ಜಯ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ – Jaya Janaki Kantha Lyrics

IMG_1115

rAga: nATa Composer: Sri purandaradasa
Singer: M.L. Vasantakumari
Contributor: Ms. Bhavana Damle

jaya jAnakI kAMta jaya sAdhu jana vinuta
jayatu mahimAnaMta jaya bhAgyavaMta | jaya jaya ||pa.||

dasharathAtmaja vIra dashakaMTha saMhAra pashupatIshvara mitra pAvana caritra
kusuma bANa svarUpa kushala kIrti kalApa asama sAhasa shikSha aMbujadaLAkSha ||1||

sAmagAna vilOla sAdhujana paripAla kAmitArtha pradAta kIrti saMjAta
sOma sUrya prakAsha sakala lOkAdhIsha shrI mahA raghuvIra siMdhu gaMbhIra ||2||

sakala shAstra vicAra sharaNajana maMdAra vikasitAMbuja vadana vishvamaya sadana
sukRuta mOkShAdhIsha sAkEta puravAsa bhakutavatsala rAma puraMdara viThala ||3||

ರಾಗ: ನಾಟ

ಜಯ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ ಜಯ ಸಾಧು ಜನ ವಿನುತ
ಜಯತು ಮಹಿಮಾನಂತ ಜಯ ಭಾಗ್ಯವಂತ | ಜಯ ಜಯ ||ಪ.||

ದಶರಥಾತ್ಮಜ ವೀರ ದಶಕಂಠ ಸಂಹಾರ ಪಶುಪತೀಶ್ವರ ಮಿತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ
ಕುಸುಮ ಬಾಣ ಸ್ವರೂಪ ಕುಶಲ ಕೀರ್ತಿ ಕಲಾಪ ಅಸಮ ಸಾಹಸ ಶಿಕ್ಷ ಅಂಬುಜದಳಾಕ್ಷ ||೧||

ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲ ಸಾಧುಜನ ಪರಿಪಾಲ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾತ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಜಾತ
ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸಕಲ ಲೋಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ರಘುವೀರ ಸಿಂಧು ಗಂಭೀರ ||೨||

ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಶರಣಜನ ಮಂದಾರ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜ ವದನ ವಿಶ್ವಮಯ ಸದನ
ಸುಕೃತ ಮೋಕ್ಷಾಧೀಶ ಸಾಕೇತ ಪುರವಾಸ ಭಕುತವತ್ಸಲ ರಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||೩||

2 responses to this post.

  1. Posted by hareendranath on April 12, 2019 at 3:54 am

    Very nice krithi on Sri Ramachandra ; can we use in our bhajans

    Reply

  2. I have no words to express my happiness when I wm listening the song (Audio/Video)
    I have to do my Pooja now. Bye.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: