ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ – Sri Ramacandra Krupalu Baja Mana

2014-ramanavami

composer: sri Tulasidasa
Singer: Lata Mangeshhkar
Contributor: Ms. Bhavana Damle

 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ ಹರಣ ಭವಭಯ ದಾರುಣಂ
ನವಕಂಜಲೋಚನ ಕಂಜಮುಖ ಕರಕಂಜ ಪದಕಂಜಾರುಣಂ ||

ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ ನವ ನೀಲ ನೀರಜ ಸುಂದರಂ
ಪಟ ಪೀತ ಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ-ಶುಚಿ ನೌಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಂ ||

ಭಜ ದೀನಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ ದೈತ್ಯ ವಂಶ ನಿಕಂದನಂ
ರಘುನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಕೋಸಲಚಂದ ದಶರಥ ನಂದನಂ ||

ಶಿರ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು ಉದಾರ ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ
ಆಜಾನುಭುಜ ಶರ ಚಾಪಧರ ಸಂಗ್ರಾಮಜಿತ ಖರ ದೂಷಣಂ ||

ಇತಿ ವದತಿ ತುಲಸೀದಾಸ ಶಂಕರ ಶೇಷ ಮುನಿ ಮನ ರಂಜನಂ
ಮಮ ಹ್ರದಯ ಕಂಜ ನಿವಾಸ ಕುರು ಕಾಮಾದಿ ಖಲ-ದಲ-ಗಂಜನಂ ||

SrIrAmacaMdra kRupAlu Baja mana haraNa BavaBaya dAruNaM
navakaMjalOcana kaMjamuKa karakaMja padakaMjAruNaM ||

kaMdarpa agaNita amita Cavi nava nIla nIraja suMdaraM
paTa pIta mAnahu taDita ruci-Suci naumi janaka sutAvaraM ||

Baja dInabaMdhu dinESa dAnava daitya vaMSa nikaMdanaM
raGunaMda AnaMda kaMda kOsalacaMda daSaratha naMdanaM ||

shira mukuTa kuMDala tilaka cAru udAra aMga viBUShaNaM
AjAnuBuja Sara cApadhara saMgrAmajita Kara dUShaNaM ||

iti vadati tulasIdAsa SaMkara SESha muni mana raMjanaM
mama hradaya kaMja nivAsa kuru kAmAdi Kala-dala-gaMjanaM ||

5 responses to this post.

 1. Posted by poornimaskashyap@gmail.com on December 17, 2015 at 11:03 am

  really am very thankfull for creating this web page
  god bless u

  Reply

 2. Good collection and thank you very much, i m searching this song in kannada but i dint got any where, finally i got here. Thank you Meera Subbaro(Blogger).

  Reply

 3. “Rama Pattabisha Photo”of yours look very nice. The items you offered for our Lord Rama
  is too good and tempting me to have the same.

  Reply

 4. Excellent song composed by Tulasidhasar and sweet voice sang by Latha Mangeshwar. Thanks for presenting such a beautiful song Meera. I never heard this kind of song so far. I really enjoyed it.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: