Rayaru Stalls Age-Related Macular Degeneration of my Dad

ಅಂಧೋಪಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಸ್ಸ್ಯಾದೇಡಮೂಕೋಪಿ ವಾಕ್ಪತಿಃ |
ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಪೂರ್ಣಸಂಪತ್ತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ || ೨೪ ||

अंधोपि दिव्य दृष्टिस्स्यादेडमूकोपि वाक्पतिः ।
पूर्णायुः पूर्णसंपत्तिः स्तोत्रस्यास्य जपाद्भवेत् ॥ २४ ॥

aMdhOpi divya dRuShTissyAdEDamUkOpi vAkpatiH |
pUrNAyuH pUrNasaMpattiH stOtrasyAsya japAdBavEt || 24 ||

By reciting this stotra, a person, if blind, will regain eyesight; if deaf, will regain hearing; and if dumb, will regain speech. He will live up to the full human age of 100 and will gain immense wealth. (24)

As I read these lines, tears running down my face, I continued reciting this stotra. Kept asking our Beloved Rayaru to make this stotra come true, and help cure Dad’s Age-Related Macular Degeneration. My Father was diagnosed with Age-Related Macular Degeneration in Jan 2009 while he went for a regular eye check-up.

Macular Degeneration is a leading cause of vision loss among older people. It causes damage to the macula, a small spot near the center of the retina and the part of the eye needed for sharp, central vision, which lets us see objects that are straight ahead. In some people, Macular Degeneration advances so slowly that vision loss does not occur for a long time. In others, the disease progresses faster and may lead to a loss of vision in one or both eyes. People who smoke, who don’t exercise, and ones who have High Blood pressure and High Cholesterol are at greater risk.

My Father has none of the above, and is as fit as any teenager. He has never ever smoked, never had high-blood pressure or High Cholesterol, and eats the most healthy diet. He walks miles and miles and can run any marathon even at this age. So, once we heard this news, we were in shock, and disbelief.

The internet helped us a lot, I collected tons of information online and kept advising my Dad about diet which could assist. Dad followed everything I asked him to religiously.

He started visiting the best hospitals in Bangalore. He was given Eye injections to inject drugs into the eye. It is a really painful procedure. Each injection and the procedure following the injection cost thousand of rupees. The same Ophthalmologist who was giving injections, all of a sudden decided they needed to do Laser Eye Surgery. This Surgery they said was key and would help cure Macular Degeneration. The Hospital also insisted they do the surgery as early as possible and that it would cost around 1 and 1/2 lakh rupees. I collected all the information from Mom & Dad and researched thoroughly and found out that this surgery was not going to work where the bleeding had already happened.  A part of the email I sent was as such ” Laser Eye Surgery for Age Related Macular Degeneration aims to obliterate the subretinal neovascular membranes that form prior to their bleeding so as to prevent bleeding and scar formation. Once bleeding has occurred, laser eye surgery for AMD is not usually useful.

I asked my Parents to not get this surgery, however inside I was in so much fear. Dad and Mom listened to me like the words came from God. I was scared, and that’s when I kept praying to our beloved Rayaru and asked him to help one of his greatest devotee who had sincerely all his life recited the above stotra. I kept asking our Rayaru” How could he have done this to my Father?”. Show your miracle, stall the process and let him continue with his life as any other person does.

Dad went to many different Doctors and kept getting the Injections. It took many years though, finally Dad is now at a position where the damage which has been done to the right eye remains as is, but he is still able to see clearly with his left eye. This year, he also had surgery for Cataract. We all knew the struggle Dad went through, and how even my Mom struggled with him. She took care of him like a devoted wife, cleaning his eyes, giving him regular medicines, applying eye drops, accompanying him to the hospital and back. Mom kept praying to our beloved Rayaru, she performed many sevas and attributes the change in Dad’s condition to Rayaru as well.

Like they say, “God tests his devotees more than anyone else”. Test us and our family, yes he has. Each and every time, we have held him and his feet even more stronger.

Last but not least, our Rayaru once again showed to us that when you recite his stotra, he will definitely bless you. The one and only thing you need to have is utter faith in HIM. And our Father showed that he had that FAITH IN OUR BELOVED RAYARU.

14 responses to this post.

 1. Posted by Ajith on January 11, 2014 at 4:23 pm

  Many instances happened even in my life. I crossed all tough situations with grace of Gururajaru. All peeda pisacha, was completed washed with powerful tides and waves called Rayara karune..
  Bandidella barali… Guru raghavendrana Karune ondirali…
  Thank you all..

  Reply

 2. Posted by sudhindra Rao on December 30, 2013 at 10:01 am

  Madam where can I get the full meaning of Rayara stotra

  Reply

 3. Posted by venkatanarasiah on December 30, 2013 at 9:47 am

  Faith moves mountains : Believe in rayaru & he will cure the problem in no time///cheers///Vatsala narasiah (hunsur1935@gmail.com)

  Reply

 4. Posted by Pallavi Rao on December 30, 2013 at 12:50 am

  I was told that only men can chant this Stotra. I was reciting this a few years ago, but later had to stop. Is it true that women can’t recite His Stotra. I felt so bad about not being able to chant it…please confirm.

  Reply

  • Posted by meeraghu on December 30, 2013 at 9:07 am

   Pallavi,
   I think I replied to this earlier also. Anyone can recite this stotra. There is no barrier. If you have read my posts, you will know I recite it every single day.

   Reply

 5. When it comes to prarabdha karma, even God will be silent spectator till we undergo the suffering–said my family paramaguru who was a very staunch Rayar devotee and who helped hundreds of devotees with his Rayar mantrakshate giving parihara to their problems. Such is the efficacy of the Rayar stotra–a gift to humanity by the great devotee Appannacharya that at appropriate time anugraha is bestowed! The patience with which treatment was given to your dad is praiseworthy. This is want Mantralaya prabhu wants–continuing our mundane efforts and leaving the matter to Him.

  Reply

 6. Posted by Shanthi sethuraman on December 29, 2013 at 9:30 pm

  I was very interesting to read the story of your father’s eye sight. Your really proved that God Rayura would solve any problem in our life, if we have sincere faith in him. There is no doubt on that. Rayur will test only his devotees not everyone, to purify our faith and love in him. Even if we have little bit angry on him for testing our faith towards God,it will not continue for few seconds, very soon we would call his name when we do something. So we are children to Rayaru, he never leaves us into great trouble. Some where in Ragavendra story, those who are not even think of him, he would help him. So having utter faith in god is a great gift, which we deserve to get in this birth, for that we should thank our Guru I pray that it will continue for next birth also. If you find any mistakes in my writing English, please ignore.

  Wishing you and your family a “Happy & Prosperous New Year 2014.

  Guruva Saranam

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: