BIG THANKS TO ALL OF YOU. THIS BLOG WOULDN’T HAVE REACHED WHERE IT IS WITHOUT ALL OF YOU.

And it goes without saying, my sincere namaskaras to Lord Almighty and our beloved beloved RAYARU.

MAY THIS BLOG CONTINUE ITS JOURNEY TOWARDS REACHING many many more people.

Shri Kshetra Honnava Mantralaya Mandira

Yesterday, after our visit to Kamadhenu Kshetra, we visited the Honnava Mantralaya Mandira. Amazing experience we had and were greeted very warmly by Shree Narasimhachar Joshi and his wife the founders of the mutt. I will share more details, but for now see the amazing video I took for a couple minutes.

We had booked taxi to visit Kamadhenu Kshetra. My Dad turned on TV at night since the clock in his room wasn’t working to see what time it was. They were showing the video of this temple. Early morning, my Father asked can we also visit this place, I said of course let’s go. We drove down from Kamadhenu Kshetra, stopped at an intersection to ask for directions, and the person said just take a left, go down until the village ends, and on the left side you will see the mutta. A rare mutta which has Lord Sreenivasa, Lord Narashima, Lord Panchamukhi Pranadevaru, and our beloved Rayaru. I was told there is no place in the world which has this combination. A must visit for anyone who believes in Rayaru.

It is literally 8-10 minutes from Kamadhenu Kshetra.

BHAKUTAJANA PAALAKA BHAKTI SUKHA DAAYAKA – Audio Video

I am here in India from the past one week. Last week, Wednesday and Thursday my family including my daughter attended Ajji’s annual one year ceremony. I recovered some of the old songs I had recorded Ajji sing in 2014, 8 years back when Ajji was over 100 years old.

The memory she had reciting the song on Lord Krishna and the tune and her voice was tremendous. Ajji used to be very happy anytime I told her I had posted about her in the blog. She loved to know what everyone had commented.

Composed by : Shree Vijaya Vittala Dasaru

Sung by : Late Shree Sharadamma

Picture Credit: Vidya Peetha Bangalore

ಭಕ್ತಜನ ಪಾಲಕ ಭಕ್ತಿಸುಖದಾಯಕ
ಮುಕ್ತೀಶ ದೀನಬಂಧು ಕೃಷ್ಣ
ಯುಕ್ತಿಯಲಿ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರನು ನಾಕಾಣೆ
ಸತ್ಯವತಿ ಸುತನೆ ಕಾಯೋ ಕೃಷ್ಣ

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿಯ ಧ್ಯಾನಿಪರ ಸಂಗ |
ಆನಂದದಲಿ ನಿಲಿಸೊ ಕೃಷ್ಣ ||
ದೀನಜನ ಮಂದಾರ ನೀನೆಂದು ನಂಬಿದೆನೊ |
ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಕಾಯೋ ಕೃಷ್ಣ ||1||

ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಂಗ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಮಾಡಿ |
ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಪೋದೆನೋ ಕೃಷ್ಣ ||
ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ |
ಇಷ್ಟಗಳ ಎನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಕೃಷ್ಣ ||2||

ಅಜಜನಕ ಗಜವರದ ಭುಜಗಶಯನನೆ ನಿನ್ನ |
ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯವನೆ ಕೊಡಿಸೊ ಕೃಷ್ಣ ||
ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ಹೊರುತು ಸಲಹುವರ ನಾ ಕಾಣೆ |ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ ಕೃಷ್ಣ ||3||

Bhaktajana pālaka bhaktisukhadāyaka
muktīśa dīnabandhu kr̥ṣṇa
yuktiyali ninnantha dēvaranu nākāṇe
satyavati sutane kāyō kr̥ṣṇa

ānandatīrtha muniya dhyānipara saṅga |
ānandadali niliso kr̥ṣṇa ||
dīnajana mandāra nīnendu nambideno |
sānurāgadali kāyō kr̥ṣṇa ||1||

keṭṭa janara saṅga iṣṭu dinavū māḍi |
bhraṣṭanāgi pōdenō kr̥ṣṇa ||
beṭṭadoḍeyane ninna muṭṭi bhajisuva bhāgya |
iṣṭagaḷa enage koḍisō kr̥ṣṇa ||2||

ajajanaka gajavarada bhujagaśayanane ninna |
bhajipa bhāgyavane koḍiso kr̥ṣṇa ||
nijavāgi ninhorutu salahuvara nā kāṇe |vijayaviṭhṭhalarēya kr̥ṣṇa ||3||

Akshaya Thritiya ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯಾ – May 3rd 2022

Please check with your local calendar to find out about the same.

Akshaya Tritiya ಅಕ್ಷಯ  ತೃತಿಯಾ is the most important day in the hindu calendar.  Akshaya means growth and tritiya is the third day of the month in Vaishaka Masa. They say that in order to perform any major function like marriage, gruhapravesha you don’t even have to check your horoscope for finding a good Muhurtham. Any ritual or religious function performed on this day leads to growth.

The Uttaradi matta panchanga also mentions it is very important to apply gandha ಗಂಧ to the Lord. So, if you have access to the same, please do that as well. The significance and stotra as per the panchanga.

ಈ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಸ್ನಾನ, ಜಪ, ಹೋಮ, ಪಿತೃತರ್ಪಣ, ದಾನ ಇವುಗಳು ಅಕ್ಷಯವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಧವನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. 

Translation in English:

One who does, on this day Snana, Japa, Homa, Pitru tarpana, dana etc etc it will give infinite fruits. Will get rid of all papa we have done. On this day, apply Ghandha to Lord. 

The stotra to be recited:

ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತೃತಿಯಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣ0 ಚಂಧನಭೂಷಿತಮ್ |

ವೈಶಾಖಸ್ಯ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ಸ ಯಾತ್ಯಚುತ್ಯಮಂದಿರಮ್ ||

yah pashyathi truthiyayam krishnam chandhanabhooshitaM |

vaishakhasya Sitē pakshe sa yathyachuthyamandiraM ||

On this day, many ladies give thambula including blouse piece, and other items. Any thing you give or donate they say becomes akshaya. Meaning infinite or one that never diminishes.

So, if you have decided to do anything new this year, this is the right day to get started.

Etha Mukhya Prananatha Lyrics and Video

Amazing composition by Shree Purandara Dasaru.

ಈತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ||pa||

ಈತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸೇವಕನೆನಿಸಿದಾತ ||A.PA||

ಭಾನುವಿನ ತುಡುಕಿದಾತ ಭಾರತಕೆ ಬಂದಾತ

ವಾನರೋತ್ತಮ ಹನುಮ ಹರಿಶರಣನೀತ ||1||

ವಾರಿಧಿಯ ನೆಗೆದಾತ ವನಚರಾಗ್ರೇಸರನೀತ

ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಗೆ ಮುದ್ರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಇತ್ತಾತ ||2||

ಲಂಕಿಣಿಯ ಗೆಲಿಧಾತ ಲಂಕೆಯನು ಉರಿಸಿದಾತ

ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ಪಟ್ಟ ಭದ್ರನೀತ ||3||

ವಾನರೋತ್ತಮ ನೀತಾ ವಸುಧೆಗೆ ವೆಗ್ಗಳನೀತ

ದಾನವಾಂತಕ ಹನುಮ ದಶಪ್ರಮತಿಯೀತ  ||4||

ಸ್ಮರಣಂಬು ಗೆಲಿಧಾತ ಶರಣ ಸುಜನರಿಗೆ ದಾತ

ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತನೀತ  ||5||

etha mukhya prananatha ||pa||

etha shrI Ramana sevakanenisidata || A. PA||

bhanuvina tudukidata bharatake bandata
vanarottama hanuma harisharananeeta ||1||

vaaridiya negedatha vanacharagresaraneeta

varijakshige mudrike vahisi ithatha ||2||

lankiniya gelidhata lankeyanu urisidAta

pankajodbhavana patta bhadraneeta ||3||

vAnarOttama neeta vasudhege veggalaneeta

dAnavAntaka hanuma dashapramatiyeeta ||4||

smaranambu gelidhata sharana sujanarige dhata

siri purandara vittalage acchinna bhaktanIta ||5||

Kaiya Mugiveno Shree Hanumaraya Lyrics Video

Composer : Shree Ranga Vittala ( Shree Sreepadacharyaru )

Picture Credit: SSVT.ORG newsletter

ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನೋ ಶ್ರೀ ಹನುಮರಾಯ

ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನೋ || ಪ ||

ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ ನಿನಗೆ ನಾನು

ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಎನ್ನ

ಕಪಟತನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು

ಕರುಣ ವಚನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ || ೧ ||

ಅಂಜನಾದೇವಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ

ಬಂಜೆತನವ ಹಿಂಗಿಸಿದಿ

ಸಂಜೀವ ನಿನ್ನಂಗ್ರಿಯೊಳು

ಎನಗೆ ವಚನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ || ೨ ||

ಸೀತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಂಗುರವ ಕೊಟ್ಟು

ಶೀಘ್ರದಿಂದ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟು

ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗಿ

ರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿದವಗೆ || ೩ ||

ಸೇತು ಬಂಧನವ ಮಾಡಿ

ರಾಮನಂಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಪಾಡಿ

ಸರ್ವ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೊಡ್ದ

ಸರ್ವ ಶ್ರೀ ರಂಗವಿಠಲಗೆ ||೪||

kaiya mugiveno shrI hanumaraya
kaiya mugiveno || pa ||

kaiya mugive ninage nanu
kannu teredu nodu enna
kapatatanavanne bittu
karuna vacana palisayya || 1 ||

anjanadevi putranagi
banjetanava hingisIdi
sanjIva ninnanghriyolu
enage vacana palisayya || 2 ||

sitege hogi ungurava kottu
shIghradinda lankeya suttu
vegadinda hogi
ravanana samharisidavage || 3 ||

setu bandhanava madi
ramananghriyanne padi
sarva janara kannili nodda
sarva shree rangavithalage ||4||

Deha Jirnavayitu Dhanadaha Jirṇavagadu Krishna

Picture Credit: Twitter: SKV, NJ Temple

In our relatives whatsapp group, my cousin Prathima shared an amazing ughabhoga written by Shree Vyasa Rajaru and sung by Mysore Ramachandrachar. His voice and the song it self is mesmerizing. I got the lyrics and some details about the Ugha Bhoga from my brother Ramesh.

Thanks Prathima, Ramesh for sharing this great information.

Shree Vyasa theertharu composed this song at the Shree Sripadarajs matha in mulabagal.

He was so immersed in singing that Krishna himself came in front of him and started dancing.
A stunned Shree Sripadaraja could not believe his eyes and he handed over the idol of sri Krishna to Shree Vyasa theertha. This idol can still be seen at the Vyasaraja matha. Shree Vyasa theertha always carried this idol with him, everywhere he went.

This was the first song of Shree Vyasa theertha where he addresses Krishna as Sri Krishna.
In earlier compositions, he had addressed the lord as just Krishna. Krishna came in his dreams and complained that Shree Vyasa theertha was insulting him by calling him in singular. I have a wife and children. You have none. How can you address a householder in singular, Krishna asked Shree Vyasa Theertha. Shree Vyasa theertha apologized to Sri Krishna and from them on addressed the Lord as Sri.

I translated the lyrics into English using Google Translate.

ದೇಹ ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು ಧನದಾಹ ಜೀರ್ಣವಾಗದು ಕೃಷ್ಣಾs I

ಅಯ್ಯಾ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮಂದವಾದವು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನಾಸೆ ಮಂದವಾಗದು ಕೃಷ್ಣಾs I

ಕಾಲು ಕೈ ಜವಗುಂದಿದವು ಭೋಗಲೋಲತೆ ಜವಗುಂದವು ಕೃಷ್ಣಾs I

ಜರೆ ರೋಗದಿಂದ ನೆರೆಹೊರೆ ಹೇಸಿತು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಸಿಕೆ ಇನಿತಿಲ್ಲ I

ನನ್ನ ದೇಹ ಪಾಪಕೋಟಿಗಳ ಮಾಡಿದರಿನ್ನು ತಾಪ ಮನದೊಳಗಿನಿತಿಲ್ಲ I

ಹೀಗೆ ಸಂದು ಹೋಯಿತು ಕಾಲವೆಲ್ಲವು ಮುಂದಣಗತಿ ದಾರಿ ತೋರದು ಕೃಷ್ಣಾss I

ಅನಾದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನವನೆನಿಸಿದೆ ಎನ್ನ ಕುಂದು ನಿನ್ನದಲ್ಲವೆ ಇನ್ನಾದರು ದಯೆಯಿಂದೆನ್ನ ನೋಡಿ ಮನ್ನಿಸಬೇಕಯ್ಯ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣಾss II

Dēha jīrṇavāyitu dhanadāha jīrṇavāgadu kr̥ṣṇās I

ayya kaṇṇu kivi mandavādavu heṇṇu maṇṇināse mandavāgadu kr̥ṣṇās I

kālu kai javagundidavu bhōgalōlate javagundavu kr̥ṣṇās I

jare rōgadinda nerehore hēsitu ī śarīradalli hēsike initilla I

nanna dēha pāpakōṭigaḷa māḍidarinda tāpa manadoḷagilla nānu

hīge sandu hōda kālavellavu mundaṇagati dāri tōradu kr̥ṣṇās I

anādiyinda ninnavaneniside enna kundu ninnadallave innādaru dayeyindenna nōḍi mannisabēkayya sirikr̥ṣṇās II

Kannada Lyrics credit: deha-jeernavaayitu-dhanadaha

Lambodharane Ninnane Nambideno Lyrics and Audio

An amazing song on Lord Ganesha from my book. I haven’t seen the lyrics for this anywhere on the internet. Composed by Shree Parthasarathy Vittala Dasaru. Not heard many songs from him to be honest. Also, no raga or tala mentioned in my book. So, I created my own tune.

ಲಂಬೋಧರನೇ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆನೋ

ಇಂದೇ ಮುಂದೆ ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಯೋ

ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯೆಯ ನೀಡಿ

ಉದ್ದರಿಸೆನ್ನನು ನೀ ಪೊರೆಯೋ ||1||

ವಿಶಿಷ್ಟ ವದನನೇ ವಿಘ್ನುವಿದೂರನೇ

ವಿಶ್ವ ಪರೇಶನೇ ಪೊರೆಯೆನ್ನನು

ಅಂಬಿಕಾ ತನಯನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನು

ಬೆಂಬಿಡದೆಲೇ ನೀನು ಪೊರೆಯೆನ್ನನು ||2||

ಆಕಾಶವ್ಯಾಪ್ತನೇ ಭಕುತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾನೆ

ಪ್ರಾರ್ಥಿಪ ಜನರಿಗತಿಪ್ರೀತನೆ

ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜಮಂದಿರ

ಕಾಣುವ  ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ ಪೊರೆಯುವನೇ ||3||

lambodharane ninnane nambideno

inde munde bandenna kayo

siddi vinayaka vidyeya needi

uddarisennanu nee poreyo ||1||

vishista vadanane vignavidurane

vishwa pareshane poreyennanu

ambika tanayane nambide ninnanu

bembidadele neenu poreyennanu ||2||

akashavyapthane bhakuthige prapthane

prathipa janarigatipreethane

parthasarati vittalana nijamandira

kanuva anugraha madutha poreyuvane || 3||

Aarambadhali Namipe Baagi Shiravaa Lyrics Video

An amazing song on Lord Ganesha composed by Shree Shyama Sundara Dasaru.

ಆರಂಭದಲಿ ನಮಿಪೆ ಬಾಗಿ ಶಿರವ
ಹೇರಂಬ ನೀನೊಲಿದು ನೀಡೆನಗೆ ವರವ ||pa||

ದ್ವಿರದವದನನೆ ನಿರುತ ದ್ವಿರದವರದನ ಮಹಿಮೆ
ಹರುಷದಲಿ ಕರ ಜಿಹ್ವೆ ಎರಡರಿಂದ
ಬರೆದು ಪಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಷ್ನುವ ತರಿದ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ಕರಪಿಡಿದು ಸಲಹೆಂದು ||1||

ಕುಂಭಿಣಿಜೆಪತಿರಾಮ-ಜಂಭಾರಿ-ಧರ್ಮಜರು
ಅಂಬರಾಧಿಪ ರಕುತಾಂಬರನೆ ನಿನ್ನ
ಸಂಭ್ರಮದಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆಂಬ ವಾರುತಿ ಕೇಳಿ
ಹಂಬಲವ ಸಲಿಸೆಂದು ನಂಬಿ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ||2||

ಸೋಮಶಾಪದ ವಿಜಿತಕಾಮ ಕಾಮಿತದಾತ
ವಾಮದೇವನ ತನಯ ನೇಮದಿಂದ
ಶ್ರೀಮನೋಹರನಾದ ಶಾಮಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ
ನಾಮನೆನೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರೇಮದಲಿ ಕೊಡು ಎಂದು ||3||

Aarambhadali namipe baagi shiravaa
herambha neenolidu needenage varavaa || pa ||

Dwiradavadanane niruta dwiradavadanana mahime
Harushadali kara jihwe eradarindaa
Baredu paaduvudakke baruva vignava taridu
Karunadimdali enna karapididu salahendu || 1 ||

Kumbhinijepatiraama-jambhaari-dharmajaru
Ambaraadhipa rakutaambharane ninna
Sambhramadi poojisidaremba vaaruti keli
Hambalava salisendu nambi ninnadigalige || 2 ||

Somashaapada vijitakaama kaamitadaata
Vaamadevana tanayaa nemadindaa
Shreemanoharanaada shyaamasumdaraswaami
naamaNeneyuva bhaagya premadali kodu endu || 3 ||

%d bloggers like this: