Update :Adhika Vaishaka Masa (ಅಧಿಕ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ) Daily Offerings List

I had posted this list in 2010. Thought it would help using this list to offer dhana during this month.

The following is a list of items which can be offered everyday during Adhika Vaishaka Masa ಅಧಿಕ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ.

 • Paadya ಪಾಡ್ಯ – Haldi, Kumkum, Betel Leaves, Nuts (ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ) and Coins
 • Bidige ಬಿದಿಗೆ – Haldi, Kumkum, Betel Leaves, Nuts (ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ)
 • Tadige ತದಿಗೆ – Dry Coconut and Sugar (ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಕ್ಕರೆ)
 • Chouthi ಚೌತಿ – Lemon, Sugar and Cardamom
 • Panchami ಪಂಚಮಿ – Rice, Betel Leaves, Nuts (ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ)
 • Shashti – Yogurt ಮೊಸರು
 • Sapthami – Fruits ಹಣ್ಣು
 • Ashtami – Toor Dal ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
 • Navami – Cluster Beans ಗೋರಿಕಾಯಿ, ಚವಳೇ
 • Dashami – 2 blocks of Jaggery ಬೆಲ್ಲದ ೨ ಅಚ್ಚು
 • Dwadashi – Milk
 • Trayodashi – Wheat flour
 • Chatrudashi – Jasmine flowers ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ
 • Hunnime – Cucumber
 • Bhahula Padya – Ridge Gourd ಹೀರೇಕಾಯಿ
 • Bidige – Root veg,
 • Tadige – Blouse piece Betel Leaves, Nuts (ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ)
 • Chauthi – Dalia Split ಹುರಿಗಡಲೆ
 • Panchami – Ground nuts
 • Shashti – Rava(sooji) Betel Leaves, Nuts (ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ)
 • Sapthami – Tulasi with Sri Krishma Idol
 • Ashtami – Cotton
 • Navami – Gram flour
 • Dashami – Glass Bangles
 • Dwadashi – Moong dal
 • Thrayodashi – Avalakki
 • Chatrudashi – Ground nut oil
 • Amavasya – Channa dal
 • Shuddha Padya – Blouse piece Betel Leaves, Nuts (ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ)

And here is a list sent to me today by Mr. Canchi Sir.

The following important item was found under Madhwa group of Facebook and I thought it will be useful for your website also.  We have circulated this to all our Bhajana mandali members in our mutt.

DAANA ITEMS FOR ADHIKA MAASA
 
         TITHI
             SHUKLA PAKSHA
          KRISHNA PAKSHA
PADYAMI
Arisina, Kumkuma
(Ridgegourd) Heerakai
DWITEEYA
Bangles, Mirror, Mangala padarthagalu
Geddegalu (aloo,genusu etc)
TRITEEYA
(Dry coconuts), Vanakobri, Sakkari
Blouse piece
CHAVITHI
Lemon, sugar, Elaichi
Roasted gram (Huri kadale)
PANCHAMI
Rice
Groundnut (senga)
SHASTI
Curd
Rawa (sooji)
SAPTAMI
Fruits (any)
Krishna Vigraha with Tulasi
ASHTAMI
Toor dal (Toware bele)
 
Haththi (cotton)
NAVAMI
Cluster beans (gorikai)
Besan (kadale hittu)
DASAMI
Achchu bella
Arisina,Kumkuma, Bangles, Kannadi
DWADASI
Milk
Hesaru bele (Moongdal)
TRAYODASI
Atta (Godi hittu)
Avalakki
CHATURDASI
Jasmine flowers
Til Oil
HUNNIMI/AMAVASYA
Cucumber (sowthekai)
Kadale bele (chanadal)
 

Adhika Maasa & Apoopa Daana

I have received several emails and comments asking to post about Adhika Maasa & Apoopa Daana. And coincidentally, Mr.Srimushnam K Nagarajan and Mr. Canchi Ravi have provided all the details as email or comments here at the blog.

As per details I received from there, here is the information. Thanks Sir.

Adikamasa andarae yanu ?
Adhika Masa is the thirteenth month in a Calender year followed by Lunar Calender,i.e., Chandramana reethya. It is not followed by those who are following Solar Calender, i.e., Sourmaana Reethya.
As per Chandramaana reethya, we have 354 days in a calendar year. But as per Sourmana reethya, (Solar Calender) we have 365 days. So, there is a difference of 11 days between Sourmana reethya and Chandramana reethya. So, these extra days difference of 11 days will be added, once in 33 months (32 months, 16 days , and 4 ghalige to be precise) , so that there is extra 29 or 30 days in that particular year. This concept of adding one extra month after every 33 months is known as Adhika Masa
Adhika Maasa is applicable for Chandramana followers only.
The lunar calendar is completely synchronizes with the solar calendar in a period of 60 years.
Mathematically, a Chandramana Varsha (Lunar calendar = 29.5305 X 12 = 354.366 days) has 354 days, while a Soura Varsha (Solar calendar = 365.2587 days) has 365 days, the difference being 11 days per year.
For one year (12 months) – 11 days
For second year (12 months) – 11 days
For 8 months ( 8 months) – 7 ½ days
For 16 days & 4 galige – ½ days
Duties during Adhika Maasa –
Maasa snaana – Throughout the month, we have to get up early during arunodayakala itself and do the snaana in rivers, and thirthas or atleast in wells. (Even when we are doing the snaana in a Pipeline water supplied by watersupply board, we have to do the chintana of Ganga sankalpa and do it).
Nakta Bhojana – We have to do the fasting till night and do the bhojana only in the night.
Ayachita Vrata – We must not ask anybody anything. We have be yadruchchaalaaba santrupta.
Dharana parana – One day upavaasa (DharaNa), next day (PaaraNa) – with this 15 days upavasa and 15 days bhojana.
Tambula Daana – During Adhikamasa, if we give tamboola daana to brahmana suvasiniyaru, our dourbhagya will be removed and we will get soubhagya.
Deepa daana – During this month we have to light “Akanda deepa” in the devara mane. We must ensure that the deepa never goes off throughout the day-night.
Apoopa daana – During this month, one has to give apoopadaana of 33 apoopa to brahmana daily. However, we can give more than 33 also, but not less than 33. If it is not possible to give apoopa daana on all the days, one can give it on any particular day. It must be accompanied by same number of Tamboola (Villedele), and dakshine. If we are doing on any single day – Shukla dwaadashi, pourNami, Krishna Dwadashi, amavasye, Krishna paksha astami, navami and chaturdashi is preferable.

Adhika maasada apoopa daana vidhi mattu sankalpa
Apoopadaana krama-33 apoopagalannu tayarisi ondu kanchina paatre yalli haaki bere paatre yalli tuppa vannu ittu hirnya sahitavaagi(chinna)daana maadabeku
Tryastrimshad apoopannam kaamsya paatre nidhayacha
Sagrutam sahirnyamcha brmhanaya nivedayeth
Hirnya (chinna)daana vannu shakti illadiruvaaga 33 naanya (coins) galannu daana maada bahudu jotege 33 viledele 33 adikegalannu kodabeku modalu devara edurinalli mandalavannu maadi adaramele belliya athava taamrada hittale ya paatre yannu ittu kelage kotta hesaru galannu helutta aa paatre yalli 33 apoopagalannu idabeku
Adikamaasadalli daana koduva modalu helabekada devata naamagalu
Asta vasugalu
Dhrona-vishnu
Dhruva- jishnu
Dosha – maha vishnu
Arka-hari
Agni krishna
Dyow adhokshja
Prana keshava
Vibhavasu madhava
Ekadasha rudraru
Bheema-rama
Raivata- achyuta
Oja -purushottama
Ajaikapath-govinda
Mahan-vamana
Bahuroopa sri shakti
Bhava – srikantaha
Vamadeva -vishwa sakshi
Ugra- narayana
Vrushakapi -madhuripu
Arhibudna-aniruddha
Dwadasha Adityaru
Vivaswan-trivikrama
Aryamana-vasudeva
Poosha-jagdyoni
Twastru-ananta
Savitru-shesha shaaye
Bhaga-sankarshana
Dhaatru-pradyumna
Parjanya-daityari
Varuna-vishwatomukha
Mitra-janardhana
Shakra-dharavaasa
Urukrama-damodara
Prajapati-aghamardhana
Vashatkaara – sripati
Heege 33 devategalu mattu antaryami galannu tilidu daanadi galannu maada beku
Apoopa daana sankalpa
Aachmya-prananaayamya Deshakaalow sankeertya-astavasu, ekadasha rudra, dwadasha Aditya Prajapati Vashatkaarakya tryastrimshat devatantargata sri bharati ramana mukya prantargata sri vishnavaadi trayastrimshan naamadhari Mala maasa devataabinna sri putushottama phteranaya sri purushottama preetyartam Prutvi daana samaphalam tryastrimshat apoopa daanamaham karishye endu heli mantrakshate neerannu bidabeku
Asmin bramhane purushottamam aavahaishye endu heli bramhana mele mantrakshate yannu haaka beku
Vishnu prartahana mantra
Chandramshu nirmalaapoopaha shaali godhuma nirmitaaha
Aaharah sarva devanaam Te me kurvantu mangalam
Vishnu roopi Sahasramshuhu sarva paapa vinashanaha
Apoopanna pradhanena mama paapam vyapohatu
Kurukshetramayam deshaha kaalaha sarva dwijo harihi
Prutivi samamidam daanam gruhana purushottamaha
Malaanaam cha vishudyartam paapa prashamanaya cha
Putra poutraabhivrudyartam tava daasyami bhaskaraha
Narayana jagad bheeja bhaskara prati roopakaha
Vrate naanena putramshcha sampadam chaapi vardhaya
Yasya hate gada chakre garudo yasya vahanaha
Shankhah karatale yasya same vishnuhu prasidatu
Kaala kaastadi roopena nimesha ghatikadina
Yo vanchayati bhutani tasmai kaalatmane namaha
Apoopa daana kaala dalli bhagavadroopa chintane
Vishnum jishnum mahaVishnum harim krishnam adhokshjam
Keshavam madhavam ramam achyutam purushotamam
Govindam vamanam srisham srikantham vishwasakshinanam
Narayanam madhuripum aniruddham trivikramam
Vasudevam jagadyonim anantam sheshashaayenam
Sankarshanam cha pradyumnam daityarim vishatomukam
Janardhanam dharavaasam damodhara maghardanam
Sripatim cha trayastrimshad uddishya prati namabhihi
Mantrai retaishcha yo dadyaat trayastrimshad apoopakam
Prapanoti vipulaam lakshmim putra poutradi santatim
Idam sopaskaram trayastrimsha dapoopam sadakshinakaam
satambulam sri Bharati ramana mukya prantargata sri purushottamasya preetim kaamayamaanaha tubyamaham sampradade namama namama endu heli bramhana rige apoopa daana vannu kottu namskara maadi ashirwada vannu padeya beku konege
yasyatsmrutyacha……..ee mantra vannu heli anena puroshottama pooja daana santarpanena Bhagavan Bharati ramana mukyaprantargata
Radha samets purushottama Priyataam preeto varadobhavatu
srikrishnarpanamastu

Other names for Adhika Masa –
“Mala Maasa”, – as Srihari will remove all our sins during this maasa.
As this month will be without sankranti, there is no importance of
Shubha kaarya like Marriage, Upanayana, Gruhapravesha, etc.
“malimlucha”, – When there is no sun in a particular month it
is termed as “Malimucha”. There are dwadashadityaru, viz.,
AruNa, Surya, bhaanu, tapana, indra, ravi, gabhasti, Aryama,
hiraNyarEtasa, divaakara, mitra, viShNu will be born in each
twelve months. There will be no sun during the thirteenth
month. Therefore the works of the Sun will be done by the
suryamandala itself.
maasEShu dvaadashaadityaa: tapaMtE hi yathaakramaM |
napuMsakEdhikE maasi maMDalaM tapasE rave ||
purushottama maasa” – as Purushottama is the maasa
niyamaka. Once Chaturmuka brahmadevaru kept the Saadhane done
through Vedokta acharane in one side of a scale and sadhane done
done during purushottama maasa. Then the scale weighed more in
purushottama sadhane side itself, which clearly explains the
importance of Adhika maasa

What is Adhika Masa?

Adhika Masa is the thirteenth month in a Calender year followed by Lunar Calender,i.e., Chandramana reethya. It is not followed by those who are following Solar Calender, i.e., Sourmaana Reethya.
As per Chandramaana reethya, we have 354 days in a calendar year. But as per Souramana reethya, (Solar Calender) we have 365 days. So, there is a difference of 11 days between Sourmana reethya and Chandramana reethya. So, these extra days difference of 11 days will be added, once in 33 months (32 months, 16 days , and 4 ghalige to be precise) , so that there is extra 29 or 30 days in that particular year. This concept of adding one extra month after every 33 months is known as Adhika Masa.
In states like Karnataka, Andhrapradesh, Gujarat, Maharashtra, etc, the adhika maasa begins on Shudda padya and ends on Amavasya day (New moon day). In North India, Adhika Masa begins on  Bahula Padya, and ends on Hunnime (Full moon day). Whereas in states like Assam, Bengal, Kerala, Tamilnadu, there is no adhika maasa for them, as they are following solar calendar.
Adhika Maasa is applicable for Chandramana followers only.
The lunar calendar is completely synchronizes with the solar calendar in a period of 60 years.
Mathematically speaking a Chandramana Varsha (Lunar calendar = 29.5305 X 12 = 354.366 days) has 354 days, while a Soura Varsha (Solar calendar = 365.2587 days) has 365 days, the difference being 11 days per year.
For one year (12 months)        – 11 days
For second year (12 months) – 11 days
For 8 months ( 8 months)        – 7 ½ days
For 16 days & 4 galige             –     ½ days –
——————————————————
Total 33 months                      –     30 days
————————————————
“dvaatrimshadbhi: gatai: maasai: dinai: ShOdashabhistatha|
GaTikaanaaM chatuShkENa patatyadhikamaasaka: “ ||
द्वात्रिंशद्भि: गतै: मासै: दिनै: षोदशभिस्तथ।
घटिकानां चतुष्केण पतत्यधिकमासक: ।
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭಿ: ಗತೈ: ಮಾಸೈ: ದಿನೈ: ಷೋದಶಭಿಸ್ತಥ|
ಘಟಿಕಾನಾಂ ಚತುಷ್ಕೇಣ ಪತತ್ಯಧಿಕಮಾಸಕ: |
Sankramana during Adhika Masa – During Adhika Masa, there will not be any sankramana. That is why it is said “asankraantamaasOdhimaasa:”.
Note : Normally Adhikamasa will be happening once in 33 months. Sometimes, it may happen in 29 months, 30 months, 31 months, and 35 months also due to the variations in Graha sanchara. That is why it is said in Mahabharatha that the Adhikamasa will be occurring twice in 5 years.
panchamE panchamE varshE dvaumaasaavadhimaasakau |
tEshaam kaalaatirEkENa grahaaNaamatichaarata: |
Further, Adhika maasa will happen when there are two Hunnime or two amaavaasye days during the two sankramanaas.
Mithuna sankramana starts from 16.6.2015 and ends on 17.7.2015, when the karkataka sankramana starts.
Adhika ashaada maasam starts on 17.6.2015 and ends on 15.7.2015
Purushottama maasa shrestatva – Sri Purushottama is the masa niyamaka for this adhika maasa. That is why it is called as “Purushottama Maasa”.
Other names for Adhika Masa
“Mala Maasa”, – as Srihari will remove all our sins during this maasa. As this month will be without sankranti, there is no importance of Shubha kaarya like Marriage, Upanayana, Gruhapravesha, etc.
“malimlucha”, –  When there is no sun in a particular month it is termed as “Malimucha”.   There are dwadashadityaru, viz., AruNa, Surya, bhaanu, tapana, indra, ravi, gabhasti, Aryama, hiraNyarEtasa, divaakara, mitra, viShNu will be born in each twelve months. There will be no sun during the thirteenth month. Therefore the works of the Sun will be done by the suryamandala itself.
ಮಾಸೇಷು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ: ತಪಂತೇ ಹಿ ಯಥಾಕ್ರಮಂ |
ನಪುಂಸಕೇಧಿಕೇ ಮಾಸಿ ಮಂಡಲಂ ತಪಸೇ ರವೆ ||
मासेषु द्वादशादित्या: तपंते हि यथाक्रमं ।
नपुंसकेधिके मासि मंडलं तपसे रवॆ ॥
maasEShu dvaadashaadityaa: tapaMtE hi yathaakramaM |
napuMsakEdhikE maasi maMDalaM tapasE rave ||
“purushottama maasa – as Purushottama is the maasa niyamaka. Once Chaturmuka brahmadevaru kept the Saadhane done through Vedokta acharane in one side of a scale and sadhane done done during purushottama maasa. Then the scale weighed more in purushottama sadhane side itself, which clearly explains the importance of Adhika maasa
Duties during Adhika Maasa –
 1. Maasa snaana – Throughout the month, we have to get up early during arunodayakala itself and do the snaana in rivers, and thirthas or atleast in wells. (Even when we are doing the snaana in a Pipeline water supplied by watersupply board, we have to do the chintana of Ganga sankalpa and do it).
 2. Nakta Bhojana – We have to do the fasting till night and do the bhojana only in the night.
 3. Ayachita Vrata – We must not ask anybody anything. We have be yadruchchaalaaba santrupta.
 4. Dharana paarana – One day upavaasa (DharaNa), next day (PaaraNa) – with this 15 days upavasa and 15 days bhojana.
 5. Tambula Daana – During Adhikamasa, if we give tamboola daana to brahmana suvasiniyaru, our dourbhagya will be removed and we will get soubhagya.
 6. Deepa daana – During this month we have to light “Akanda deepa” in the devara mane. We must ensure that the deepa never goes off throughout the day-night.
 7. Apoopa daana – During this month, one has to give apoopadaana of 33 apoopa to brahmana daily. However, we can give more than 33 also, but not less than 33.   If it is not possible to give apoopa daana on all the days, one can give it on any particular day. It must be accompanied by same number of Tamboola (Villedele), and dakshine.   If we are doing on any single day – Shukla dwaadashi, pourNami, Krishna Dwadashi, amavasye, Krishna paksha astami, navami and chaturdashi is preferable.
Apoopa must be made up of Rice, jiggery, ghee.   By giving the apoopa daana, we will get the punya equal to pruthvi daana.
 1. Phala daana – Actually apoopa daana is the Best. But we can give daana of Fruits, like mangoes, bananas, etc. Each fruits must have be alongwith 33 tambola villedele, 33 dakshine, etc.
 2. Kamyakarma shiddha – During Adhka Maasa, Marriage, Upanayana, Gruhapravesha, choula, sanyasa sweekara, annaprashana, – must not be done as these are kaamyakarma. However Homa – Havana done with the intention of pleasing srihari, bhagavatpoojartham it can be done. If we have already started any kaamyakarma prior to adhika maasa, it can be continued, but new karmas not be started.
 3. Shraddhas – Samvatsarika shraddha if it is falling during a month of Adhika maasa, it has to be done in Nija maasa. Eg. Shraaddha falling during Vaishaka Maasa must be done in regular vaishaka maasa and not in Adhika Vaishaka Maasa.
 4. Shraaddhaas – monthly shraadhaas during Adhika Maasa – If one has died in a year and his monthly shraaddha to be done in Adhikamasa apart from regular monthly shraddha.
 5. Chaturmasya – If during Chaturmasya, Adhika maasa comes, then we have to observe Chaturmasya + Adhikamaasa.    If during Shaka vratha adhikamasa comes, Shaka Vratha must be done for two months.
 6. Mahalaya Maasa –   If during Bhadrapada Maasa adhika Maasa, comes, then Mahalaya Paksha to be done in both Adhika and nija Bhadrapada maasa.
33 devatas in apoopadaana
Sl No Devate antaryami roopa
Astavasugalu
1 DrONa VishNu
2. Dhruva Jishnu
3. Dosha MahavishNu
4. Arka Hari
5. Agni Krishna
6. Dyou Adhokshaja
7. PraaNa Keshava
8. Vibhavasu Madhava
Ekadasha Rudraru
9. Bheema Raama
10. Raivata Achyuta
11. Oja Purushottama
12 Ajaikapaat Govinda
13. Mahaan Vamana
14. Bahuroopa ShrIsha
15. Bhava ShrIkanTa
16. Vaamadeva Vishvasaakashi
17. Ugra NaarayaNa
18. VruShaakapi Madhuripu
Ahirbudhni Aniruddha
19. Dwadashadityaru
20. Vivaswaan Trivikrama
21. Aryamaa VaasudEva
22. Poosha JagadyOni
23. tvaShTru AnaMta
24. Savitru Sheshasaayi
25. Bhaga SankarshaNa
26. Dhaatru Pradyumna
27. Parjanya Daityaari
28. VaruNa VishvatOmukha
29. Mitra Janardhana
30. Shakra Dharaavaasa
31. Urukrama Daamodara
32. Prajapathi Agardhana
33. Vashatkara ShrIpati
Adhikamaasa katha –
Once Lakshmidevi asked Srihari as to how to perform the Adhika Maasa pooja and what are the daanaas to be during Adhikamasa.
Then Srihari told her that he himself is the God for the Adhika maasa with the name Purushottama. What ever punya kaarya lika snaana, japa, homaa will bring akshaya phala.   He also told that those who does not do any punya karya during Adhika Maasa will be getting daaridrya, putrashoka, etc
Those who could not do for the whole month can do it atleast on Krishna paksha Astami, navami, chaturdashi, Dwadashi, pournami, chaturdashi, etc.
Earlier there lived a brahmana by name Kaushika who was a jitendriya. He had a son by name maitreya who was addicted to drinking and was a kamaandha. One day Maitreya went to forest. He killed a brahmana in Sourashtra and snatched all the money with the Brahmin. Because he killed that brahmana, the whole City itself was burnt. As he got brahma hatya dosha, Maitreya was taken by Yamadootharu and was thrown in Krumeekunda. He was in the Hell for more than 10000 years.   After a long period, Kaushika, the father of Maitreya came to know about the same. Kaushika searched all the shruthi – shaastraas and found a remedy for brahmahatya parihara.
He did the Vratha named Adhikamasa Vratha and gave 33 apoopadaana and his son was saved from the Hell.
As such, Adhikamasa vratha, if done with proper anusandhana can remove brahma hatya dosha also

APOOPA DAANA SANKALPA

अपूप दान संकल्प –

आचमन, प्राणानायम्य – ………………………………..वासर, …..योग, …..करण, …….शुभतिथौ, संकीर्त्य अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादशादित्य, प्रजापति, वौषट्काराख्य त्रयस्त्रिंशत् देवतांतर्गत श्री भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री विष्वादि त्रयस्त्रिंशन्नामधारि मलमास देवताभिन्न श्री पुरुषोत्तम प्रेरणया, श्री पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थं पृथ्वीदान समफलं त्रयस्त्रिंशत् अपूपदानमहं करिष्ये ।

काम्य संकल्प – मम निखिल पापशमन पूर्वक पुत्रपौत्रादि धनदान्यादि क्षेमसमृद्धि लोकद्वय सुखहेतुभूत भूदान फलावाप्तै अपूपच्चिद्र समसंज्य वर्ष सहस्रावधि स्वलोक निवाससिद्द्यर्थं मलमासप्रयुक्तं अपूपदानमहं करिष्ये ।

तदंग पुरुशोत्तम पूजां करिष्ये.   अस्मिन् ब्राह्मणे पुरुषोत्तमं आवाहयिष्ये मंत्रेण मंत्राक्शतॆयिंद ब्राह्मणन मेलॆ हाकबेकु.

अपूपदान भगवद्रूप चिंतनॆ -विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं हरिं कृष्णं अधोक्षजं ।

केशवं माधवं रामं अच्युतं पुरुषोत्तमं ।गोविंदं वामनं श्रीशं श्रीकंठं विश्वसाक्षिणं ।

नारायणं मधुरिपुं अनिरुद्धं त्रिविक्रमं ।

वासुदेवं जगद्योनिं अनंतं शेषशायिनं ।संकर्षणं च प्रद्युम्नं दैत्यारिं विश्वतोमुखं ।

जनार्धनं धरावासं दामोदरमघार्दनं ।

पतिं च त्रयस्त्रिंशदुद्दिश्य प्रतिनामभि: ।

मंत्रैरेतेश्च यो दद्यात् त्रयस्त्रिंशदपूपकं

प्राप्नोति विफुलां लक्ष्मीपुत्र पौत्रादि संततिं ।

इदम् सोपपस्करं त्रयस्त्रिंशदपूपं सदक्षिणाकं, सतांबूलं, श्री भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री

पुरुषोत्तमस्य प्रीतिं कामयमान: तुभ्यमहं संप्रददे न मम, न मम – इति नमस्कुर्यात् ।अनेन त्रयस्त्रिंशदपूपदानेन श्री पुरुषोत्तम प्रीयतां प्रीतो वरदो भवतु । श्री कृष्णार्पणमस्तु ।

“Adhikamasa” Nitya pataneeya stotra

ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ  “ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿ: ಕರ್ತಾ”  ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಪತಿ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮನಲ್ಲಿ  ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 33 ಬಾರಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು

ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ |
ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ |

गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं ।
गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं ।

ಅಧಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪೂಪದಾನ –

ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತಿನಿತರ ಶುಭದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಮೂವತ್ಮೂರು ಅಪೂಪಗಳನ್ನು ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸುವರ್ಣಸಮೇತ (ಅಥವಾ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸುವರ್ಣದ ಬದಲು ದಕ್ಷಿಣೆ) ಯೋಗ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಅಪೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಛಿದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪುಣ್ಯವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂವತ್ತಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಪೂಪದಾನವು ಪೃಥ್ವೀದಾನದ ಫಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ದೀಪದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು

ಮೂವತ್ತಮೂರು ದೇವತೆಗಳು

ಅಷ್ಟವಸುಗಳು     –  ೮

ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು – ೧೧

ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು – ೧೨

ಪ್ರಜಾಪತಿ         – ೧

ವಷಟ್ಕಾರ        – ೧

ಅಪೂಪ ದಾನ ಸಂಕಲ್ಪ –

ಆಚಮನ, ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ – ………………………………..ವಾಸರ, …..ಯೋಗ, …..ಕರಣ, …….ಶುಭತಿಥೌ, ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಅಷ್ಟವಸು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರ, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವೌಷಟ್ಕಾರಾಖ್ಯ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ದೇವತಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ವಾದಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ನಾಮಧಾರಿ ಮಲಮಾಸ ದೇವತಾಭಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣಯಾ, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪೃಥ್ವೀದಾನ ಸಮಫಲಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ಅಪೂಪದಾನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ಕಾಮ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ – ಮಮ ನಿಖಿಲ ಪಾಪಶಮನ ಪೂರ್ವಕ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಧನದಾನ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇಮಸಮೃದ್ಧಿ ಲೋಕದ್ವಯ ಸುಖಹೇತುಭೂತ ಭೂದಾನ ಫಲಾವಾಪ್ತೈ ಅಪೂಪಚ್ಚಿದ್ರ ಸಮಸಂಜ್ಯ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾವಧಿ ಸ್ವಲೋಕ ನಿವಾಸಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಮಲಮಾಸಪ್ರಯುಕ್ತಂ ಅಪೂಪದಾನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ತದಂಗ ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ.   ಅಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಆವಾಹಯಿಷ್ಯೇ ಮಂತ್ರೇಣ ಮಂತ್ರಾಕ್ಶತೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ಅಪೂಪದಾನ ಭಗವದ್ರೂಪ ಚಿಂತನೆ –

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಂ |
ಕೇಶವಂ ಮಾಧವಂ ರಾಮಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ |
ಗೋವಿಂದಂ ವಾಮನಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಂ |
ನಾರಾಯಣಂ ಮಧುರಿಪುಂ ಅನಿರುದ್ಧಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ |
ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಅನಂತಂ ಶೇಷಶಾಯಿನಂ |
ಸಂಕರ್ಷಣಂ ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂ ದೈತ್ಯಾರಿಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ |
ಜನಾರ್ಧನಂ ಧರಾವಾಸಂ ದಾಮೋದರಮಘಾರ್ದನಂ |
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಚ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರತಿನಾಮಭಿ: |
ಮಂತ್ರೈರೇತೇಶ್ಚ ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಪೂಪಕಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಫುಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂತತಿಂ |
ಇದಮ್ ಸೋಪಪಸ್ಕರಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಪೂಪಂ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ, ಸತಾಂಬೂಲಂ, ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಂ ಕಾಮಯಮಾನ: ತುಭ್ಯಮಹಂ ಸಂಪ್ರದದೇ ನ ಮಮ, ನ ಮಮ – ಇತಿ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ |

ಅನೇನ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಪೂಪದಾನೇನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

ಹರ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮ,ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ
हर वैष्णवोत्तम, वायु जीवोत्तम, हरि सर्वोत्तम

http://www.sumadhwaseva.com/
Narahari Sumadhwa
Mobile – 9880921624 or 09042729165
__._,_.___

Posted by: Narahari Sumadhwa <naraharisumadhwa@yahoo.in>

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ – Ithange Iruveno Hariye Lyrics

Lord_Sreenivasa

An amazing lyrics contributed by Ms. Bhavana Damle. Thanks, Bhavana.

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ||ಪ||
ಸೃಷ್ಟಿವಂದಿತ ಪಾದಪದುಮ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ||ಅ.ಪ||

ಸಣ್ಣ ಶಾಲ್ಯೋದನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ
ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದಲಿ ಭೋಜನ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕದನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಾಯ್ಬಿಡಿಸುವಿ ಹರಿಯೇ ||೧||

ಕೆಂಪಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸುವಿ
ಸೊಂಪಿನಂಚಿನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವಿಯೋ
ಕಪಿಲಹರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕಪರ್ದಕ ಕೌಪೀನವು ದೊರೆಯದೊ ಹರಿಯೇ ||೨||

ಗಂಗಾಜನಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿನ್ನಯ ಭಕ್ತರ
ಸಂಗವಿರಲಿ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂಗನೆಯರ ಕೂಡಿ ಅನಂಗಬಾಣಕೆ ಸಿಲುಕಿ
ಭಂಗವ ಪಡಲಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ಹರಿಯೇ ||೩||

*******

iThAMge iruveno hariyE enna doreyE ||pa||
sRuShTivaMdita pAdapaduma SrIhariyE ||a.pa||

saNNa SAlyOdanna beNNe kAsida tuppa
cinnada harivANadali BOjana
Gannamahima ninna karuNa tappida myAle
kadanna kANade bAybiDisuvi hariyE ||1||

keMpili poLeva pItAMbara uDisuvi
soMpinaMcina SAlu hodisuviyO
kapilaharE ninna kRupeyu tappida myAle
kapardaka kaupInavu doreyado hariyE ||2||

gaMgAjanaka pAMDuraMga ninnaya Baktara
saMgavirali duShTara saMga byADa
aMganeyara kUDi anaMgabANake siluki
BaMgava paDalAre SrIraMgaviThala hariyE ||3||

https://www.youtube.com/watch?v=ezJsqwPUrJo

ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಬಗಳು – Importance of giving Maradha Bhagina

I have tried to translate as much as possible. If there any mistakes, please let me know.

Mr. Krismaly had commented here on the blog and left a message. It is a great article to recognize the significance and importance of giving ಮರದ ಬಾಗಿಣ Maradha Bhagina. I will try to translate this once I have some time.

I had posted an earlier article on what is included in the Marada Bhagina a while ago. See the link below.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಬಗಳು… Importance of Maradga Bhagina and its significance
—————————————–
ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಬಗಳು..
ಮರದ ಬಾಗಿಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು., Items to be put in the Bhagina.
೧. ಅರಿಸಿನ : ಗೌರಿದೇವೀ. Turmeric : Gowri Devi
೨. ಕುಂಕುಮ : ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ Kumkum : Maha Lakshmi
೩. ಸಿಂಧೂರ : ಸರಸ್ವತೀ Sindoor : Saraswathi
೪. ಕನ್ನಡಿ : ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮೀ. Mirror : Roopa Lakshmi
೫. ಬಾಚಣಿಗೆ : ಶೃಂಗಾರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Comb: Sringara Lakshmi
೬. ಕಾಡಿಗೆ : ಲಜ್ಜಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. : Kajal : Lajja Lakshmi
೭. ಅಕ್ಕಿ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. Rice : Shree Lakshmi
೮. ತೊಗರಿಬೇಳೆ : ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Toor Dal : Vara Lakshmi
೯. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ : ಸಿದ್ದಲಕ್ಷ್ಮೀ. Urda Dal : Siddha Lakshmi
೧೦. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Coconut: Santana Lakshmi
೧೧. ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ : ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Bettel Leaves : Dhana Lakshmi
೧೨. ಅಡಿಕೆ : ಇಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ. Bettel Nut – Issta Lakshmi
೧೩. ಫಲ(ಹಣ್ಣು) : ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Fruit – Gyana Lakshmi
೧೪. ಬೆಲ್ಲ : ರಸಲಕ್ಷ್ಮೀ. Jaggery : Rasa Lakshmi
೧೫. ವಸ್ತ್ರ : ವಸ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Cloth : Vasthra Lakshmi
೧೬. ಹೆಸರುಬೇಳೆ : ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. Moong dal : Vidhya Lakshmi
ಮುತೈದೆ ದೇವತೆಯರು೧೬ ಜನರು. ಇವರನ್ನು ಷೋಡಶಲಕ್ಷ್ಮೀಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

Married woman are equal to 16 people.They call them Shoda Lakshmi.
ಗೌರಿ, ಪದ್ಮ, ಶುಚಿ, ಮೇಧಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ವಿಜಯಾ, ಜಯಾ, ದೇವಸೇನಾ, ಸಾಹಾ, ಮಾತರಲೋಕಾ, ಮಾತಾರಾ, ಶಾಂತೀ, ಪೃಥ್ವಿ, ಧೃತೀ, ತುಷ್ಟೀ, ಸ್ವಧಾದೇವಿ..

Gowri, Padhma, Shuchi, Medha, Savitiri, Vijaya, Jaya, Devasena, Saha, Mataraloka, Matara, Shanthi, Pruthvi, Druthi, Tushti, Swadhadevi.
ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಸೌಭಾಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..

Goddess Lakshmi resides in the saree pallu, and that;s why you should hold the pallu and give the Bhagina.
ಮರದ ಬಾಗಿಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೇಣುಪಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

Maradha Bhagina is called as Venu Patra in Sanskrit.
ಮರದಬಾಗಿಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ..

Lord Narayana resides in Maradha Bhagina.
ಮರವೆಂಬ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ತರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ,
ದಂಪತಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣರ ತರಹ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲಿ ತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ೧೬ ಸುಮಂಗಲೀ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..

Since the Maradha Bhagina symbolizes Lord Narayan and Lakshmi Devi, it is given to married women so they can live a happy married life like Lord Narayan and Lakshmi Devi, and is given to 16 married women.
ಈ ೧೬ ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯಸುಮಂಗಲಿಯರು..

The 16 Goddesses are Nitya Sumangalis.
ಈ ೧೬ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಷ್ಟ,ನೋವು,ದುಃಖ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ನೆನೆದು ಬಾಗಿಣ ಕೊಡಬೇಕು..

Given the Maradha Bhagina so that the 16 Goddesses will protect you from any difficulty, any sorrow.
ಈ ೧೬ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಣಗೌರೀ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಪೂಜೆ, ಎಂದರೆ ದಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ..
೧೬ ಅರಿಸಿನ ದಾರ, ೧೬ ಗಂಟುಗಳು, ೧೬ ಬಾಗಿನ, ೧೬ ಎಳೆ ಗೆಜ್ಜೆವಸ್ತ್ರ, ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಗಳು..
೧. ಅರಿಸಿನ ದಾನ : ಅರಿಸಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ..
ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯತನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ..
ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಸುಮಂಗಲಿತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅರಿಸಿನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..

By giving Turmeric as Dhana, it will help relieve any disease. It will help women live as married women.
೨. ಕುಂಕುಮ ದಾನ : ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಹಳ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ..
ಕುಂಕುಮ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ದೈವಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ..
ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ..
ಕೋಪ, ಹಠ,ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ..

By giving Kukkum, it will help increase the belief on God. Help cure eye sight.
೩. ಸಿಂಧೂರ ದಾನ ; ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ ನಿವಾರಣೆ.., ರೋಗಭಾಧೆ,ಋಣಭಾದೆ, ನಿವಾರಣೆ..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ, ಒಳಜಗಳ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ..

By giving Sindhoor, it will help cure diseases, misunderstanding between husband and wife, and any misunderstanding between any relatives.
ಶುಭವಾಗಲಿ..

Sri Moola Rama Pooja @ Kumbakonam

Sri Sri Subudendra Theertha Sripadangalavara Moola Rama Devaru Pooja Video at Kumbakonam. Take a look, and get the blessings of our beloved Rayaru and Moola Rama Devaru.

Tulasi Matha – ತುಳಸಿ ಮಠ

Shri.Sreedhara has sent me the following email and pictures of Tulasi Matha – ತುಳಸಿ ಮಠ. It is amazing to read about the same.

Sri Gurukrupa Seva Trust
TULASIMATA
Hosapalya, Agara Village, via Tataguni
Kanakapura Road, Bengaluru – 560 062.
Mata Phone: Mobile: 9743396264 and 9481420731
Sri Sri Vishwesha Theertha Swamiji of Sri Pejawara MaTa performed BHOOMI POOJA on 9-10-2008 for the Construction of Sri Raghavendra Swamy & Sree Yantrodharaka PraNa Devara Prateeka at Hosapalya, Agara village, Kanakapura Road – Mysore Road, Bengaluru-62. Now called TULASIMATA.  The Great Spiritual Event PRATISHTAPANE by HH Sri Sri
108 Sri Suyateendra SrigaLu Peetadhipati Sri Raghavendra Swamy Mutt. Mantralaya on 14 JUNE 2010.
FIRST of its KIND in the WORLD Sri Raghavendra Swamy Brundavana with Sri Yantrodharaka PraNa Devara Prateeka with 108 holy Saligramas in three staged DESIGNER Brundavana.
Screen Shot 2015-06-29 at 6.45.00 PM
GROW TULASI SAVE MAN KIND is the purpose of Distributing FREE Tulasi Plants total Project is to Distribute 10,00,000 (2,25,000 already Distributed) We would like to involve in creating awareness about Environment by Growing Tulasi which is known for its Importance.
TAVARINA TULASI: Project To Distribute 1,08,000/- Plants at MANTRALAYA. already 700 in Mantralaya +1600 plants (in Bengaluru) distributed.
Srirama Jayarama Japa Yojane: Please Call & Enroll yourself for Shata koti(100 Crores) SRIRAMA JAYARAMA Japa yojane & SRI RAGHAVENDRAYA NAMAHA Japa KoTi Yojane from TulasimaTa. Pl perform Regular 108 to 1008 or more japas daily 2 times, call & inform us every month, attend every 3 months group japa @ Tulasimata, Pl make your friends, relatives to Join. 50 crores completed by 3300+ still growing.
TV-9, Kasthuri TV, Zee TV Kannada, presented program on TulasimaTa, Vijaya Karnataka photo album, Kannada Prabha, Samyukta Karnataka, City Plus Weekly news paper, VipranuDi, Kolara VaaNi, MukhyapraNa and others have published Articles on Tulasi Distribution.  Sri Aurabindo Kapali Sastry Institute for Vedic Culture and Kannada Sanskrit University has given AWARD for Social HEALTH for Distribution of Tulasi Plants.
Grama Devatha, Sri Hanuman temple, Sri BeTTada Timmaraya Swamy Temple, Sri Swanandaashrama are nearby places to visit. We REQUEST Devotees to kindly DONATE Cash, Kind, Inform about our work to your contacts. Distribute Tulasi and Involve in the Seva activities at TULASIMATA and be blessed.
Some additional details to donate:
Screen Shot 2015-06-29 at 6.46.08 PMYou can look at pictures posted here about the program:

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ – Tattata Dhimita Dhimiki Enuta Lyrics

This is also a Purandaradasa composition rendered by Vidushi Vani Satish in Raga Sunada Vinodini. Contributed by Ms. Bhavana Damle.

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ ಹರಿಯಾಡಿದನೇ
ಚಿತ್ತಜಪಿತ ಉತ್ತಮ ಮುತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಗಳ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯೊಳಗೆತ್ತಾಡುತ ||

ಹಾರಪದಕ ಕೇಯೂರ ಕಿರೀಟ
ಧೀರ ಭಾಪುರಿ ಯದುವೀರ ಹೊಳೆಯುತಿರೆ
ಮಾರಜನಕ ಸುಕುಮಾರ
ಸಾರಗುಣಸಾಂದ್ರ ಮಹಿಮ ಹರಿ ||೧||

ಕಂಕಣ ವಂಕಿಯು ಕಿಂಕಿಣಿ ರವಗಳು
ಶಂಖಚಕ್ರ ದಿವ್ಯ ಪಂಕಜಮಾಲೆಯು
ಶಂಖಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ||೨||

tattata dhimita dhimiki enuta hariyADidanE
chittajapita uttama muttina gottugaL kuttigeyoLagettADuta ||

hArapadaka kEyUra kirITa
dhIra bhApuri yaduvIra hoLeyutire
mArajanaka sukumAra
sAraguNasAMdra mahima hari ||1||

kaMkaNa vaMkiyu kiMkiNi ravagaLu
shaMkhachakra divya paMkajamAleyu
shaMkhadhara shrI puraMdara viThThala
vEdAMtavEdya shrIkRuShNa ||2||

Update: Aadhika Masa Homa at Kamadhenu Kshetra

An update from Shri. Gurusheesh.

Namaste,
This is a small remainder from Kamadhenu Kshetra, coming Sunday ( 28-06-2015) @10.30 pm in TV9 channel there is a show coming for all the people. “kamadhenu kshetrada divya bhavya mahimeyanu thappede nodi ” so please don’t miss it….. watch it
Om sri raghavendraya namaha

kamadhenu-kshetra

I have posted several posts about the one and only Kamadhenu Kshetra in Bangalore. You can read about the same at the following links as well.

Kamadhenu Kshetra

The founder of Kamadhenu Kshetra Shri Gurusheesh has organized homa during the month of Aadhika masa. Please take a look and if you are in or around Bangalore attend the same and get the blessings of our Beloved Rayaru and Shri Gurusheesh as well.

Attached is a pdf for the same sent to me by Shri Gurusheesh.

Adhika masa Details

To visit:

Sri Guru Raghavendra Sevashrama (Regd.)
# 188 ,”Vishnu pada”
5th Main ,3rd Phase
J P Nagar ,Bangalore 560078.
Bus Route for Kamadhenu Kshetra
Mejestic: 245 ( Big 10 Green Bus G7) Platform No 29

Janapriya Township Apartment: 245 A B D E F G H M N
263 Platform 22 Kamadhenu kshetra

Market: 245 A B D E F G H M N
Till Janapriya Township Apartment and few buses travel to Vaddarahalli.

From Magadi NICE Road to Maadanaayakanahalli: B C 7A
(through Janapriya Township) Daily from 7am to 7pm

From Kadabagere Cross to Madanayakanahalli & Back – 245 TC

ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು – Kagada Bandide Namma Kamalanabanadu Lyrics

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,375 other followers

%d bloggers like this: